Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10173
Назва: Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп
Інші назви: Prospects of the use of buccal fat pad for closing defects of the alveolar process of the jaws
Автори: Ружицька, О. В.
Ruzhytska, O. V.
Ключові слова: жирове тіло щоки
дефекти щелепно-лицевої ділянки
методи реконструктивної пластики
остеопластичні матеріали
аутотрансплантація
віддалені терміни спостереження
жировое тело щеки
дефекты челюстно-лицевой области
аутотрансплантация
методы реконструктивной пластики
остеопластические материалы
отдаленные сроки наблюдения
buccal fat pad (Bichat`s fat pad)
defects of maxillofacial area
techniques of reconstructive plastic surgery
osteoplastic materials
long-term follow-up
autotransplantation
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Ружицька О. В. Перспективи використання жирового тіла щоки для закриття дефектів альвеолярних відростків щелеп / О. В. Ружицька // Український стоматологічний альманах. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 47–51.
Короткий огляд (реферат): У сучасній хірургічній стоматологічній практиці лікарі часто зустрічаються з необхідністю закриття дефектів м’яких тканин ротової порожнини. Дослідження останніх років спрямовані на розробку таких методів операції, які б забезпечували санацію запального вогнища, відродження фізіологічних процесів на місці дефекту м’яких тканин або ж створювали умови для їх відновлення і забезпечували б повноцінну функцію. Легкість доступу до жирового тіла щоки викликає зацікавлення щодо його застосування для закриття дефектів. Мета дослідження – проаналізувати і вивчити літературні дані різних методів застосування жирового тіла щоки для аутотрансплантації при закритті дефектів щелепно-лицевої ділянки в порівнянні з використанням інших трансплантатів. Результати досліджень. За останні роки великого поширення набули методи реконструктивної пластики шляхом використання аутотрансплантатів. У літературі є дані про позитивні результати хірургічного закриття дефектів тканин за допомогою аутотрансплантації жирової тканини і зокрема жирового тіла щоки. Жирове тіло щоки має власну сполучнотканинну капсулу і добре розвинену судинну сітку, що забезпечує живлення трансплантата і швидке загоєння післяопераційної рани; не потребує попередньої підготовки й адаптації до реципієнтного ложа. Це дозволяє використовувати його в щелепно-лицевій хірургії для закриття дефектів верхньої щелепи, усунення орально-антрального з’єднання, при реконструкції інтраоральних дефектів, таких як орально-антральна фістула, при втраті кісткової маси нижньої щелепи в ділянках молярів і премолярів, для усунення дефектів при онкологічних патологіях обличчя. Висновки. Вигідне анатомічне розташування, добре кровопостачання і практично повна відсутність іннервації жирового тіла щоки полегшують завдання хірурга і дають кращі результати операцій. Дослідження доводять процес епітелізації ран на 1 тиждень після операційного втручання і стабільний клінічний перебіг без ускладнень у віддалені терміни спостереження, що доводить актуальність використання жирового тіла щоки в сучасній щелепно-лицевій хірургії з метою удосконалення відомих і розробки нових методів аутотрансплантації; В современной хирургической стоматологической практике врачи часто встречаются с необходимостью закрытия дефектов мягких тканей ротовой полости. Исследования последних лет направлены на разработку таких методов операции, которые бы обеспечивали санацию воспалительного очага, возрождение физиологических процессов на месте дефекта мягких тканей или же создавали условия для их восстановления и обеспечивали бы полноценную функцию. Легкость доступа к жировому телу щеки вызывает интерес относительно его применения для закрытия дефектов. Цель исследования – проанализировать и изучить литературные данные различных методов применения жирового тела щеки для аутотрансплантации при закрытии дефектов челюстно-лицевой области в сравнении с использованием других трансплантатов. Результаты исследований. За последние годы большое распространение получили методы реконструктивной пластики путем использования аутотрансплантатов. В литературе имеются данные о положительных результатах хирургического закрытия дефектов тканей с помощью аутотрансплантации жировой ткани и, в частности, жирового тела щеки. Жировое тело щеки имеет собственную соединительнотканную капсулу и хорошо развитую сосудистую сетку, обеспечивает питание трансплантату и быстрое заживление послеоперационной раны; не требует предварительной подготовки и адаптации к реципиентному ложу. Это позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии для закрытия дефектов верхней челюсти, устранения орально-антрального соединения, при реконструкции интраоральных дефектов, таких как орально-антральная фистула, при потере костной массы нижней челюсти в области моляров и премоляров, для устранения дефектов при онкологических патологиях лица. Выводы. Выгодное анатомическое расположение, хорошее кровоснабжение и практически полное отсутствие иннервации жирового тела щеки облегчают задачу хирурга и дают лучшие результаты операций. Исследования доказывают процесс эпителизации ран на 1 неделю после операционного вмешательства и стабильное клиническое течение без осложнений в отдаленные сроки наблюдения, что доказывает актуальность использования жирового тела щеки в современной челюстно-лицевой хирургии с целью усовершенствования известных и разработки новых методов аутотрансплантации; In modern surgical dental practice, doctors often face the necessity to close the soft tissue defects of the oral cavity. In recent years numerous studies are aimed at developing such surgical techniques, which and promote the would provide sanation of the inflammatory focus, support physiological processes on sites of soft tissue defects or promote their recovery and normal functioning. The easy access to buccal fat pad continues to attract interest regarding its application for the closure of defects. The aim of work is to analyze and study the literature data on various techniques of application of buccal fat pad in autotransplantation for closing defects of the maxillofacial area in comparison with the use of other transplants. Results. In recent years, the reconstructive plastic surgery techniques in using autotransplantats have been paid much attention. In the literature there are data on the positive results of surgical closure of tissue defects by autotransplantation of adipose tissue and, in particular, the buccal fat pad. The buccal fat pad has its own connective tissue capsule and well-developed vascular net, provides nutrition to the transplant and rapid healing of the postoperative wound; does not require prior preparation and adaptation to the recipient's bed. It allows to use it in maxillofacial surgery to close the defects of the upper jaw, elimination of oral-antral connection, in the reconstruction of intraoral defects such as oral-antral fistula, with loss of bone mass of the lower jaw in the area of molars and premolars, to eliminate defects in cancer pathology of the face. Conclusions. Advantageous anatomical position, a good blood circulation and lack of innervation of buccal fat pad facilitates the task of surgeon and gives better results of operations. The study has shown the process of wound epithelialization occurs within a week after surgery as well as a stable clinical course without complications in the long-term follow-up that proves the relevance of the use of buccal fat pad in modern maxillofacial surgery in order to improve conventional methods of autotransplantation and to develop new ones.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10173
ISSN: 2409-0255
УДК 616.318-089.844
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2018, № 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ruzhytska_Perspektyvy_vykorystannia.pdf309,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.