Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10261
Назва: Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими розладами скронево- нижньощелепного суглоба
Інші назви: Modern methods of diagnosis and treatment in patients with dentition defects complicated of disorders of the temporomandibular joint
Автори: Ожоган, Р. З.
Рожко, М. М.
Ожоган, З. Р.
Ozhohan, R. Z.
Rozhko, M. M.
Ozhohan, Z. R.
Ключові слова: дефекти зубних рядів
деформації зубних рядів
ортопедичне лікування
скронево- нижньощелепний суглоб
дефекты зубных рядов
деформации зубных рядов
ортопедическое лечение
височно-нижнечелюстной сустав
dental defects
deformations of dentition
orthopedic treatment
temporo-mandibular joint
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Ожоган Р. З. Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими розладами скронево- нижньощелепного суглоба / Р. З. Ожоган, М. М. Рожко, З. Р. Ожоган // Український стоматологічний альманах. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 37–41.
Короткий огляд (реферат): Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладненими розладами скронево-нижньощелепного суглоба, для планування комплексного й ортопедичного лікування. Матеріали і методи. Було обстежено 60 хворих із дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і розладами скронево-нижньощелепного суглоба; вивчали стан і локалізацію дефектів зубних рядів, ступінь рухомості зубів, ступінь атрофії альвеолярного відростка, стан твердих тканин зубів; проводили аналіз діагностичних моделей, застосовували рентгенологічні методи, а також кондилографію і 3D- сканер 3SHAPE. Розроблено «Карту обстеження пацієнтів», у яку вносили запропоновані розділи: анамнез пародонтального лікування, ендодонтичного лікування, ортодонтичного лікування, ортопедичного лікування й аналіз вертикальних, сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи. Результати. На обстеженні в 46 пацієнтів виявлено бічні дефекти зубних рядів і в 14 - у фронтальній ділянці та поєднані в боковій і фронтальній ділянках. За розробленою авторами «Картою обстеження пацієнтів» установлено, що ендодонтичний анамнез знали тільки 55% хворих, а детально - тільки 36,7%. Про пародонтальний анамнез у загальному знали 70% обстежених, а детальніше – 28,3%. Про попереднє ортодонтичне лікування знали 33,3%, а хворі молодого віку - детальніше (21,7%). Найвищий відсоток склали відомості пацієнтів про ортопедичне лікування – 83,3%, а детально знали про особливості попереднього ортопедичного лікування 61,7% обстежених. Найменше пацієнтів опитують лікарі-стоматологи про стан і захворювання скронево-нижньощелепного суглоба, цей відсоток становив 16,7%. Однак точні дані могли вказати лише 13,3% пацієнтів. Вивчаючи стан СНЩС і жувальних м’язів, ураховували при вертикальних рухах нижньої щелепи величину максимального відкривання і S - подібні зміщення, біль; при сагітальних рухах нижньої щелепи - обмежені чи необмежені; при трансверзальних - симетричність та заблоковані чи не заблоковані рухи СНЩС. Виявлено такі особливості клініки при обстеженні скронево-нижньощелепного суглоба за запропонованою картою: в 53,3% пацієнтів спостерігається періодично скутість і обмеження рухів н/щ увечері; у 8,3% пацієнтів наявний хрускіт; 36,7% пацієнтів S-подібно опускають щелепу; в 35,0% пацієнтів є обмеження сагітальних рухів н/щ; у 31,7% наявне трансверзальне обмеження рухів н/щ; 26,7% пацієнтів відчувають біль при пальпації суглобів. Отримані результати вказують на недостатню увагу при обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, які поєднані з зубощелепними деформаціями, на стан скронево-нижньощелепних суглобів і відповідно оклюзійні співвідношення. Автори пропонують алгоритм лікування пацієнтів, який охоплює вивчення моделей в 3D-сканері 3SHAPE, застосування Aqualizer, виготовлення тимчасових конструкцій для заміщення дефектів зубних рядів і стабілізації положення суглобових голівок нижньої щелепи на основі кондилографії на термін 2-6 місяців. Після стабілізації стану СНЩС виготовляють постійні сучасні естетичні металокерамічні конструкції або на основі діоксиду циркону. Висновки Установлено, що деталізація обстеження і діагностики пацієнтів, особливо анамнезу попереднього лікування, дозволить об’єктивно оцінити стан зубощелепної системи і скласти план комплексного лікування. Однак тільки 13,3%-61,7% обстежених мають детальну інформацію про попередні етапи і методи стоматологічного лікування. Отримані результати вказують на недостатню увагу на обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, які поєднані із зубощелепними деформаціями, на стан скронево-нижньощелепних суглобів і відповідно оклюзійні співвідношення. Зокрема, в 53,3% пацієнтів спостерігаються періодично скутість і обмеження рухів нижньої щелепи ввечері; 36,7% пацієнтів S-подібно опускають нижню щелепу; в 35,0% пацієнтів є обмеження сагітальних і в 31,7% - трансверзальних рухів нижньої щелепи. На підставі отриманих результатів запропоновано алгоритм лікування хворих, який охоплює вивчення моделей у 3D-сканері 3SHAPE, застосування тимчасових конструкцій, капи і сучасне естетичне протезування; Цель исследования: повысить эффективность диагностики пациентов с дефектами зубных рядов, осложненными расстройствами височно-нижнечелюстного сустава. Материалы и методы. Было обследовано 60 больных с дефектами зубных рядов, зубочелюстными деформациями и расстройствами височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Предложено «Карту обследования пациентов», в которую включен анамнез пародонтального, эндодонтического, ортодонтического, ортопедического лечения и анализ вертикальных, сагиттальных и трансверзальных движений нижней челюсти. Результаты. На обследовании пациентов у 46 обнаружено боковые дефекты зубных рядов и у 14 - во фронтальном участке и комбинированные дефекты. С использованием разработанной авторами «Карты обследования пациентов» установлено, что эндодонтический анамнез знали только 55% больных, а детально – 36,7%. О пародонтологическом лечении в общем знали 70% обследованных, а более детально – 28,3%. Знания пациентов о предыдущем ортопедическом лечении составили 83,3%, но детально знали об особенностях ортопедического лечения 61,7% обследованных. Авторами установлено, что меньше всего врачи-стоматологи спрашивают больных о заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава - 16,7%. Предложено алгоритм лечения пациентов, который включает изучение моделей в 3D-сканере 3SHAPE, использование Aqualizer, изготовление временных конструкций для замещения дефектов зубных рядов и стабилизации положения суставных головок нижней челюсти на основании кондилографии на термин от 2 до 6 месяцев. После стабилизации состояния ВНЧС изготавливают постоянные современные эстетические металлокерамические конструкции или на основе диоксида циркона; The aim of research is to increase the efficiency of diagnosis in patients with dentition defects, complicated with disorders of the temporomandibular joint. Materials and Methods. 60 patients with dentition defects, teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint were examined; condition and location of dentition defects, degree of the teeth mobility, degree of the alveolar bone atrophy, state of hard tissue of teeth were studied. The diagnostic analysis of models was by radiographic techniques and condilography and 3D scanner 3SHAPE. "Survey map" was developed, which is divided into such topics: history of the periodontal treatment, the endodontic treatment, the orthodontic treatment, the orthopedic treatment and the analysis of vertical, sagittal and transversal movements of the mandible. Results. During the examination lateral dental defects were found in 46 patients and defects in the frontal area were found in14 patients there were also combined defects. Due to our "Survey map" we revealed that endodontic history knew only 55% of patients, but details about the treatment knew only 36.7%. About periodontal treatment in general included 70%, but about more detailed inspection was only 28.3%. About preorthodontic treatment was 33.3% and young patients in details was only 21.7%.The largest percentage amounted the information about the orthopedic treatment was 83.3%, and in details aware the features about the previous orthopedic treatment was 61.7% of patients. We should note that the smallest part of patients knew about the state and previous diseases of the temporomandibular joint, this percentage was 16.7%. However, the exact data could indicate only 13.3% of patients. Studying the state of the TMJ and the masticatory muscles we take into account vertical movements of the mandible: maximum opening and S - like shift, pain; in the sagittal mandible movements are they limited or unlimited; in the transversal are they symmetry and blocked or not blocked. We have found the following clinical features during the examination of the temporomandibular joint according to the proposed map: in 53.3% of patients occurs occasionally stiffness and limitation of the mandible movements in the night; in 8.3% of patients presents crunch; 36.7% of patients S-like lowers jaw; 35.0% of patients has sagittal movements limitations of the mandible, 31.7% suffer from transversal movement restrictions and 26.7% of patients feel pain during the palpation of the TMJ. Our results indicate for a lack of attention during the examination of patients with dentition defects that are combined with teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint and therefore occlusal relationship. One can suggest the algorithm for our patients with such disorders, including the examination of models in 3D scanner 3SHAPE, usage the equalizer and production of the temporary structures to fill dentition defects, stabilize the joint heads of the mandible on the base of the condylography for a period from 2 to 6 months. After stabilization of the TMJ the permanent modern design of aesthetic metal-based or zirconium dioxide constructions were made. Conclusions: So, it was found that detailed examination and diagnosis of patients, particularly the pre-history of the treatment will objectively assess the state of dentition and plan complex treatment. However, only from 13.3% to 61.7% of patients know in details about the preliminary stages and methods of dental treatment. Our results indicate for a lack of attention during the examination of patients with dentition defects that are combined with teeth deformations and disorders of the temporomandibular joint and therefore occlusal relationship. Beside, in 53.3% of patients occurs occasionally stiffness and limitation of the mandible movements in the night; in 8.3% of patients presents crunch; 36.7% of patients S-like lowers jaw; 35.0% of patients has sagittal movements limitations of the mandible, 31.7% suffer from transversal movement restrictions. Based on the results one suggest the algorithm of treatment, which includes the study of models in 3D scanner 3SHAPE, the use of temporary structures, kappa and modern aesthetic prosthetics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10261
ISSN: 2409-0255
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2017, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ozhohan_Suchasni_metody_diahnostyky.pdf269,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.