Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15638
Назва: Переваги та недоліки дистанційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів
Інші назви: Преимущества и недостатки дистанционного обучения будущих врачей-стоматологов
Advantages and disadvantages of distance learning for future dentists
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Литовченко, Ірина Юріївна
Ніколішин, Ігор Анатолійович
Хміль, Тетяна Андріївна
Марченко, Алла Владимировна
Николишина, Элла Вячеславовна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Николишин, Игорь Анатолиевич
Хмиль, Татьяна Андреевна
Маrchenko, А. V.
Nikolishyna, E. V.
Lytovchenko, I. Yu.
Nikolishyn, І. А.
Khmil, Т. А.
Дата публікації: 2020
Видавець: Харківська медична академія післядипломної освіти
Бібліографічний опис: Переваги та недоліки дистанційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів / А. В. Марченко, Е. В. Ніколішина, І. Ю. Литовченко [та ін.] // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. ‒ 2020. ‒ № 4 (40). ‒ С. 11‒14.
Короткий огляд (реферат): Висвітлено переваги та недоліки дистанційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів в Українській медичній стоматологічній академії під час карантину. Доведено, що карантин ‒ не завада для навчання, а мотивація навчатися по-новому. В еру новітніх технологій на допомогу освітянам приходять інтернет-ресурси, платформи для онлайн спілкування, соціальні мережі. Складнощі під час дистанційного навчання для співробітників кафедр, студентів, лікарів-інтернів і слухачів полягали в зміні підходу до способу подання та сприйняття навчального матеріалу. Усім довелося опановувати нові навички в користуванні комп’ютерними програмами для якісного онлайн спілкування. Адаптація та сприйняття дистанційної форми навчання для всіх пройшли по-різному. Більшість зазначає, що їхнє навантаження за дистанційної форми підвищилося, але зросли й можливості для вивчення нових форм праці. Дехто категорично не сприйняв нову форму навчання, оскільки повноцінний контроль із боку викладача відсутній, тож потрібно врахувати необхідність збільшення мотивації до навчання та самоконтролю. Окрім того, для майбутнього лікаря надзвичайно важливим є не теоретичний, а реальний контакт із пацієнтом. Створення теоретичних проблемних ситуацій, відеодемонстрація та використання відео-матеріалу спонукають до самостійного опанування доступними практичними навичками. Напрацювання в організації дистанційного навчання та опанування стоматологічних дисциплін студентами, інтернами, лікарями-фахівцями створюють можливість оптимально перебудувати навчальний процес відповідно до вимог сучасності з метою подальшої успішної інтеграції в європейський (світовий) медичний простір.
Освещены преимущества и недостатки дистанционного обучения будущих врачей-стоматологов в Украинской медицинской стоматологической академии во время карантина. Доказано, что карантин — не помеха для обучения, а повод учиться по-новому. В эру новейших технологий на помощь педагогам приходят интернет-ресурсы, платформы для онлайн общения, социальные сети. Сложности при дистанционном обучении для сотрудников кафедр, студентов, врачей-интернов и слушателей заключались в изменении подхода к способу подачи и восприятия учебного материала. Как одним, так и другим пришлось осваивать новые навыки при пользовании компьютерными программами для качественного онлайн общения. Адаптация и восприятие дистанционной формы обучения для всех прошли по-разному. Большинство отмечает, что их нагрузка при дистанционной форме повысилась, но возросли и возможности для изучения новых форм работы. Некоторые категорически не восприняли новую форму обучения, поскольку полноценный контроль со стороны преподавателя отсутствует, поэтому нужно учесть необходимость увеличения мотивации к обучению и самоконтролю. Кроме того, для будущего врача чрезвычайно важен не теоретический, а реальный контакт с пациентом. Создание теоретических проблемных ситуаций, видеодемонстрация и использование видеоматериала побуждают к самостоятельному освоению доступными практическими навыками. Наработки в организации дистанционного обучения и освоении стоматологических дисциплин студентами, интернами, врачами-специалистами дают возможность оптимально перестроить учебный процесс в соответствии с требованиями современности с целью дальнейшей успешной интеграции в европейское (мировое) медицинское пространство.
The advantages and disadvantages of distance learning of future dentists at the Ukrainian Medical Dental Academy during quarantine are highlighted. It has been proven that quarantine is not a hindrance to learning, but a reason to learn in a new way. In the era of the latest technologies, Internet resources, platforms for online communication, and social networks come to the aid of teachers. Difficulties in distance learning for employees of departments, students, interns and listeners were to change the approach to the way of presenting and perceiving educational material. Both one and the other had to learn new skills when using computer programs for high-quality online communication. Adaptation and perception of distance learning for everyone went differently. Most note that their workload in the remote form has increased, but the opportunities for learning new forms of work have also increased. Some of them categorically did not accept the new form of education, since there is no full control from the teacher, so it is necessary to take into account the need to increase the motivation for learning and self-control. In addition, not theoretical, but real contact with the patient is extremely important for the future doctor. The creation of theoretical problem situations, video demonstration and the use of video material encourage independent mastering of available practical skills. Developments in the organization of distance learning and the development of dental disciplines by students, interns, medical specialists make it possible to optimally restructure the educational process in accordance with the requirements of the present with the aim of further successful integration into the European (world) medical space.
Ключові слова: карантин
дистанційне навчання
освіта
карантин
дистанционное обучение
образование
quarantine
distance learning
education
УДК: 378.147 : 616.31
ISSN: 2308-3220 (print)
2664-5238 (on-line)
DOI: https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.011
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15638
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Advantages_and_disadvantages_of_distance_learning.pdf236,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.