Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7657
Назва: Роль сучасних технологій у становленні майбутніх лікарів
Інші назви: The role of modern technologies in formation of future doctors
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Бобирьов, Віктор Миколайович
Шешукова, Ольга Вікторівна
Лохматова, Наталія Михайлівна
Шарбенко, Тетяна Вячеславівна
Zhdan, V.
Bobyriov, V. M.
Sheshukova, O. V.
Lohmatova, N. M.
Sharbenko, T. V.
Ключові слова: результати впровадження
новітні освітні технології
Болонська декларація
європейські стандарти
effectiveness of the tehnologies
Bologna declaration
the latest training technologies.
Технологія проблемного навчання.
Технологія інтерактивного навчання
Ігрові технології навчання
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Роль сучасних технологій у становленні майбутніх лікарів. / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, О. В. Шешукова [та ін.] // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 55–57.
Короткий огляд (реферат): Стаття висвітлює результати впровадження новітніх освітніх технологій на всіх ланках навчального процесу у ВДНЗУ “УМСА”, які показали їхню достатньо високу дієвість і перспективність, напрямки подальшого вдосконалення. При єднання до Болонської декларації, впровадження європейських стандартів освіти шляхом перебудови процесу навчання, потребує від колективу академії комплексної діяльності щодо створення, освоєння, використання й поширення новітніх педагогічних технологій.Сучасний розвиток вищої освіти в Україні, спрямований на досягнення якісної підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог, належить до найважливіших національних пріоритетів. Провідна мета сучасної освіти - розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, побудова ефектив ної співпраці викладачів і студентів, надання можли востей для прояву їхніх творчих здібностей. Приєднан ня до Болонської декларації, впровадження європейсь ких стандартів освіти спрямоване на вирішення поставлених завдань і супроводжується суттєвою перебудовою процесу навчання, його методичного забезпечення шляхом застосування новітніх техно логій.Широке використання новітніх методів вивчення дисциплін (брейн-ринг, ділові ігри, тренінги, майстер- класи, методи конкурентних груп) сприяють зацікав леності щодо поглибленого вивчення предмета, сис тематизують отримані знання, дозволяють розвину ти творче мислення, провести взаємонавчання і взаємовдосконалення, залучити всіх без винятку сту дентів в процес обговорення й обґрунтовування влас ної думки, розвинути повагу до колег та альтерна тивних ідей і пропозицій (підходів).Спрямованість розвитку вищої медич ної освіти, яка є неперервною, до вдосконалення і прогресивного покращення результатів навчання по требує від колективу академії комплексної діяльності щодо створення, освоєння, використання й поширен ня новітніх педагогічних технологій. Досягнення по ставленої мети здійснюється шляхом розробки нау ково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методик використання сучасних інформа ційних технологій навчання під час вивчення навчаль них дисциплін, підготовки педагогічних кадрів до ви користання прогресивних навчальних технологій і студентів до опанування сучасними засобами на вчально-пізнавальної діяльності, покращення мате ріально-технічного і науково-методичного забезпе чення кафедр.This article shows the results of introducing the latest educational technologies into all the branches of professional training in the Higher Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy». The results have demonstrated considerably high effectiveness of the tehnologies and have allowed us to line out the directions for their further development. Joining to the Bologna declaration, introducing European educational standards by reorganization of the medical training requires the involving of the Academy staff into the complex activity aimed to create, to develop and to introduce the latest training technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/7657
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Rol_suchasnih_tehnologIy_u_stanovlennI_maybutnIh_lIkarIv.pdf107,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.