Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8718
Назва: Картування інтервалу QT та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення
Інші назви: Картирование интервала QT и его дисперсия в послеинфарктный период: диагностическо-клиническое значение
Автори: Катеренчук, Олександр Іванович
Іваницький, Ігор Валерійович
Катеренчук, Александр Иванович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
інфаркт міокарда
електрокардіографія
інтервал QT
шлуночкова екстрасистолія
ишемическая болезнь сердца
инфаркт миокарда
электрокардиография
интервал QT
желудочковая экстрасистолия
coronary arteries disease
myocardial infarction
electrocardiography
QT-interval
ventricular premature beats
Дата публікації: вер-2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Катеренчук О. І. Картування інтервалу QT та його дисперсія в післяінфарктний період: діагностично-клінічне значення / О. І. Катеренчук, І. В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т.18, вип. 2 (62). – С. 51–54.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Одним із найчутливіших та найспецифічніших методів попередження шлуночкових порушень ритму є визначення характеристик (тривалості та варіабельності) інтервалу QT, асоційованих з підви-щеним ризиком аритмічної смерті. Мета дослідження: вивчити особливості тривалості та дисперсії інтервалу QT у пацієнтів в пост-інфарктному періоді при різних локалізаціях пошкодження серця. Матеріали і методи: аналіз середньої тривалості та варіабельності тривалості інтервалу QT у пацієнтів з різними локалізаціями перенесеного інфаркту міокарду протягом попередніх 3-6 місяців з подальшим аналізом ступеню шлуночкових порушень ритму через 3 місяці спостереження. Результати дослід-ження: в дослідження залучено 38 пацієнтів. Досліджувані групи були сформовані за локалізацією перенесеного інфаркту міокарда. При аналізі тривалості інтервалу QT виявлено достовірні більше значення при інфарктах міокарда нижньої локалізації в порівнянні з інфарктами міокарда інших локалізацій. При інфарктах міокарду нижньої стінки варіабельність інтервалу QT була більшою в порівнянні з цим показником в не-інфарктних зонах. Більша тривалість та варіабельність інтервалу QT при перенесених інфарктах нижньої стінки асоціювалась з тяжчим ступенем шлуночкової екстра-систолії. Висновки: перенесений інфаркт міокарду в зоні нижньої стінки лівого шлуночка супровод-жувався подовженим інтервалом QT та збільшеною варіабельністю його тривалості, що в свою чергу асоціювалось з тяжчим ступенем шлуночкових аритмічних подій; Введение. Одним из наиболее чувствительных и специфических методов предупреждения желудочковых нарушений ритма является определение характеристик (продолжительности и вариабельности) интервала QT, ассоциированных с повышенным риском аритмической смерти. Цель исследования: изучить особенности продолжительности и дисперсии интервала QT у пациентов в постинфарктном периоде при различных локализациях повреждения сердца. Материалы и методы: анализ средней продолжительности и вариабельности длительности интервала QT у пациентов с различными локализациями перенесённого инфаркта миокарда в течение предыдущих 3-6 месяцев с последующим анализом степени желудочковых нарушений ритма через 3 месяца наблюдения. Результаты исследования: в исследование было вовлечено 38 пациентов. Исследуемые группы были сформированы по локализации перенесенного инфаркта миокарда. При анализе длительности интервала QT выявлено достоверно большие значения при инфарктах миокарда нижней локализации в сравнении с инфарктами миокарда других локализаций. При инфарктах миокарда нижней стенки вариабельность интервала QT была больше по сравнению с этим показателем в неинфарктных зонах. Большая продолжительность и вариабельность интервала QT при перенесенных инфарктах нижней стенки ассоциировалась с более тяжелой степенью желудочковой экстрасистолии. Выводы: перенесенный инфаркт миокарда в зоне нижней стенки левого желудочка сопровождался удлиненным интервалом QT и увеличенной вариабельностью его продолжительности, что ассоциировалось с более тяжелой степенью желудочковых аритмических событий; Introduction. One of the most sensitive and specific method for preventing ventricular rhythm disturbances is to determine the characteristics (duration and variability) of the Qt interval associated with an increased risk of arrhythmic death. The purpose of the study is to evaluate the duration and dispersion of the QT interval during post-infarction period in patients having various localizations of heart damage. Materials and methods: analysis of the mean QT interval duration and its variability in patients with different localizations of myocardial infarction areas during the previous 3-6 months followed by an analysis of the degree of ventricular rhythm disturbances after 3 months of follow-up. Results: 38 patients were enrolled to the study. The investigated groups were formed by localization of the myocardial infarction. When analyzing the duration of the QT interval, significantly higher values were found for myocardial infarction on the inferior wall in comparison with myocardial infarctions of other localizations. QT interval variability at inferior wall was longer in comparison with this index in non-affected areas. The longer duration and increased variability of the QT interval in the case of the underlying inferior wall infarctions was associated with the more severe degree of ventricular premature beats. Conclusions: myocardial infarction of the inferior wall of left ventricle was accompanied by prolonged duration and variability of QT interval the in turn was associated with a severe degree of ventricular arrhythmic events.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8718
ISSN: 2077-1096 print
2077-1126 online
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kartuvannya_іntervalu_QT_dispersіya_pіslyaіnfarktnij perіod.pdf480,7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.