Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8719
Назва: Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами
Інші назви: Клинический случай токсического поражения печени пестицидами
Clinical case of toxic liver damage with pesticides
Автори: Шилкіна, Людмила Миколаївна
Іваницький, Ігор Валерійович
Світловська, Ілона Сергіївна
Костенко, Іван Вікторович
Чигрин, Олексій Олексійович
Шилкина, Людмила Николаевна
Иваницкий, Игорь Валериевич
Свитловська, Илона Сергеевна
Костенко, Иван Викторович
Чигрин, Алексей Алексеевич
Shylkyna, L. M.
Yvanytskyi, Y. V.
Svytlovska, Y. S.
Kostenko, Y. V.
Chyhryn, O. O.
Ключові слова: хронічний гепатит
цироз печінки
токсичне ураження печінки
токсичне ураження печінки
пестициди
клінічний випадок
хронический гепатит
цирроз печени
токсическое поражение печени
пестициды
клинический случай
chronic hepatitis
liver cirrhosis
toxic liver damage
pesticides
clinical case
Дата публікації: вер-2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Клінічний випадок токсичного ураження печінки пестицидами / Л. М. Шилкіна, І. В. Іваницький, І. С. Світловська, І. В. Костенко, О. О. Чигирин // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – С. 260–265.
Короткий огляд (реферат): Проблема хронічних захворювань печінки на теперішній час є однією з найбільш важливою у сучасній гастроентерології, вона має загальномедичне і соціальне значення. Захворюваннями печінки страждає 15-30% людства і це лише та частина, яка звертається за медичною допомогою. Спектр захворювань печінки дуже широкий – це різні варіанти хронічних гепатитів і, у кінцевому рахунку, нерідко цироз печінки (ЦП). За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я на кінець 2015 року з хронічним гепатитом жили приблизно 325 млн. чоловік. В Україні хвороби органів травлення посідають третє місце у структурі загальної захворюваності і за останні роки підвищилась на 22,8%. Найвищі темпи зростання (майже у 2 рази) – хронічного гепатиту. Показник смертності від циррозу печінки за 10 років зріс з 7,4 до 22,2 на 100 тис. населення. До ксенобіотиків, що надходять в процесі життєдіяльності до організму людини і тварини, і здатних зумовлювати ураження печінки, відносяться промислові отрути, пестициди, канцерогени, синтетичні лікарські речовини, хімічна продукція побутового призначення. Проблема використання пестицидів викликає велике занепокоєння лікарів з наступних причин. Пестициди є біологічно активними сполуками і внаслідок порушення регламентів поводження з ними становлять небезпеку для навколишнього середовища, здоров’я людей, тварин, рослин, знижують якість харчових продуктів. За даними Міжнародної організації праці, в світі до числа найбільш небезпечних галузей для здоров’я працівників відноситься сільське господарство, в якому зайнято майже 1,3 млрд чоловік, при цьому гине щороку до 170 тис. сільськогосподарських робітників в результаті отруєння пестицидами та іншими хімічними речовинами. Особливу загрозу становлять пестициди, які містять велику кількість гепатотоксичних речовин і потрапляють до людського організму через травний тракт та акумулюються печінкою. Їх взаємодія із організмом людини характеризується безпосереднім ураженням паренхіми печінки і порушенням обмінних процесів в її тканині. Підвищення частоти отруєнь хімічними речовинами супроводжується збільшенням абсолютної кількості випадків хімічного ураження печінки. ЦП, особливо на пізніх стадіях, є значною проблемою відносно можливості проведення специфічної противірусної терапії, досягнення стійкої вірусологічної відповіді (СВВ) і можливості зворотнього розвитку фібротичних змін. Як наслідок, у хворих цієї категорії терапія обмежується лише засобами патогенетичної терапії. Описано клінічний випадок цирозу печінки, запропоновано відповідне лікування; Проблема хронических заболеваний печени в настоящее время является одной из наиболее важных в современной гастроэнтерологии, она общемедицинское и социальное значение. Заболеваниями печени страдает 15-30% человечества, и это только та часть, которая обращается за медицинской помощью. Спектр заболеваний печени очень широк – это разные варианты хронических гепатитов и,в конечном счете, нередко цирроз печени (ЦП). По данным Всемирной организации здравоохранения на конец 2015 года, с хроническим гепатитом жили примерно 325 млн. человек. В Украине болезни органов пищеварения занимают третье место в структуре общей заболеваемости и за последние годы повысились на 22,8%. Самые высокие темпы роста (почти в 2 раза) - хронического гепатита. Показатели смертности от цирроза печени за 10 лет вырос с 7,4 до 22,2 на 100 тыс. населения. К ксенобиотикам, поступающим в процессе жизнедеятельности в организм человека и животного, и способным вызывать поражения печени, относятся промышленные яды, пестициды, канцерогены, синтетические лекарственные вещества, химическая продукция бытового назначения. Проблема использования пестицидов вызывает большое беспокойство врачей по следующим причинам. Пестициды являются биологически активными соединениями и вследствие нарушения регламентов обращения с ними представляют опасность для окружающей среды, здоровья людей, животных, растений, снижают качество пищевых продуктов. По данным Международной организации труда, в мире к числу наиболее опасных отраслей для здоровья работников относится сельское хозяйство, в котором занято почти 1,3 млрд. человек, при этом погибает ежегодно до 170 тыс. сельскохозяйственных рабочих в результате отравления пестицидами и другими химическими веществами. Особую угрозу представляют пестициды, содержащие большое количество гепатотоксических веществ, которые попадают в человеческий организм через пищеварительный тракт и аккумулируются печенью. Их взаимодействие с организмом человека характеризуется непосредственным поражением паренхимы печени и нарушением обменных процессов в ее ткани. Повышение частоты отравлений химическими веществами сопровождается увеличением абсолютного количества случаев химического поражения печени. ЦБ, особенно на поздних стадиях, является значительной проблемой относительно возможности проведения специфической противовирусной терапии, достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО) и возможности обратного развития фибротических изменений. Как следствие, у больных этой категории терапия ограничивается лишь средствами патогенетической терапии. Описан клинический случай цирроза печени, предложено соответствующее лечение; The problem of chronic liver disease is currently one of the most urgent in modern gastroenterology and is a serious medical and social challenge. 15-30% of world population is suffering from liver diseases and this is only the part that asked for medical aid. The spectrum of liver diseases is very wide covering a variety of variants of chronic hepatitis and, in the end, liver cirrhosis. According to the World Health Organization, at the end of 2015, approximately 325 million people were reported to have chronic hepatitis. In Ukraine, diseases of the digestive system occupy the third place in the structure of general morbidity and in recent years have increased by 22.8%. Hepatitis demonstrates the highest growth rate, almost 2-fold. The mortality rate for liver cirrhosis over the past 10 years has increased from 7.4 to 22.2 per 100,000 of population. The xenobiotics that enter the human body and animal body and can cause liver damage include industrial poisons,pesticides, carcinogens, synthetic medicines, and chemicals for household purposes. The problem of using pesticides is a major concern for physicians for the number of reasons. Pesticides are biologically active compounds and because of violations of the regulations for handling them, they become hazardous for the environment, the health of people, animals, and plants. According to the International Labour Organization, one of the most dangerous sectors for the health of workers throughout the world is agriculture, which employs almost 1.3 billion people, with a loss of up to 170 thousand agricultural workers each year as a result of poisoning with pesticides and other chemicals. Pesticides that contain a large amount of hepatotoxic substances and enter the human body through the digestive tract and accumulate in the liver are particularly dangerous. Their interaction with the human body is characterized by direct damage to the parenchyma of the liver and impairment of metabolic processes in the tissue. Increasing the frequency of poisoning with chemicals is accompanied by an increase in the absolute number of cases of chemical-induced liver damage. Liver cirrhosis, especially in later stages, is a significant problem regarding the possibility of specific antiviral therapy, the achievement of a stable viral response and the possibility of reverse development of fibrotic changes. As a consequence, the therapy for these patients is limited only by pathogenetic therapy. A clinical case of liver cirrhosis is described, appropriate treatment is proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8719
ISSN: 2077-1096 print
2077-1126 online
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Klіnіchnij_vipadok_toksichnogo_urazhennya_pechіnki_pesticidami.pdf508,43 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.