Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8900
Назва: Клінічний розбір хворого як один із головних етапів практичної підготовки студентів-випускників на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ “УМСА”
Інші назви: Клинический разбор больного как один из главных этапов практической подготовки студентов-выпускников на кафедре терапевтической стоматологии ВГУЗУ "УМСА"
Clinical considerations of patients as one of the main stages of practical training of students of higher education at the Department of Therapeutic Stomatology of UMSA
Автори: Ніколішина, Елла Вячеславівна
Бойченко, Ольга Миколаївна
Николишина, Элла Вячеславовна
Бойченко, Ольга Николаевна
Nikolishyna, E. V.
Boychenko, O. M.
Ключові слова: клінічний розбір
навчальний процес
клинический разбор
учебный процесс
clinical considerations
educational process
Дата публікації: 2018
Видавець: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Бібліографічний опис: Ніколішина Е. В. Клінічний розбір хворого як один із головних етапів практичної підготовки студентів-випускників на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА» / Е. В. Ніколішина, О. М. Бойченко // Медична освіта. ‒ 2018. ‒ № 3 (79). ‒ С. 106‒108.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи – проаналізувати роль клінічного розбору хворого як одного із головних етапів практичної підготовки студентів-випускників на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ “УМСА”. Основна частина. Терапевтична стоматологія є основою практичної консервативної стоматології. Без глибоких знань аспектів діагностичного процесу неможливе розкриття закономірностей порушення функцій зубощелепного апарату, пошук механізмів їх відновлення, попередження хвороб та їх лікування. Для формування уміння логічно мислити, на основі отриманих знань та результатів обстеження хворого, ефективним методом навчання є вибіркове проведення клінічного розбору тематичних хворих. Під час проведення клінічного розбору хворого досвідчений викладач має змогу робити акценти та звернути увагу студентів на наявність причинно-наслідкових зв’язків між скаргами та анамнезом у зіставленні з об’єктивною картиною захворювання. Особлива увага студентів, які навчаються на кафедрі терапевтичної стоматології, звертається на побудову логічного зв’язку між отриманою інформацією і зіставленням з додатковими лабораторними та інструментальними дослідженнями в пошуку недостатніх ланцюжків для отримання розуміння всієї повноти патології. Висновки. Майбутній медик повинен володіти різноманітними видами професійної діяльності, компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання. Саме, шляхом щоденного проведення, практично спрямований вид аудиторної роботи – клінічний розбір хворих дозволяє якісно сформувати основи клінічного мислення у майбутнього лікаря ; Цель работы - проанализировать роль клинического разбора больного как одного из главных этапов практической подготовки студентов-выпускников на кафедре терапевтической стоматологии ВГУЗУ "УМСА". Основная часть. Терапевтическая стоматология является основой практической консервативной стоматологии. Без глубоких знаний аспектов диагностического процесса невозможно раскрытие закономерностей нарушения функций зубочелюстного аппарата, поиск механизмов их восстановления, предупреждение болезней и их лечения. Для формирования умения логически мыслить, на основе полученных знаний и результатов обследования больного, эффективным методом обучения является выборочное проведение клинического разбора тематических больных. Во время проведения клинического разбора больного опытный преподаватель имеет возможность делать акценты и обратить внимание студентов на наличие причинно-следственных связей между жалобами и анамнезом в сравнении с объективной картиной заболевания. Особое внимание студентов, обучающихся на кафедре терапевтической стоматологии, обращается на построение логической связи между полученной информацией и сопоставлением с дополнительными лабораторными и инструментальными исследованиями в поиске недостающих цепочек для получения понимания всей полноты патологии. Выводы. Будущий медик должен обладать разнообразными видами профессиональной деятельности, компетентно и ответственно решать профессиональные задачи. Именно путем ежедневного проведения, практически направлен вид аудиторной работы - клинический разбор больных позволяет качественно сформировать основы клинического мышления у будущего врача ; The aim of the work – to analyze the role of clinical considerations of patients as one of the main stages of practical training of graduate students at the Department of Therapeutic Dentistry of UMSA. The main body. Therapeutic dentistry is the basis of practical conservative dentistry. It is impossible to reveal the laws of the violation of the functions of the tooth-jaw apparatus, the search for mechanisms for their recovery, prevention of diseases and their treatment without deep knowledge of aspects of diagnostic process. Selective clinical considerations of thematic patients is an effective method of training which helps to forming ability to think logically on the basis of obtained knowledge and results of examination. An experienced teacher is able to focus and draw students’ attention to the causal link between complaints and anamnesis in relation to the objective picture of the disease during a clinical discussion of patients. Particular attention of students studying at the Department of Therapeutic Dentistry addresses the construction of a logical connection between the received information and the comparison with additional laboratory and instrumental studies, in search of insuf cient chains to get an understanding of the fullness of the pathology. Conclusions. The future doctor should make a variety of professional activities, solve professional tasks competently and responsibly. It is through that the daily conduct of practically directed kind of classroom work – clinical considerations of patients, allows qualitatively forming the basics of clinical thinking in the future doctors.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8900
ISSN: 1681-2751
УДК 616-071(076.5)-057.875
DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.3.8820
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Clinical_considerations_of_patients_as_one_of_the_main_stages_of_practical.pdf132,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.