Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8987
Назва: Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі
Інші назви: Actual problems of the rationing of terminological instruments in the language of dentistry
Автори: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Жовнір, Марина Миколаївна
Leshchenko, T. O.
Zhovnir, М. M.
Ключові слова: науковий стиль
науковий текст
термін
унормованість медичних термінів
стоматологічні терміни
научный стиль
научный текст
термин
унормированность медицинских терминов
стоматологические термины
scientific style
scientific text
the term
rationing of medical terms
dental terms
Дата публікації: 2018
Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Бібліографічний опис: Лещенко Т. О. Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір // Мова. – 2018. – № 29. – С. 5–11.
Короткий огляд (реферат): Мета статті – висвітлення особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології, аналіз найпоширеніших помилок застосування термінологічного інструментарію стоматологічної галузі. Матеріал дослідження – добірка різножанрових наукових текстів, передовсім статей, підручників, посібників, словників, присвячених актуальним стоматологічним проблемам. Для досягнення окресленої мети використано загальнонаукові (індукція, дедукція, аналіз, синтез, спостереження, зіставлення, узагальнення) та власне лінгвістичні методи і прийоми (дефініційно-компонентний, лексико-семантичний, контекстуальний, лінгвостилістичний та ін.). У праці акцентовано на важливості коректної й унормованої інтерпретації дослідником наукових фактів, найновіших теорій та гіпотез. Висновки. Проінтерпретовано специфіку нормативного і ненормативного слововживання в сучасному писемному науковому мовленні, зокрема проаналізовано функціонування росіянізмів, кальок з російської мови, недоречних українськомовних еквівалентів стоматологічних термінів. Окремо розглянуто складні випадки використання іменників чоловічого роду 2 відміни Р. в., специфіку написання термінів-прикладок тощо; Цель статьи – освещение особенностей функционирования научного стиля в языке стоматологии, анализ распространенных ошибок применения терминологического инструментария стоматологической отрасли. Материалом исследования послужила подборка разножанровых научных текстов (статей, учебников, пособий, словарей), посвященных актуальным стоматологическим проблемам. В работе использованы общенаучные (индукция, дедукция, анализ, синтез, наблюдение, сопоставление, обобщение) и собственно лингвистические методы и приемы (дефиницийний, компонентный, лексико-семантический, контекстуальный, лингвостилистичний и др.). Акцентировано внимание на значимости корректной и правильной интерпретации исследователем научных фактов, новейших теорий и гипотез. Выводы. В представленной работе проинтерпретировано специфику нормативного и ненормативного словоупотребления в современной письменной научной речи, в частности, проанализированы особеннности функционирования русизмов, калек с русского языка, неуместных украиноязычных эквивалентов стоматологических терминов. Отдельно рассмотрено сложные случаи использования существительных мужского рода 2 склонения в Р. п., особенности написания приложений и т. д.; The purpose of this paper is to find out and to describe the peculiarities of the functioning of the scientific style in the language of dentistry. The article deals with the analysis of common mistakes in scientific style in the contex of the current dental industry in Ukraine. The material of the study is a selection of different scientific texts, articles, textbooks and dental dictionaries. The general scientific (induction, deduction, analysis, synthesis, observation, comparison, generalization) and linguistic methods and techniques (definitions, component, lexico-semantic, contextual, linguistic and other) were used in this scientific work. The importance of correct interpretation of scientific facts, modern theories and hypotheses is pointed out. It is also noted that the skillful usage of professional terms is a daily duty of every qualified specialist. Results. The study of the textual material made it possible to show the difficulties of translation from Russian and to determine the usage of incorrect language equivalents of dental terms. In addition, an excessive using of russismes, incorrect lexical equivalents were outlined. In the current paper difficulties in using nouns (masculine, genitive case) were analyzed and explained.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/8987
ISSN: 2307-4558
414-9489
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Leshchenko.pdf191,46 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.