Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1000
Назва: Місце дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря
Інші назви: Место исследовательской компетентности в общей системе профессиональной компетентности будущего врача.
Research competence in overall structure of professional competence of future doctors
Автори: Макаренко, Олександр Володимирович
Макаренко, Александр Владимирович
Makarenko, O.V.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Макаренко О. В. Місце дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря / О. В. Макаренко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, Вип. 2 (54). – С. 271–274.
Короткий огляд (реферат): Актуальним для освітньої системи України є підготовка професіонала-дослідника, який би відповідав вимогам європейської системи навчання і був конкурентоспроможним протягом всього життя. Нині у системах освіти різних країн Європи, у тому числі й України, прослідковуються дві тенденції: перехід до професійних стандартів, що базуються на високих результатах, а також системний опис кваліфікацій в термінах професійних компетенцій. Метою дослідження є встановлення місця дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря. Під час дослідження використовувались такі методи: аналіз документації та теоретичних джерел з проблеми розвитку навчального середовища в системі вищої освіти, узагальнення та оцінювання отриманих результатів. Розумові операції сприяють розвитку дослідницької компетентності. Всі вони сприяють такому компоненту діяльності, як організація пізнавальної діяльності. Серед них відсутні мотиваційний та управлінський компоненти. Необхідно ціленаправлено, спеціально організовано та з використанням новітніх освітніх технологій підходити до формування дослідницької компетентності на предметах природничо-наукового циклу; Актуальным для образовательной системы Украины является подготовка профессионала-исследователя, который бы отвечал требованиям европейской системы обучения и был конкурентоспособным в течение всей жизни. Сейчас в системах образования различных стран Европы, в том числе и Украины, прослеживаются две тенденции: переход к профессиональным стандартам, основанным на высоких результатах, а также системное описание квалификаций в терминах профессиональных компетенций. Целью исследования является определение места исследовательской компетентности в общей системе профессиональной компетентности будущего врача. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ документации и теоретических источников по проблеме развития учебной среды в системе высшего образования, обобщения и оценки полученных результатов. Мыслительные операции способствуют развитию исследовательской компетентности. Все они способствуют такому компоненту деятельности, как организация познавательной деятельности. Среди них отсутствуют мотивационный и управленческий компоненты. Необходимо целенаправленно, специально организовано и с использованием инновационных образовательных технологий подходить к формированию исследовательской компетентности на предметах естественнонаучного цикла; Preparing research professionals is a quite urgent task for the educational system of Ukraine as they must meet the requirements of European education systems and must be competitive throughout life. Now the education systems of different European countries, including Ukraine follow two trends: the transition to professional standards, based on the results of high and systematic description of qualifications in terms of professional competencies. The aim of the study is to determine the place of research competence in the general structure of professional competences of the future doctor. The study was based on the analysis of documentation and theoretical sources on the issue of the development of learning environments in higher education, the synthesis and assessment of the res. Mental operations contribute to the development of research competence. All of them contribute to such activities as the organization of cognitive activities. Among them there are no motivational and managerial components. We should use focused, specially organized latest educational technologies and approaches to the formation of research competence in future healthcare professionals.
Ключові слова: предмети природничо-наукового циклу
дослідницька компетентність
діяльнісний підхід
структура діяльності
компетенція
розумові операції
предметы естественнонаучного цикла
исследовательская компетентность
деятельностный подход
структура деятельности
компетенция
мыслительные операции
natural science
research competence
approach
structure of competence
mental operations
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1000
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
mesto.pdf3,97 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.