Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10189
Назва: Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології
Інші назви: Prevention of dental caries in the conditions of ecological pollution
Автори: Ковач, І. В.
Штомпель, Г. В.
Дичко, Є. Н.
Вербицька, А. В.
Ключові слова: стоматологічні захворювання
екотоксиканти
профілактика
лікарські засоби
стоматологические заболевания
экотоксиканты
профилактика
лекарственные средства
dental diseases
environmental contaminants
prevention
medicines
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології / І. В. Ковач, Г. В. Штомпель, Є. Н. Дичко, А. В. Вербицька // Український стоматологічний альманах. – 2018. – № 1. – С. 55–59.
Короткий огляд (реферат): Сучасна вітчизняна профілактична стоматологія має відверті успіхи як у теоретичному розумінні природи появи і розвитку основних стоматологічних захворювань, у тому числі карієсу зубів, так і практичному використанні цих здобутків на дитячому населенні з метою корекції порушень у організмі, що складають підґрунтя до захворювання. Разом із тим ще не досягнена бажана ефективність профілактичних заходів на індивідуальному і популяційному рівнях з урахуванням специфічних особливостей етіології та патогенезу демінералізаційних явищ у твердих тканинах зубів у різні періоди розвитку організму. Не завжди відомі конкретні шкідливі дії на стан органів порожнини рота в дитячому віці чинників навколишнього середовища, в якому перебуває дитина в період формування внутрішніх систем та органів, що має відношення до стоматологічного здоров’я. Тому проведене трирічне дослідження захворюваності дітей дошкільного віку в одному з найпотужніших регіонів України з надмірним техногенним навантаженням навколишнього середовища викидами промислових підприємств металургійного спрямування. Виявленні патогенні чинники карієсогенної природи, що підвищують ступінь захворюваності на карієс тимчасових і постійних зубів, розроблений адекватний лікувально-профілактичний комплекс із використанням засобів адаптогенної, антиоксидантної, антидотної та мінералізуючої дії. Трирічне спостереження за результатами призначення такого ЛПК у межах профілактичної Програми-максимум дало досить відчутний ефект. Для порівняння результатів дослідження створено дві групи дітей дошкільного віку (3-4 років і 5-6 років) – усього 251 особа, які поділені на основну й контрольну групи (123 і 128 осіб відповідно). Діти контрольної групи виконували всі призначення відповідно до змісту стоматологічної профілактичної Програми-мінімум, а особи основної групи – за Програмою-максимум. У результаті трирічного виконання профілактичних заходів приріст інтенсивності карієсу зубів у основній групі склав лише 0,53 ум. од., що втричі менше, ніж у контрольній групі; КПЕ склав 59%-62%, що є досить позитивним явищем.; Современная отечественная профилактическая стоматология имеет откровенные успехи как в теоретическом понимании природы возникновения и развития основных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса зубов, так и практическом использовании этих достижений на детском населении с целью коррекции нарушений в организме, составляющих основу заболевания. Вместе с тем еще не достигнута желательная эффективность профилактических мероприятий на индивидуальном и популяционном уровнях с учетом специфических особенностей этиологии и патогенеза деминерализационных явлений в твердых тканях зубов в разные периоды развития организма. Не всегда известны конкретные негативные условия, влияющие на состояние органов полости рта в детском возрасте факторов окружающей среды, в которой находится ребенок в период формирования внутренних систем и органов, имеющих отношение к стоматологическому здоровью. Поэтому проведено трехлетнее исследование заболеваемости детей дошкольного возраста в одном из крупнейших регионов страны созначительным влиянием на окружающую среду выбросов промышленных производств металлургического направления. Выявлены патогенные факторы кариесогенной природы, которые прямо влияют на рост заболеваемости кариесом временных и постоянных зубов; разработан адекватный лечебно-профилактический комплекс с использованием средств адаптогенного, антиоксидантного, антидотного и минерализующего действия. Трехлетнее наблюдение за результатами назначения такого ЛПК в рамках профилактической Программы-максимум дало достаточно ощутимый эффект. Для сравнения результатов исследования образовано две возрастные группы детей дошкольного возраста (3-4 лет и 5-6 лет) - всего 251 человек, которые разделены на основную и контрольную группы (123 и 128 человек соответственно). Дети контрольной группы выполняли все назначения соответственно содержанию стоматологической профилактической Программы-минимум, а дети основной группы - по Программе-максимум. В результате трехлетнего выполнения профилактических мероприятий прирост интенсивности кариеса зубов в основной группе составил лишь 0,53 усл.ед., что меньше, чем в контрольной группе, в три раза. В то же время КПЭ составил 59%-62%, что является весьма положительным моментом.; Modern domestic preventive dentistry has success in the theory of the origin and development of major dental diseases, practice of treatment, including dental caries, and uses these results to prevent children’s diseases in the country. However, the desired effectiveness of preventive measures have not been achieved primarily among the population and individual level, taking into account some specific characteristics of residence region, etiology and pathogenesis of the demineralization phenomena of hard dental tissues in different periods of child’s development. Adverse environmental conditions and technogenic character are not taken into account, when air, soil and groundwater are oversaturated with environmental contaminants and toxicants. They cause fatal breakage in biochemical reactions and metabolic processes in childhood and at a young age, when defective dental health brings a lot of problems in the adult period of life, and, as a result, reduces the life. Investigation of dental health had been conducted in 251 preschool age children (first age group consisted of 3-4 years-old, II group consisted of 5-6 – years-old with 123 and 128 people respectively). In addition, all the observed children were divided into two groups depending on the use of prophylactic anti-caries interventions: the basic group was in compliance with the "Program- maximum" and control the "Program- minimum". Approximately 60 members were in the monitoring teams of different age groups. The "Program-minimum" included measures of general health, balanced diet with the significant restriction of carbohydrate and perform twice a day hygiene actions in the oral cavity. The “Program – maximum” also included the ingestion of calcium citrate and amino acids with SH-group of methionine. Such treatment and prophylactic complex has the adaptive, antioxidant, antidote and immune resolving action. It makes sense for neutralization of eco toxicants – heavy metals in the area of children’s residence. It was found that level of Fe and Zn was in the threatening degree of content, and Cd is moderate in the living environment of the examined children. It provokes and enhances the glycolytic processes in the oral cavity. Harmful effect of toxicants in the oral cavity, and also in a children's organism as a whole, was clearly fixed in the mineralization of the skeleton flat bones of children. It was revealed with densitometry of the calcaneus that 53 individuals had indicators, particularly BUA. They indicated the weakening of the skeleton mineralization. It indirectly pointed to problems in the hard tissues of the teeth. However, the use of treatment and prophylactic complex improved the bone structures density. The level of calcium and phosphate in the oral fluid of the observed individuals had recovered to optimalafter three years of use of treatment and prophylactic complex, contributed to effective secondary mineralization both in temporary and in permanent teeth. Thus, the use of treatment and prophylactic complex in people of the basic group allowed quite convincingly and positively to impact on the incidence of caries of deciduous and permanent teeth. The rate of growth of dental caries intensity after three years of preventive interventions in the basic group was three timesless than in the control group. At the same time, the caries preventive efficacy was 59-62%, and this is a very positive indicator. These results are evidence of proven necessity of prophylactic of dental health correction in children years of those people who reside in areas with a very complex technogenic environment due to metallurgical plants located in the Prydniprovsk region.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10189
ISSN: 2409-0255
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2018, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Prevention_of_dental_caries_in_the_conditions_of_ecological_pollution.pdf326,18 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.