Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10293
Назва: Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних
Інші назви: The value of competence-based approach in the preparation of dental hygienists
Автори: Косенко, В. М.
Kosenko, V. M.
Ключові слова: професійна підготовка
гігієніст зубний
компетентність
профессиональная подготовка
гигиенист зубной
компетентность
professional training
dental hygienist
competence
Дата публікації: 2017
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Косенко В. М. Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних / В. М. Косенко // Український стоматологічний альманах. ‒ 2017. ‒ № 1. ‒ С. 86–92.
Короткий огляд (реферат): Бурхливий розвиток профілактичного напряму в стоматологічній науці, використання інформаційно- комунікаційних технологій у всіх сферах життя вимагають формування в студентів, зокрема гігієністів зубних, не тільки певних знань, умінь і навичок, а й загальних (універсальних) та спеціальних (фахових) компетентностей. Мета дослідження: встановити значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних. Було проведено опитування 28 викладачів і 77 студентів відділення "Стоматологія" Житомирського інституту медсестринства з питань визначення важливості запропонованих компетентностей у подальшій фаховій діяльності. У дослідженні використані такі методи: бібліосемантичний, системного аналізу і логічного узагальнення, опитування, анкетування, математичної обробки зібраних даних. Проведене дослідження дозволило встановити, що викладачі найважливішими загальними компетентностями вважають: здатність вчитися і бути сучасно навченим (64,3%); здатність спілкуватися рідною мовою усно і письмово (71,4%); здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел (28,5%); здатність бути критичним і самокритичним (39,3%); здатність спілкуватися другою мовою (39,3%). Студенти визначили першорядними загальними компетентностями такі: здатність вчитися і бути сучасно навченим (58,4%); навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (36,4%); здатність спілкуватися другою мовою (25,9%); здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел (31,2%); здатність бути критичним і самокритичним (28,6%). Спеціальні компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність випускника ВНЗ до професійного життя. Опитані викладачі ЖІМ вважають пріоритетними такі фахові компетентності: здатність використовувати теоретичні знання і практичні вміння з циклу професійної підготовки в умовах фахової діяльності (67,8%); здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з першої медичної підготовки при наданні допомоги у випадках невідкладних станів і травм (50,0%); здатність використовувати обладнання, апарати й інструменти в практичній діяльності (53,6%); здатність використовувати стандарти і нормативні документи в практичній діяльності (28,6%); здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності (42,9%). Послідовність фахових компетентностей, визначена студентами: здатність використовувати знання з циклу загальної підготовки під час надання стоматологічної допомоги (25,8%); здатність використовувати обладнання, апарати й інструменти в практичній діяльності (37,7%); здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з першої медичної підготовки при наданні допомоги у випадках невідкладних станів і травм (35,1%); здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності (33,7%); здатність оцінювати і забезпечувати якість виконуваних робіт (36,4%). Запропонований перелік загальних і фахових компетентностей дозволить підготувати не тільки фахівців (гігієністів зубних), які досконало володіють технікою стоматологічних втручань, а й особистостей, які будуть здатні працювати в команді стоматологічного закладу, приймати обґрунтовані рішення, проявляти ініціативу. Саме такі спеціалісти завжди будуть готові самостійно діяти в ситуаціях невизначеності при вирішенні професійних та життєвих проблем. Саме таких фахівців потребує сучасний стоматологічний ринок праці; Бурное развитие профилактического направления в стоматологической науке, использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни требуют формирования у студентов, в частности гигиенистов зубных, не только определенных знаний, умений и навыков, но и общих (универсальных) и специальных (профессиональных) компетентностей. Цель исследования: определить значение компетентностного подхода в подготовке гигиенистов зубных. Был проведен опрос 28 преподавателей и 77 студентов отделения «Стоматология» Житомирского института медсестринства по вопросам определения важности предложенных компетентностей в дальнейшей профессиональной деятельности. В исследовании использованы следующие методы: библиосемантичный, системного анализа и логического обобщения, опроса, анкетирования, математической обработки собранных данных. Проведенное исследование позволило определить, что преподаватели важнейшими общими компетенциями считают способность учиться и быть современно обученным (64,3%); способность общаться на родном языке как устно, так и письменно (71,4%); способность к поиску, обработке и анализу информации из разных источников (28,5%); способность быть критичным и самокритичным (39,3%); способность общаться на втором языке (39,3%). Студенты определили первостепенными общими компетенциями: способность учиться и быть современно обученным (58,4%); навыки использования информационных и коммуникационных технологий (36,4%); способность общаться на втором языке (25,9%); способность к поиску, обработке и анализу информации из разных источников (31,2%); способность быть критичным и самокритичным (28,6%). Специальные компетентности являются теми индикаторами, которые позволяют определить готовность выпускника вуза к профессиональной жизни. Опрошенные преподаватели ЖИМ считают приоритетными следующие профессиональные компетентности: способность использовать теоретические знания и практические умения из цикла профессиональной подготовки в условиях профессиональной деятельности (67,8%); способность использовать теоретические знания и практические навыки по первой медицинской подготовке при оказании помощи в случаях неотложных состояний и травм (50,0%); способность использовать оборудование, аппараты и инструменты в практической деятельности (53,6%); способность использовать стандарты и нормативные документы в практической деятельности (28,6%); способность принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности (42,9%). Последовательность профессиональных компетентностей, определенная студентами: способность использовать знания из цикла общей подготовки во время оказания стоматологической помощи (25,8%); способность использовать оборудование, аппараты и инструменты в практической деятельности (37,7%); способность использовать теоретические знания и практические навыки по первой медицинской подготовке при оказании помощи в случаях неотложных состояний и травм (35,1%); способность принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности (33,7%); способность оценивать и обеспечивать качество выполняемых работ (36,4%). Предложенный перечень общих и профессиональных компетентностей позволит подготовить не только специалистов (гигиенистов зубных), которые в совершенстве владеют техникой стоматологических вмешательств, но и личностей, которые будут способны работать в команде стоматологического учреждения, принимать обоснованные решения, проявлять инициативу. Именно такие специалисты всегда будут готовы самостоятельно дейст- вовать в ситуациях неопределенности при решении профессиональных и жизненных проблем. Именно таких специалистов требует современный стоматологический рынок труда; The relevance of the study: Rapid development of prophylactic direction in dental science, use of information and communication technologies in all areas of life require not only the formation of certain knowledge and skills in students, including dental hygienists, but also common (universal) and specific (professional) competences. Objective is to determine the competency-based approach value in dental hygienists training. The main tasks arento achieve the goal include studying the national and international sources for the research topic; identifying common and specific competences; conducting a survey of teachers and students of the department of "Dentistry" of Zhytomyr Nursing Institute on the importance of general and specific competencies in dental hygienists training; describing the role of competency-based approach in junior specialists training (5.12010104 "Dentistry"). Scientific novelty: List of general and professional competencies is compiled and their importance in the preparation of dental hygienists is analyzed. Practical value: Competency-based approach is recommended to be introduced into the educational process of "Dentistry"department of Zhytomyr Nursing Institute. Material and Methods: We conducted a survey of 28 teachers and 77 students of the "Dentistry" department of Zhytomyr Nursing Institute to determine the importance of the proposed competencies for further professional activity. The following research methods are used in the study: method of semantic analysis, system analysis and logic synthesis, surveys, questionnaires, mathematical methods for processing the collected data. They are used alone and in various combinations. Results and discussion: From the Tuning project, we have selected 10 common competencies. This list includes: the ability to act as socially responsible and conscious citizens, the ability to communicate in their native language in both oral and written form, the ability to communicate in a foreign language, information and communication technology skills, ability to learn and be trained according to the modern standards, ability to plan and manage their time, the ability to be critical and self-critical, the ability to work in an international context, the ability to search, process and analyze information from different sources, interpersonal interaction skills. The study revealed that teachers consider the following general competencies the most important: the ability to learn and be trained according to the modern standards (64.3%); ability to communicate in their native language both orally and in writing (71.4%); the ability to search, process and analyze information from different sources (28.5%); ability to be critical and self-critical (39.3%); ability to communicate in a foreign language (39.3%). Students also identified the paramount general competencies. They are the ability to learn and be trained according to the modern standards (58.4%); ability to use information and communication technologies (36.4%); ability to communicate in a foreign language (25.9%); the ability to search, process and analyze information from different sources (31.2%); ability to be critical and self-critical (28.6%). Special competences are the indicators to determine the readiness of graduates for professional life. The proposed professional competencies were the ability to use the theoretical knowledge and practical skills of the professional training cycle during their professional activity; ability to use standards and regulations in practice; the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries; ability to make informed decisions in their professional activities; ability to assess and ensure the quality of work; capacity for professional mobility; ability to organize work according to the requirements of safety of life and safety in the industry; the ability to practice the principles of medical ethics and deontology; ability to work in a team of dental clinic; the ability to exchange professional experience. The interviewed ZHIN teachers consider the following professional competences a priority: ability to use theoretical knowledge and practical skills of the professional training cycle during their professional activity (67.8%); the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries (50.0%); the ability to use the equipment, devices and instruments in practice (53.6%); ability to use standards and regulations in practice (28.6%); ability to make informed decisions in their professional activities (42.9%). The sequence of professional competencies defined by students includes the ability to use the knowledge in the general training cycle while providing dental care (25.8%); the ability to use the equipment, devices and instruments in practice (37.7%); the ability to use the theoretical knowledge and practical skills in first aid in cases of emergency and injuries (35.1%); ability to make informed decisions in their professional activities (33.7%); ability to assess and ensure the quality of work (36.4%). Conclusion The proposed list of general and professional competencies will prepare not only professionals who are skilled in dental procedures technology, but also individuals who are able to work in a team of a dental clinic, make informed decisions, take the initiative. Such specialists are always ready to act independently in situations of uncertainty solving professional and life problems. Such experts are needed at modern dentist labor market. Prospects for further research The implementation of competency-based approach to life requires close cooperation between educators, students and potential employers. Further research should focus on identifying the level of dental hygienists training in providing preventive care to the population of Ukraine by the head doctors of dental clinics
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10293
ISSN: 2409-0255
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2017, № 1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Kosenko_Znachennia_kompetentnisnoho_pidkhodu.pdf334,81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.