Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1035
Назва: Удосконалення діагностики хронічних форм інфекції, зумовленої вірусом Епштейна-Барр
Інші назви: Усовершенствование диагностики хронических форм инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр
The improvement of diagnosis of chronic Epstein-Barr virus infection
Автори: Боднар, Вадим Анатолійович
Боднарь, Вадим Анатольевич
Bodnar, V. A.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Боднар В. А. Удосконалення діагностики хронічних форм інфекції, зумовленої вірусом Епштейна-Барр / В. А. Боднар // Проблеми екології і медицини. – 2013. – Т. 17. – № 5-6. – С. 9–15.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовані віддалені наслідки інфекційного мононуклеозу (ІМ) у дорослих і вдосконалена діагностика хронічних форм Епштейна-Барр вірусної (ЕБВ) інфекції. З цією метою обстежено 111 осіб з різними формами ЕБВ-інфекції та 20 здорових. Наслідки ІМ оцінювали за результатами динамічного спостереження за 48 реконвалесцентами. Показано, що ІМ у дорослих імунокомпетентних пацієнтів, як правило, закінчувався одужанням – 83,3 %, у 16,7% формувалися хронічні форми ЕБВ-інфекції. Хронічна ЕБВ-інфекція у дорослих характеризувалася при стертій формі типовими ознаками ІМ без ознак генералізації процесу, напруженістю імунних реакцій (підвищення вмісту CD8+, ЦІК, IgM, ЛКБ і НСТ-тесту на тлі зниження CD3+, CD16+, CD20+, ІРІ, IgА і IgG); при активній – маніфестним перебігом, поліморфізмом проявів з ознаками генералізації процесу: субфебрилітет (94,3%), тонзилофарингіт (74,3%), генералізована лімфаденопатія (88,6%), гепато- (88,6%) і спленомегалія (45,7%), виражені астеновегетативний (100,0%), абдомінально-больовий, диспептичний (57,1%) і артралгічний (28,6%) синдроми, зміною лабораторних показників (анемія – 25,7%, лейкопенія – 48,5%, тромбоцитопенія – 37,1%, лімфоцитоз – 68,5%, гіпергамаглобулінемія – 68,5%), органними ураженнями (арахноенцефаліт – 42,8%, гепатит – 28,6%), вираженим імунним дисбалансом з ознаками пригнічення клітинного та гуморального імунітету (зниженням субпопуляцій лімфоцитів CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, IgG і IgA, пригніченням функціональної активності фагоцитозу, підвищенням вмісту ЦІК). За результатами проведеного дослідження за допомогою дискримінантного аналізу розроблений двоетапний скринінг для удосконалення диференційної діагностики хронічних форм ЕБВ-інфекції на догоспітальному та госпітальному етапах; В статье проанализированы отдаленные последствия инфекционного мононуклеоза (ИМ) у взрослых и усовершенствована диагностика хронических форм Эпштейна-Барр вирусной (ЭБВ) инфекции. С этой целью обследовано 111 человек с различными формами ЭБВ-инфекции и 20 здоровых. Последствия ИМ оценивали по результатам динамического наблюдения за 48 реконвалесцентами. Показано, что ИМ у взрослых иммунокомпетентных пациентов, как правило, заканчивался выздоровлением – 83,3%, у 16,7% формировались хронические формы ЭБВ-инфекции. Хроническая ЭБВ-инфекция у взрослых характеризовалась при стертой форме типичными признаками ИМ без признаков генерализации процесса, напряженностью иммунных реакций (повышение содержания CD8+, ЦИК, IgM, ЛКБ и НСТ-теста на фоне снижения CD3+, CD16+ ,CD20+, ИРИ, IgA и IgG), при активной – манифестным течением, полиморфизмом проявлений с признаками генерализации процесса: субфебриллитет (94,3%), тонзиллофарингит (74,3%), генерализованная лимфаденопатия (88,6%), гепато- (88,6%) и спленомегалия (45,7%), выраженные астеновегетативный (100,0%), абдоминально-болевой, диспептический (57,1%) и артралгический (28,6%) синдромы, изменением лабораторных показателей (анемия – 25,7%, лейкопения – 48,5%, тромбоцитопения – 37,1%, лимфоцитоз – 68,5%, гипергаммаглобулинемия – 68,5%), органными поражениями (арахноэнцефалит – 42,8%, гепатит – 28,6%), выраженным иммунным дисбалансом с признаками угнетения клеточного и гуморального иммунитета (снижением субпопуляций лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, IgG и IgA, угнетением функциональной активности фагоцитоза, повышением содержания ЦИК). По результатам проведенного исследования с помощью дискриминантного анализа разработан двухэтапный скрининг для усовершенствования дифференциальной диагностики хронических форм ЭБВ-инфекции на догоспитальном и госпитальном этапах; The long-term outcomes of infectious mononucleosis (IM) in adults is analyzed and diagnostic approaches to chronic Epstein-Barr virus (EBV) infection is improved in the article. For this purpose, 111 persons were examined with various forms of EBV-infection and 20 healthy for control. Outcomes of IM was assessed by dynamic observation of 48 convalescents. 83.3% adult immunocompetent patients of IM had recovery, and chronic forms of EBV-infection was formed in 16,7% patients. Chronic subclinical EBV-infection in adults characterized by subclinical forms with typical signs of IM without signs of generalization process, the intensity of immune responses (increased content of CD8+, CIC, IgM, LKB and NBT test against decrease in CD3+, CD16+, CD20+, IRI, IgA and IgG), in active EBV-infection – manifest course, polymorphism with evidence of generalization of process: subfebrility (94,3%), tonsillopharyngitis (74,3%), generalized lymphadenopathy (88,6%), hepato- (88,6%) and splenomegaly (45,7%) expressed asthenovegetative (100,0%), dyspeptic (57,1%) and arthropathic (28,6%) syndromes, changes in laboratory parameters (anemia − 25,7%, leukopenia − 48.5%, thrombocytopenia − 37,1%, lymphocytosis − 68,5%, hypergammaglobulinemia − 68.5%) and organ damage (encephalitis − 42,8%, hepatitis − 28,6%), pronounced imbalance of immune suppression characteristics of cellular and humoral immunity (lymphocyte subpopulations decrease in CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, IgG and IgA, inhibition of the functional activity of phagocytosis, increased CIC). According to the results of the study and discriminant analysis, a two-stage screening to improve the differential diagnosis of chronic forms of EBV-infection in the prehospital and hospital stages is developed.
Ключові слова: Епштейна-Барр вірусна інфекція
інфекційний мононуклеоз
діагностичні підходи
Эпштейна-Барр вирусная инфекция
инфекционный мононуклеоз
диагностические подходы
Epstein-Barr virus infection
infectious mononucleosis
diagnostic approaches
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1035
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
petm_2013_17_5-6_3.pdf405,44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.