Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10400
Назва: Пошук антидепресантів серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
Інші назви: Поиск антидепрессантов среди производных 2-оксоин-долин-3-глиоксиловой кислоты
Antidepressants’ search among 2-oksoindolin-3-glyoxylic acid derivatives
Автори: Сидоренко, Антоніна Григорівна
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Sydorenko, A. H.
Ключові слова: похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
сполука Е-38
поведінкові тести
фармакологічні моделі депресії
моноамінергічна система
хронічний помірний стрес
антидепресивна дія
производные 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты
соединение Э-38
поведенческие тесты
фармакологические модели депрессии
моноаминергическая система
хронический умеренный стресс
антидепрессивное действие
2-oksoindolin-3-glyoxylic acid derivatives
E-38 substance
behavior tests
pharmacological models of depression
monoaminergic system
chronic moderate stress
antidepressive activity
Дата публікації: 2016
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Сидоренко А. Г. Пошук антидепресантів серед похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти : дис … кандидата мед. наук : 14.03.05 «Фармакологія» / А. Г. Сидоренко. – Полтава, 2016. – 185 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена доцільності застосування для корекції депресивних розладів нового похідного 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти ‒ етилового ефіру 4-[2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти (сполука Е-38) у дозі 12 мг/кг. Показано, що сполука Е-38 при одноразовому уведенні серед інших похідних 2-оксоіндоліну у тесті «відкрите поле», Порсолта і «підвішування за хвіст» зменшує прояви депресії, відчуття страху і її вплив триває щонайменше 24 год. Речовина на тлі фармакологічних моделей депресії зменшує тривалість і вираженість галоперидолової каталепсії, збільшує рухову активність, попереджає розвиток блефароптозу, пози «горба» і пілоерекції при резерпінової депресії, а також попереджає клонідинові емоційно-поведінкові розлади у тесті «відкрите поле» і за активністю перевищує іміпрамін. Сполука Е-38 модифікує апоморфіну стереотипію, посилює екзофтальм, пілоерекцію, гіперсалівацію та попереджає гіпотермію на тлі L-ДОФА (100 мг/кг). Також посилює специфічні ефекти 5-окси-триптофану (50 мг/кг) на відміну від іміпраміну і зменшує ареколіновий і нікотиновий тремор. При хронічному помірному стресу сполука зменшує забруднення шерстяного покриву, збільшує кількість підходів до поїлки з сахарозою і позитивно впливає на поведінку щурів у тесті Порсолта. Антидепресивна дія сполуки при експериментальній патології пов’язана з корекцією рівня норадреналіну, дофаміну, серотоніну і активності моноаміноксидази-А у крові та тканинах головного мозку щурів. Диссертация посвящена целесообразности применения для коррекции депрессивных расстройств нового производного 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты - этилового эфира 4- [2-гидрокси-2-(2-oксo-1,2 дигидро-индол-3-илиден)-ацетамино] масляной кислоты (соединение Е-38) в дозе 12 мг/кг. Показано, что соединение Е-38 при однократном введении среди других производных 2-оксоиндолина в тесте «открытое поле», Порсолта и «подвешивание за хвост» уменьшает проявления депрессии, чувство страха и ее влияние продолжается не менее 24 ч. Вещество на фоне фармакологических моделей депрессии уменьшает продолжительность и выраженность галоперидоловои каталепсии, увеличивает двигательную активность, предупреждает развитие блефароптоз, позы «горба» и пилоэрекция при резерпиновой депрессии, а также предупреждает клонидин эмоционально-поведенческие расстройства в тесте «открытое поле» и по активности превышает имипрамин. Соединение Е-38 модифицирует апоморфина стереотипию, усиливает экзофтальм, пилоэрекция, гиперсаливацию и предупреждает гипотермию на фоне L-ДОФА (100 мг/кг). Также усиливает специфические эффекты 5-окси-триптофана (50 мг/кг) в отличие от имипрамина и уменьшает ареколиновий и никотиновый тремор. При хроническом умеренном стрессе соединение уменьшает загрязнение шерстяного покрова, увеличивает количество подходов к поилке с сахарозой и положительно влияет на поведение крыс в тесте Порсолта. Антидепрессивное действие соединения при экспериментальной патологии связано с коррекцией уровня норадреналина, дофамина, серотонина и активности моноаминоксидазы-А в крови и тканях головного мозга крыс. The thesis deals with practicability of use new derivative of 2-oksoindolin-3-glyoxylic acid-ethylic ether 4 [2-hydroksy-2-(2-okso-1,2-dihidro-indol-3-iliden)-atsetamino]-oil acid of E-38 substance in the dosage of 12 mg/kg for correction depressive disorders. It was determined E-38 substance among other 2-oksoindolin derivatives in such tests as «open field», Porsolt test, «tail suspension test» decreases depression, fear and its influence lasts only 24 hour. The substance decreases duration and intensity of haloperidol catalepsy, increases locomotion, prevents blepharoptosis development, «hump» pose piloerection during reserpinized depression, and also prevents clonidine emotional and behavioral disorders in test «open field» and exceeds imipramine. E-38 substance modifies apomorphin stereotypy, intensifies exophtalmos, piloerection, hypersalivation, and prevents hypothermia based on dihydroxyphenylalanine (100 mg/kg). It also intensifies specific effects of 5-oxytriptophan (50 mg/kg) as opposed to imipramine and decreases arecoline and nicotinic tremor. During chronic moderate stress the substance decreases the pollution of woolen covering, increases the number of ways to the drinking-bowl with saccharose and positively affects rats’ behavior in Porsolt test. Antidepressive action of this substance is associated with the level correction of noradrenaline, dopamine, serotonin and activity of monoamineoxidase-A in blood and tissues of rats’ brain.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10400
Розташовується у зібраннях:Дисертації
Авторефетати та дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Antidepressants_search_among_2_oksoindolin_3_glyoxylic_acid_derivatives_16.pdf2,4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.