UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1106
Назва: Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
Інші назви: Оптимизация лечения больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом
The optimisation of treatment of patients with ischemic heart disease and concomitant nonalcoholic steatohepatitis
Автори: Щербак, Ольга Василівна
Щербак, Ольга Васильевна
Shcherbak, O.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Дата публікації: 2016
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Щербак О. В. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом / О. В. Щербак, Г. С. Маслова // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 5 (91). – С. 76–83.
Короткий огляд (реферат): Мета – вивчити вплив порушень функціонального стану печінки на розвиток і характер перебігу у хворих на ІХС залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) та обґрунтувати диференційований підхід до лікування. Матеріали та методи. Обстежено 76 хворих на ІХС віком 40-69 роки, із них 10 (13,2%) жінок і 66 (86,8%) чоловіків. У дослідження залучали хворих із встановленим діагнозом ІХС (стенокардія напруження ІІ, ІІІ функціонального класу). Враховували наявність атерогенної дисліпідемії (АД) ІІа і ІІв типів за Фредриксоном і НАСГ. До базисної терапії ІХС додавали урсодезоксихолеву кислоту (УДХК), а за наявності НАСГ – комбінацію УДХК та L-карнітину. Результати. Наявність НАСГ виявлено у 29 (38,2%) хворих на ІХС, серед яких 82,7% становили пацієнти молодого і середнього віку, які мали підвищений ризик розвитку інфаркту міокарда. У хворих на ІХС із супутнім НАСГ ожиріння мало місце у 15 (51,7%) пацієнтів, що можна вважати чинником ризику раннього розвитку АД та ІХС. За наявності НАСГ у хворих на ІХС зафіксована статистично значуща АД. Доведено доцільність включення до складу лікувальних комплексів хворих на ІХС препаратів УДХК, а при поєднанні ІХС і НАСГ – комбінації УДХК та L-карнітину. Висновки. Порушення функціонального стану печінки у хворих на ІХС із супутнім НАСГ призводить до формування АД, агресивного перебігу ІХС і раннього розвитку інфаркту міокарда у пацієнтів молодого та середнього віку. Посилення гіполіпідемічного ефекту статинів можна досягти шляхом додаткового включення УДХК до складу лікувальних комплексів у хворих на ІХС, а у разі поєднання ІХС і НАСГ – комбінації УДХК та L-карнітину ; Цель – изучить влияние нарушений функционального состояния печени на развитие и характер течения у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от наличия неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и обосновать дифференцированный подход к лечению. Материалы и методы. Обследовано 76 больных с ИБС в возрасте 40-69 лет, из них 10 (13,2%) женщин и 66 (86,8%) мужчин. В исследование включали больных с установленным диагнозом ИБС (стенокардия напряжения ІІ, ІІІ функционального класса). Учитывали наличие атерогенной дислипидемии (АД) IIa и IIb типов за Фредриксоном и НАСГ. К базисной терапии ИБС добавляли урсодезоксихолевую кислоту (УДХК), а при наличии НАСГ – комбинацию УДХК и L-карнитина. Результаты. Наличие НАСГ выявлено у 29 (38,2%) больных ИБС, среди которых 82,7% составили пациенты молодого и среднего возраста с повышенным риском развития инфаркта миокарда. У больных с ИБС с сопутствующим НАСГ ожирение имело место у 15 (51,7%) пациентов, что можно считать фактором риска раннего развития АД и ИБС. При наличии НАСГ у больных с ИБС зафиксирована статистически значимая АД. Доказана целесообразность включения в состав лечебных комплексов больных с ИБС препаратов УДХК, при сочетании ИБС и НАСГ – комбинации УДХК и L-карнитина. Выводы. Нарушения функционального состояния печени у больных ИБС с сопутствующим НАСГ приводит к формированию АД, агрессивному течению ИБС и раннему развитию инфаркта миокарда у пациентов молодого и среднего возраста. Усиления гиполипидемического эффекта статинов можно достичь путем включения УДХК в состав лечебных комплексов больных с ИБС, а при сочетании ИБС и НАСГ – комбинации УДХК и L-карнитина ; Objective - to investigate the impact of liver functional disorders on the development and course of ischemic heart disease (IHD), depending on the presence of concomitant nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and justify the differentiated treatment approaches. Materials and methods. The study involved 76 IHD patients, aged 40 to 69 years, from them 10 women (13.2%) and 66 men (86.8%). To study included patients with the established IHD diagnosis (of II, III functional class). The presence of atherogenic dyslipidemia (AD) type IIa and IIb by Fredrickson and related NASH were taken into account. In additional to basic IHD therapy, patients received ursodeoxycholic acid (UDCA), and in case of concomitant NASH, the UDCA combined with L-carnitine was administered. Results. The concomitant NASH was revelled in 29 (38.2%) patients with ischemic heart disease, among them 82.7% were patients of young and middle age with the increased risk of myocardial infarction. In IHD patients with concomitant NASH, the obesity was defined in 15 (51.7%) patients, which can be considered a risk factor for early development of AD and IHD. The significant AD was defined in patients with NASH and IHD. The advisability has been proved obtained for inclusion of UDCA in the treatment schemes of patients with IHD, and combination of UDCA and L-carnitine in case of IHD and concomitant NASH. Conclusions. The violations of the liver functional state in patients with ischemic heart disease with the concomitant NASH results in the formation of AD, aggressive course of IHD with early myocardial infarction in patients of young and middle age. The increased lipid-lowering effect of statins can be achieved by additional inclusion of UDCA in the treatment schemes of patients with IHD, and combination of UDCA and L-carnitine in case of IHD and concomitant NASH.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
ischemic heart disease
неалкогольний стеатогепатит
неалкогольный стеатогепатит
nonalcoholic steatohepatitis
гіполіпідемічна терапія
гиполипидемическая терапия
lipid-lowering therapy
урсодезоксихолева кислота
урсодезоксихолевая кислота
ursodeoxycholic acid
L-карнітин
L-карнитин
L-carnitine
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1106
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
optymizaziya_likuvanya_hvoryh_na_ihs_z_nasg.pdf587,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.