Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11305
Назва: Деонтологічні питання та особливості їх висвітлення при підготовці лікаря-педіатра в сучасних умовах
Автори: Цвіренко, Світлана Миколаївна
Похилько, Валерій Іванович
Чернявська, Юлія Ігорівна
Соловйова, Галина Олексіївна
Жук, Людмила Анатоліївна
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Деонтологічні питання та особливості їх висвітлення при підготовці лікаря-педіатра в сучасних умовах / С. М. Цвіренко, В. І. Похилько, Ю. І. Чернявська [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава, 2019. – С. 418–423.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено основні деонтологічні аспекти роботи лікаря-педіатра в сучасних умовах. Особливу увагу приділено питанням спілкування з хворими дітьми та їх родинами, створенню довірливих відносин, зниженню страху у дитини і її рідних щодо захворювання. Акцентовано увагу на умінні лікаря-педіатра проінформувати батьків про методи діагностики, лікування дитини, можливий розвиток ускладнень, налаштувати їх на співпрацю та активну допомогу. Головним носієм інформації при вивченні деонтології в педіатрії є викладач, професійний обов’язок якого полягає в тому, щоб крім надання студенту фахових знань, прищеплювати любов до педіатрії; розвивати потребу в здобутті нових знань, поважати інтереси хворої дитини; спонукати студента до постійного вдосконалення. З урахуванням сучасних вимог до лікаря-педіатра зроблено акцент на ключовій ролі викладача в становленні майбутнього фахівця. Висвітлено вимоги, що висуваються до викладачів вищої школи, і важливість морального клімату на кафедрах та лікувальних закладах для формування деонтологічних якостей майбутнього педіатра. Усім аспектам проблеми спілкування лікаря з дитиною та її батьками важливо постійно приділяти увагу впродовж усього періоду навчання. Таким чином, викладання педіатрії має особливості, в числі яких висвітлення основ медичної деонтології, що в професійній підготовці лікарів набуває важливого значення; В статье отражены основные деонтологические аспекты работы врача-педиатра в современных условиях. Особое внимание уделено вопросам общения с больными детьми и их семьями, созданию доверительных отношений, снижению страха у ребенка и его родных. Акцентировано внимание на умении врача-педиатра информировать родителей о методах діагностики и лечения ребенка, возможности развития ослонений, побудить их к сотрудничеству и активной помощи. Главным носителем информации при изучении деонтологии в педиатрии является преподаватель, профессиональный долг которого заключается в том, чтобы помимо передачи студенту профессиональных знаний, прививать любовь к педиатрии; развивать потребность в получении новых знаний, уважать интересы больного ребенка; побудить студента к постоянному совершенствованию. С учетом современных требований к врачу-педиатру сделан акцент на ключевой роли преподавателя в становлении будущего специалиста. Освещены требования, предъявляемые к преподавателям высшей школы, и важность нравственного климата на кафедрах и лечебных учреждениях для формирования деонтологических качеств будущего педиатра. Всем аспектам общения врача с ребенком и его родителями постоянно уделять внимание в течение всего периода обучения. Таким образом, преподавание педиатрии имеет особенности, в числе которых медицинская деонтология, которая в профессиональной подготовке врачей играет важную роль; The article deals with the basic deontological aspects of the pediatrician`s work in modern conditions. Particular attention is paid to the issues of communication with sick children and their families, building trusting relationships, reducing fear in the child and his relatives about the disease. Emphasis is placed on the pediatrician’s ability to inform parents about the methods of diagnosis, stages and tactics of treatment of the child, the possible development of complications, toset them up for cooperation and active assistance. The main carrier of information in the study of pediatrics is a teacher whose professional duty, in addition to providing the student with certain professional knowledge, is to constantly students the love to pediatrics; develop the need for new knowledge, respect the interests of the sick child; to encourage the student for continuous improvement. Taking into account the modern requirements for a pediatrician, the emphasis is placed on the key role of the teacher in becoming a future specialist. The requirements for higher work in the following areas: to instill in education teachers and the importance of the moral climate in the departments and medical institutions for the formation of the deontological qualities of the future pediatrician are highlighted. It is important that all aspects of the physician's communication with the child and his or her parents will be constantly monitored. Thus, teaching pediatrics has features, including mastering the basics of medical deontology, which in the professional training of pediatricians becomes extremely important for the formation of a young specialist who meets modern requirements. Thus, the education of pediatrics has many specialties, including some basic principles of medical deontology, which is especially important for professional training.
Ключові слова: педіатрія
медична деонтологія
спілкування
вища освіта
педиатрия
медицинская деонтология
общение
высшее образование
pediatrics
medical deontology
communication
higher education
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11305
Розташовується у зібраннях:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
deontol_pitanna.pdf377,9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.