Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11339
Назва: Вплив різних методів відбілювання на структуру твердих тканин зубів
Інші назви: Влияние различных методов отбеливания на структуру твердых тканей зубов
Influence of different methods of whitening on the structure of hard tissues of teeth
Автори: Лемешко, Анна Валентинівна
Коваленко, Віктор Вікторович
Водоріз, Ярослав Юрійович
Ткаченко, Ірина Михайлівна
Лемешко, Анна Валентиновна
Коваленко, Виктор Викторович
Водорез, Ярослав Юрьевич
Ткаченко, Ирина Михайловна
Lemeshko, A. V.
Kovalenko, V. V.
Tkachenko, I. M.
Дата публікації: лис-2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Вплив різних методів відбілювання на структуру твердих тканин зубів / А. В. Лемешко, В. В. Коваленко, Я. Ю. Водоріз [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії . – 2019. – Вип. 4, т. 19 (68). – С. 136–140.
Короткий огляд (реферат): На сьогоднішній день за літературними даними 74% опитаних вважають, що недосконала посмішка негативно позначається на кар'єрі, а 92% вважають, що саме вона сприяє успіху в особистому житті. Бажання пацієнтів мати естетично досконалу усмішку завжди викликало велику цікавість лікарів-стоматологів і призводило до активного розвитку такого напрямку в естетичній стоматології, як відбілювання зубів. Колір коронок зубів і властиві для зубів колірні характеристики відіграють важливу роль в сприйнятті зовнішнього вигляду людини, формуванні його іміджу та самооцінки. Отже, вони впливають на якість життя людини, обумовлену її стоматологічним здоров’ям. На сьогоднішній день існує 5 основних методів лікування змінених у кольорі зубів: мікроабразія, відбілювання зубів, пряма реставрація композитами, вінірування, відновлення керамічними і металокерамічними коронками. Останніми роками для досягнення максимального естетичного результату при корекції зміненого кольору зубів перевагу надають консервативним методам лікування, до яких відносять різні види відбілювання. Для відбілювання запропонована досить значна кількість різноманітних засобів, які дають змогу відносно швидко змінити колір зубів. Нині у світовій стоматологічній практиці все більше уваги приділяють розробці більш ощадних методів, що забезпечують задоволення естетичних потреб пацієнтів. Найбільш поширеною на сьогоднішній день процедурою з поліпшення кольору коронок зубів є відбілювання, яке не впливає на зменшення об’єму твердих тканин зуба. Відбілювання зубів – відновлення природного кольору зубів за допомогою аплікації хімічного агента, що окислює органічні пігменти твердих тканин зуба. Тобто, процес відбілювання можливий завдяки здатності активних хімічних компонентів (перекис карбаміду, перекис водню) проникати крізь емаль і дентин у всі частини зуба. Ці речовини розпадаються на радикали кисню, які руйнують кольорові пігменти, утворення яких призводить до зміни кольору зубів. Структура зуба при цьому не змінюється. У наш час широко застосовують домашнє, професійне та комбіноване відбілювання зубів. Вплив відбілювання аналізують за допомогою скануючого електронного мікроскопа. Більшість досліджень не повідомили про значні зміни поверхневої морфології емалі після відбілювання з низькими концентраціями пероксиду карбаміду і перекис водню. Аналогічно дослідження, що оцінюють вплив більш високих концентрацій перекису водню (35%) і пероксид карбаміду (35%) також не повідомили про суттєві зміни в морфологія поверхні емалі. В цілому, є очевидним, що чутливість зубів є загальним клінічним побічним ефектом після процедури зубного відбілювання. Однак, чутливість є перехідною і зникає незабаром після того, як було припинено процедуру відбілювання; На сегодняшний день,согласно литературным данным, 74% опрошенных считают, что несовершенная улыбка негативно сказывается на карьере, а 92% считают, что именно она способствует успеху в личной жизни. Желание пациентов иметь эстетически совершенную улыбку всегда вызывало большой интерес стоматологов и приводило к активному развитию такого направления в эстетической стоматологии, как отбеливание зубов. Цвет коронок зубов и характерные для зубов цветовые характеристики играют важную роль в восприятии внешнего вида человека, формировании его имиджа и самооценки. Следовательно, они влияют на качество жизни человека, обусловленное ее стоматологическим здоровьем. На сегодняшний день существует 5 основных методов лечения измененных в цвете зубов: Микроабразия, отбеливание зубов, прямая реставрация композитами, винирование, восстановление керамическими и металлокерамическими коронками. В последние годы для достижения максимального эстетического результата при коррекции измененного цвета зубов предпочтение отдается консервативным методам лечения, к которым относят различные виды отбеливания. Для отбеливания предложена довольно значительное количество различных средств, которые позволяют относительно быстро изменить цвет зубов.Сейчас в мировой стоматологической практике все больше внимания уделяют разработке более бережных методов, обеспечивающих удовлетворение эстетических потребностей пациентов. Наиболее распространенной на сегодняшний день процедурой по улучшению цвета коронок зубов является отбеливание, которое не влияет на уменьшение объема твердых тканей зуба.Отбеливание зубов - восстановление естественного цвета зубов с помощью аппликации химического агента, окисляет органические пигменты твердых тканей зуба. То есть, процесс отбеливания возможен благодаря способности активных химических компонентов (перекись карбамида, перекись водорода) проникать сквозь эмаль и дентин во все части зуба. Эти вещества распадаются на радикалы кислорода, которые разрушают цветные пигменты, образование которых приводит к изменению цвета зубов. Структура зуба при этом не меняется. В настоящее время широко применяют домашнее, профессиональное и комбинированное отбеливание зубов. Влияние отбеливания анализируют с помощью сканирующего электронного микроскопа. Большинство исследований не сообщили о значительных изменениях поверхностной морфологии эмали после отбеливания с низкими концентрациями перекиси карбамида и перекиси водорода. Аналогично исследования, оценивающие влияние более высоких концентраций перекиси водорода (35%) и пероксид карбамида (35%) также не сообщили о существенных изменениях в морфология поверхности эмали. В целом, очевидно, что чувствительность зубов является общим клиническим побочным эффектом после процедуры зубного отбеливания. Однако, чувствительность является переходной и исчезает вскоре после того, как было завершено процедуру отбеливания; Nowadays 74% of people believe that an imperfect smile has a negative impact on their careers, and 92% believe that it is one that contributes to success in their personal lives. The desire of patients to have an aesthetically perfect smile has always aroused great interest from dentists and has led to the active development of such a trend in aesthetic dentistry, such as teeth whitening. The color of the crowns of teeth and the inherent color characteristics play an important role in the perception of the appearance of the person, the formation of his image and self-esteem. Therefore, they affect the quality of life of a person due to his dental health.There are 5 main treatments for altered teeth: microabrasion, teeth whitening, direct restoration of composites, veneering, restoration of ceramic and metal-ceramic crowns. In recent years, conservative treatments, which include different types of whitening, have been favored to achieve maximumaesthetic results in the correction of altered teeth.For whitening, a considerable number of different remedies are offered that allow the tooth color to change relatively quickly.Nowadays, the world of dental practice is increasingly paying attention to the development of more cost-effective methods that meet the aesthetic needs of patients. The most common procedure for improving the color of the crowns of teeth today is whitening, which does not affect the reduction of the volume of hard tissues of the tooth.Teeth whitening is a restoration of the natural color of the teeth with the application of a chemical agent that oxidizes the organic pigments of the hard tissues of the tooth. Bleaching process is possible due to the ability of the active chemical components ( carbamide peroxide, hydrogen peroxide) to penetrate into enamel and dentin to all parts of the tooth. These substances break down into oxygen radicals, which destroy the coloredpigments, the formation of which leads to discoloration of the teeth. The structure of the tooth does not change. Nowadays, home, professional and combined teeth whitening are widely used.The effect of bleaching is analyzed using a scanning electron microscope. Most studies did not report significant changes in the surface morphology of enamel after bleaching with low concentrations of urea peroxide and hydrogen peroxide. Similarly, studies evaluating the effects of higher concentrations of hydrogen peroxide (35%) and carbamidee peroxide (35%) have also reported no significant changes in the morphology of the enamel surface. In general, it is obvious that tooth sensitivity is a common clinical side effect after a teeth whitening procedure. However, the sensitivity is transient and disappears shortly after the bleaching procedure has been stopped.
Ключові слова: відбілювання зубів
колір зубів
естетика
отбеливание зубов
цвет зубов
эстетика
teeth whitening
aesthetics
color
ISSN: 2077-1126
2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.19.4.136
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11339
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 4 (68)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
whiteting_lemeshko.pdf371,73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.