Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11504
Назва: Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату
Інші назви: Структурные особенности собственной пластинки слизистой оболочки десны крыс под влиянием метакрилата
Structural features of the rats’ gingival mucosa lamina propria under the influence of methacrylate
Автори: Гарець, В. І.
Гарец, В. И.
Garets, V. I.
Федонюк, Лариса Ярославівна
Федонюк, Лариса Ярославовна
Fedonyuk, L. Ya.
Шевченко, Костянтин Васильович
Шевченко, Константин Васильевич
Shevchenko, K. V.
Дата публікації: 2018
Видавець: Дніпропетровська медична академія МОЗ України
Бібліографічний опис: Гарець В. І. Структурні особливості власної пластинки слизової оболонки ясен щурів після впливу метакрилату / В. І. Гарець, Л. Я. Федонюк, К. В. Шевченко // Morphologia. – 2018. – Т. 12. – № 3. – С. 38–43.
Короткий огляд (реферат): На даний час, потреба у виготовленні знімних протезів сягає 30-40 % від загальної кількості пацієнтів, що звертаються за ортопедичною допомогою. Проте, однією із проблем стоматології є адаптація до даних конструкцій, тому що останні можуть викликати в пацієнтів різні ускладнення. Дослідження гістофункціональних особливостей слизової оболонки за умов впливу метакрилату має надзвичайно велику актуальність, теоретичне та клінічне значення. Метою роботи було визначити динаміку змін структури прикріпленої частини ясен щурів після введення метакрилату. Методи. В дослідженні було використано 25 білих безпородних щурів-самців – контрольна група (5 тварин) та експериментальна - 20 тварин, яким обробляли слизову оболонку порожнини рота 1% розчином метилового ефіру метакрилової кислоти протягом 30 діб. Після евтаназії тварин на 14 та 30 доби, фрагменти прикріпленої частини слизової оболонки ясен були ущільнені в епон-812. Напівтонкі зрізи забарвлювали поліхромним барвником. Морфометричне дослідження та мікрофотографування проводили за допомогою мікроскопу Biorex-3 ВМ-500Т з цифровою мікрофотонасадкою DCM 900. Визначали середню товщину власної пластинки, діаметри просвіту артеріол, капілярів та венул, середню кількість в полі зору мігрантних клітин. Статистичну обробку морфометричних даних проводили із загальноприйнятими статистичними методами з використанням програми Exel. Результати. Встановлено, що вплив 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти протягом 14 діб призводить до структурних змін власної пластинки слизової оболонки прикріпленої частини ясен щурів, які проявляються повнокров’ям судин гемомікроциркуляторного русла і периваскулярним набряком. З боку ланок гемомікроциркуляторного русла на 14 добу експерименту визначено звуження резистивної ланки з дилятацією до 30 доби. Обмінна і ємнісна ланки реагували були розширеними протягом спостереження. До 30 доби спостереження збільшилась кількість мастоцитів. Визначені гістологічні і морфометричні зміни слизової оболонки прикріпленої частини ясен щурів обумовлені як безпосереднім подразнюючим впливом 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти, так і змінами в системі мікроциркуляції, що призводить до порушення трофіки компонентів власної пластинки слизової оболонки; В настоящее время, потребность в изготовлении съемных протезов достигает 30-40% от общего количества пациентов, обращающихся за ортопедической помощью. Однако, одной из проблем стоматологии является адаптация к данным конструкциям, так как последние могут вызвать у пациентов различные осложнения. Исследование гистофункциональных особенностей слизистой оболочки полости рта при воздействии метакрилата имеет чрезвычайную актуальность, теоретическое и клиническое значение. Целью работы было определить динамику изменений структуры прикрепленной части десны крыс после обработки метакрилатом. Методы. В исследовании были использованы 25 белых беспородных крыс-самцов - контрольная группа (5 животных) и экспериментальная - 20 животных, которым обрабатывали слизистую оболочку полости рта 1% раствором метилового эфира метакриловой кислоты в течение 30 суток. После эвтаназии животных на 14 и 30 сутки, фрагменты прикрепленной части слизистой оболочки десны были залиты в эпон-812. Полутонкой срезы окрашивали полихромным красителем. Морфометрические исследования и микрофотографирование проводили с помощью микроскопа Biorex-3 ВМ-500Т. Определяли среднюю толщину собственной пластинки, диаметры просвета артериол, капилляров и венул, среднее количество в поле зрения мигрантных клеток. Статистическую обработку морфометрических данных проводили по общепринятым статистическим методам с использованием программы Exel. Результаты. Установлено, что влияние 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты в течение 14 суток приводит к структурным изменениям собственной пластинки слизистой оболочки прикрепленной части десны крыс, которые проявляются полнокровием сосудов гемомикроциркуляторного русла и периваскулярным отеком. Со стороны звеньев гемомикроциркуляторного русла на 14 сутки эксперимента определено сужение резистивного звена с дилатацией до 30 суток. Обменные и ёмкостные звенья реагировали расширением на протяжении наблюдения. До 30 суток наблюдения увеличилось количество тучных клеток. Выявленные гистологические и морфометрические изменения слизистой оболочки прикрепленной части десны крыс обусловлены как непосредственным раздражающим воздействием 1% раствора метилового эфира метакриловой кислоты, так и изменениями в системе микроциркуляции, что приводит к нарушению трофики компонентов собственной пластинки слизистой оболочки; Background. At present, the need for the manufacture of removable dentures reaches 30-40% of the total number of patients seeking orthopedic care. However, one of the problems of dentistry is the adaptation to these structures, since the latter can cause various complications in patients. The study of the histofunctional features of the oral mucosa under the influence of methacrylate is of extreme urgency, both theoretical and clinical. Objective. The purpose of the paper was to determine the dynamics of changes in the structure of the attached portion of the rats’ gum under the influence of methacrylate. Methods. Twenty-five white male rats were used in the study-control (5 animals) and experimental -20 animals, treated with the oral mucosa with a 1% solution of methyl methacrylic acid for 30 days. After euthanizing animals on days 14 and 30, fragments of the attached part of the mucous membrane of the gum were emdided into epon-812. Semithing slices were stained with a polychrome dye. Morphometric studies and microphotography were carried out using a Biorex-3 BM-500T microscope. Determined the average thickness of the lamina propria, the diameters of the arterioles, capillaries and venules, the average number of migrant cells in the field of view. Statistical processing of the morphometric data was carried out according to generally accepted statistical methods using the Exel program. Results. It was found that the effect of 1% solution of methacrylic acid methyl ester for 14 days leads to structural changes in the lamina propria of the mucosa of the attached portion of the gums of the rats, which are manifested by the fullness of the blood vessels of the hemocirculatory channel and perivascular edema. From the side of the hemocirculatory circulation on the 14th day of the experiment, a narrowing of the resistive link with a dilatation of up to 30 days was determined. Exchange and capacitive links reacted by expansion on the order of observation. Up to 30 days of observation, the number of mast cells increased. Conclusion. The revealed histological and morphometric changes in the mucous membrane of the attached part of the gums of the rats are caused both by the immediate irritant effect of 1% methacrylic acid methyl ester solution and changes in the microcirculation system, which leads to disruption of the trophic components of the lamina propria of the gums mucosa.
Ключові слова: 1% розчину метилового ефіру метакрилової кислоти
слизова оболонка
ясна
щурі
1% раствор метилового эфира метакриловой кислоты
слизистая оболочка
десна
крысы
1% solution of methacrylic acid methyl ester
mucosa
gums
rats
ISSN: 1997-9665
DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.3.38-43
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11504
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Structural_features .pdf654,8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.