UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1152
Назва: Структурна організація кровоносного русла пілоричного відділу шлунка людини в нормі
Інші назви: Структурная организация кровеносного русла пилорического отдела желудка человека в норме
The structural organization of the blood bed of the pyloric part of a human stomach in norm
Автори: Свінцицька, Наталія Леонідівна
Свинцицкая, Наталья Леонидовна
Svintsitskaja, N. L.
Дата публікації: 2007
Видавець: МОЗ України Харківський державний медичний університет
Бібліографічний опис: Свінцицька Н. Л. Структурна організація кровоносного русла пілоричного відділу шлунка людини в нормі: автореф. дис на здобуття нак. ступ. канд. мед. наук : спец.14.03.01 "Нормальна анатомія" / Н. Л. Свінцицька. – Харків, 2007. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі обґрунтовано уявлення про те, що слизова оболо-нка шлунка знаходиться в особливому, привілейованому положенні за рахунок пристосувальних механізмів, що здійснюються завдяки особливому поло-женню, гістологічній будові та особливому влаштуванню кровоносного русла підслизового шару, який виконує роль опосередкованої ланки в гемодинаміці між поверхневими кровоносними комунікаціями шлункової стінки та слизової оболонки. Уперше в наочній формі підтверджена наявність у поверхневому крово-носному руслі пілоричного відділу шлунка обхідних артеріовенозних комунікацій, які локалізуються на передній і задній стінках у ділянці малої кривизни. Особливою новизною відрізняються дані, отримані завдяки стереологічному аналізу кровоносного мікроциркуляторного русла слизової оболонки шлунка. Встановлено, що обмінні процеси в тканинних структурах слизової оболонки відбуваються за рахунок складноорганізованої в її товщі системи ре-зистивних, обмінних і місткісних кровоносних мікросудин із наявністю шляхів шунтуючого кровотоку. В цілому, вся сукупність цих кровоносних мікросудин відрізняється великою густотою зосередження. При цьому густота прогресивно зростає в напрямку до приепітеліального шару, де вони стають гранично густими; Установлено, що особлива диспозиція артеріол і венул визначає характер формування сіток обмінних мікросудин, які містять капілярні петлі з послідовним і паралельним рухом крові між відповідними артеріолами і збірними венулами. Тому гемомікроциркуляторне русло слизової оболонки шлунка – це радіально-концентрична сітка, в якій умовно позначаються мікросудинні осередки подвійної номінації. В одних із них осьовим центром розглядаються артеріоли, а в інших – збірні венули. У зв'язку з цим перші виділяються нами під назвою резистивно-розподільних, тоді як другі фігурують як збірномісткісні сегменти; В диссертационной работе обосновано представление о том, что слизистая оболочка желудка находится в особом, привилегированном положении за счет приспособительных механизмов, осуществляющихся благодаря особому положению, гистологическому строению и особому устройству кровеносного русла подслизистого слоя, выполняющего роль опосредующего звена в гемодинамике между поверхностными кровеносными коммуникациями желудочной стенки и слизистой оболочки. Впервые в наглядной форме подтверждено наличие в поверхностном кровеносном русле пилорического отдела желудка окольных артериовенозных коммуникаций, которые локализуются на передней и задней стенках в области малой кривизны. Особой новизной отличаются данные, полученные благодаря стереологическому анализу кровеносного микроциркуляторного русла слизи-стой оболочки желудка. Установлено, что обеспечение обменных процессов тканевых структур слизистой оболочки осуществляется за счет сложноорганизованной в ее толще системы резистивных, обменных и емкостных кровеносных микрососудов с наличием путей шунтирующего кровотока. В целом, вся совокупность данных кровеносных микрососудов отличается большой плотностью сосредоточения. При этом плотность прогрессивно возрастает по на-правлению к приэпителиальному слою, где они становятся предельно густыми. Установлено, что особая диспозиция артериол и венул определяет характер формирования сетей обменных микрососудов, которые включают в себя капиллярные петли с последовательным и параллельным током крови между соответствующими артериолами и собирательными венулами. В связи с этим гемомикроциркуляторное русло слизистой оболочки желудка представляет собой радиально-концентрическую сеть, в которой условно обозначаются микрососудистые ячейки двойной номинации. В одних из них осевым центром рассматриваются артериолы, а в других – собирательные венулы. В связи с этим первые выделяются нами под названием резистивно-распредели-тельных, тогда как вторые фигурируют в качестве собирательно-емкостных сегментов;In dissertational work representation that the mucous membrane of a stomach is in special, exclusive position due to the adaptive mechanisms which are carried out due to special position, to a histologic structure and the special device of the blood bed of the submucous stratum which is carrying out a role connecting of a link in the hemodynamics between superficial blood communications of the gastric wall and the mucous membrane is proved. For the first time in the evident form presence in a superficial blood bed of the pyloric part of a stomach of roundabout arteriovenous communications, which lo¬cated on a front and a back walls is confirmed in the field of small curvature. Special novelty the data received due to the stereologic analysis the blood mi-crocirculatory bed of the mucous membrane of a stomach differ. It is established, that maintenance of exchange processes of histic structures of the mucous membrane is carried out for the account of the system of resistive, exchange and capacitor blood microvessels with presence of ways of the shunting bloodstream. As a whole, all data set of blood microvessels differs in the big density of a concentration. Thus the den¬sity of it progressively grows in the direction of the subepithelial stratum where it be¬comes extreme rich. It Is established, that the special disposition of arterioles and venoules defines of the character of the formation of networks of exchange microvessels which include capillary loops with a consecutive and parallel current of blood between appropriate of arterioles and collective venoules. In this connection the blood microcirculatory bed of the mucous membrane of a stomach represents a radial-concentric network in which microvascular cells of a double nomination are conditionally designated. In one of them by the axial centre are considered of arterioles and in others - collective venoules. In this connection the first are allocated with us under the name resistive -distributive whereas the second appear as collective - capacitor segments.
Ключові слова: структурна організація
шлунок
кровоносне русло
слизова оболонка пілоричного відділу шлунка
структурная организация
желудок
кровеносное русло
слизистая оболочка пилорического отдела желудка
the structural organization
a stomach
a blood bed
the mucous membrane of the pyloric part of a stomach
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1152
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2007_cvinc_avt.pdf667,39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.