Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11545
Назва: Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах коморбідності
Інші назви: Функционально-адаптационное состояние сердечно-сосудистой системы при гипотиреозе, ишемической болезни сердца и в условиях коморбидности
Functional and adaptation state of cardiovascular system in hypothyroidism, ischemic heart disease and in their comorbidity
Автори: Бобирьова, Людмила Єгорівна
Городинська, Олена Юріївна
Бобырева, Людмила Егоровна
Городинская, Елена Юрьевна
Bobyrova, L. E.
Нorodynska, O. Yu.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Бобирьова Л. Є. Функціонально-адаптивний стан серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та в умовах коморбідності / Л. Є. Бобирьова, О. Ю. Городинська // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). – С. 16–20.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена визначенню особливостей вегетативного статусу у взаємозв'язку з гормональної функцією щитовидної залози при гіпотиреозі, ішемічній хворобі серця та при поєднаній патології. Мета дослідження: вивчення особливостей функціонально-адаптивного стану серцево-судинної системи при гіпотиреозі, ішемічний хворобі серця та в умовах коморбідності. Обстежено 140 хворих віком від 38 до 82 років, що лікувались в ендокринологічному та кардіологічному відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. Пацієнтів було розподілено на 3 групи: до І групи увійшли хворі на гіпотиреоз (n=61), тривалість захворювання 7,87+1,98 років, ІІ група – хворі на ІХС (n=47), тривалість захворювання 9,83+2,42 років, ІІІ група – хворі на гіпотиреоз в поєднанні з ІХС (n=32), тривалість захворювання 11,31+3,09 років. Діагноз захворювання було верифіковано на підставі клінічних проявів захворювання, даних загально клінічних, біохімічних, інструментальних методів дослідження. Для оцінки функціонально-адаптаційного стану серцево-судинної системи було визначено індекс Кердо, адаптаційний потенціал та коефіцієнт економізації кровообігу. Від’ємні показники вегетативного індексу Кердо дають можливість прийти до висновку, що у хворих з ІХС в поєднанні з гіпотиреозом активність симпатичної вегетативної нервової системи змінюється на переважання тонусу парасимпатичної ланки, що достовірно погіршує систолічну функцію серця. Оцінка стану вегетативного гомеостазу у хворих із ІХС може використовуватись як прогностичний чинник щодо розвитку гіпофункції щитовидної залози. Визначений коефіцієнт економізації кровообігу свідчить про напруження функціонування серцево-судинної системи при гіпотиреозі та ІХС, та не змінюється в умовах коморбідності. Результати визначення адаптаційного потенціалу у даних групах хворих вказують, що адаптаційні можливості організму залежать від рівня тиреоїдних гормонів та активності вегетативної нервової системи. Статья посвящена определению особенностей вегетативного статуса во взаимосвязи с гормональной функцией щитовидной железы при гипотиреозе, ишемический болезни сердца и при сочетанной патологии. Цель исследования: изучение особенностей функционально-адаптивного состояния сердечно-сосудистой системы при гипотиреозе, ишемический болезни сердца и в условиях кoморбидности.Материалы и методы исследования. Обследовано 140 больных в возрасте от 38 до 82 лет, которые лечились в эндокринологическом и кардиологическом отделениях Полтавской областной клинической больницы им. М.В. Склифосовского. Пациенты были разделены на 3 группы: в первую группу вошли больные гипотиреозом (n = 61), длительность заболевания 7,87±1,98 лет,II группа -больные ИБС (n = 47), длительность заболевания 9,83±2,42 лет, III группа -больные гипотиреозом в сочетании с ИБС (n = 32), длительность заболевания 11,31±3,09 лет. Диагноз заболевания было верифицировано на основании клинических проявлений заболевания, данных общих клинических, биохимических, инструментальных методов исследования.Для оценки функционально-адаптационного состояния сердечно-сосудистой системы были определены индекс Кердо, адаптационный потенциал и коэффициент экономизации кровообращения. Отрицательные показатели вегетативного индекса Кердо дают возможность прийти к выводу, что у больных с ИБС в сочетании с гипотиреозом активность симпатической вегетативной нервной системы изменяется в сторону преобладания тонуса парасимпатического звена, достоверно ухудшая систолическую функцию сердца. Оценка состояния вегетативного гомеостаза у больных с ИБС может использоваться как прогностический фактор по развитию гипофункции щитовидной железы. Определение коэффициента экономизации кровообращения свидетельствует о напряжении функционирования сердечно-сосудистой системы при гипотиреозе и ИБС, и не меняется в условиях коморбидности. Результаты определения адаптационного потенциала в данных группах больных указывают, что адаптационные возможности организма зависят от уровня тиреоидных гормонов и активности вегетативной нервной системы. The article focuses on assessment of the features of vegetative status in its connection with the hormonal function of the thyroid gland in hypothyroidism, ischemic heart disease and their comorbidity. The purpose of the research is to study the features of the functional and adaptive state of the cardiovascular system in hypothyroidism, ischemic heart disease and in conditions of their comorbidity. 140 patients aged 38 – 82 who were taking the course of treatment at the endocrinological and cardiological departments of the Sklifosovskiy M. V. Poltava Regional Clinical Hospital were involved into the study. They were divided into 3 groups: group I included patients with hypothyroidism (n = 61), the duration of the disease was 7.87±1.98 years; group II involved patients with coronary artery disease (n = 47), the duration of the disease was 9.83±2.42 years; group III was made up of patients with hypothyroidism and concomitant coronary artery disease (n = 32), the duration of the disease was 11.31±3.09 years. The diagnosis of the disease was con firmed by clinical manifestations of the disease, general clinical, biochemical, and instrumental methods. To assess the functional and adaptive state of the cardiovascular system, the vegetativeindexofKerdo, the adaptation potential and the coefficient of circulatory economy were determined. Negative values of the vegetative index of Kerdo enabled us to conclude that in the patients with comorbidity of coronary heart dis-ease and hypothyroidism, the activity of the sympathetic autonomic nervous system changes towards the prevalence of parasympathetic tone level that significantly impairs cardiac systolic function. The evaluation of the state ofvegetative homeostasis of the patients with coronary heart disease can be used as a prognostic factor predicting the development of hypothyroidism. The indices of the coefficient of circulatory economy in-dicate the tension of the functioning of the cardiovascular system under hypothyroidism and coronary heart disease, but do not change in conditions of their comorbidity. The results obtained by assessing the adaptive potential in these groups of patients point out that the adaptive capacity of the body depends on the level of thyroid hormones and the activity of the autonomic nervous system.
Ключові слова: гіпотиреоз
ішемічна хвороба серця
вегетативна нервова система
гипотиреоз
ишемическая болезнь сердца
вегетативная нервная система
hypothyroidism
ischemic heart disease
autonomic nervous system
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11545
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Functional_and_adaptation_state_of_cardiovascular_system.pdf322,77 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.