Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1180
Назва: Впровадження технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів внз
Інші назви: Внедрение технологии компьютерного тестирования для оценки знаний студентов ВУЗов
Implementation of computer-based testing for evaluation knowledge students of higher educational establishment
Автори: Береза, Іван Сергійович
Bereza, I.S.
Берёза, Иван Сергеевич
Дата публікації: 11-чер-2017
Видавець: Айс Принт
Бібліографічний опис: Береза І. С. Впровадження технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ / І. С. Береза // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 3–12.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена вивченню можливостей та результатів технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ. Розглянуто такі оболонки, як MyTest (MyTestX, MyTestXPro) та Testing, Test Provider, OpenTEST, TestTurn, системи тестування INDIGO, IREN. Узагальнено інформацію щодо створення і проведення комп'ютерного тестування у середовищі цих програм, особливостей статистичного збору та аналізу результатів. Обґрунтовано цінність та доцільність програми MyTestX для оцінювання знань студентів ВНЗ. Представлено різнобічні аспекти та можливості програми MyTestX: тестування з різних дисциплін та за окремими розділами; тестування за різними цілями; тестування різних категорій користувачів (студенти, слухачі курсів, абітурієнти). З’ясовано особливості програми MyTestX, розглянуто модулі тестової оболонки (MyTestStudent, MyTestEditor, MyTestServer), виконано SWOT-аналіз програми MyTestX за такими напрямками, як сильні, слабкі сторони, можливості та загрози. Охарактеризовано результати тестування «до» та «після» впровадження технології комп'ютерного тестування MyTestX, зроблено відповідні висновки. У ході дослідження здійснено аналіз та співставлення результатів тестування 2013-2014 р. та результатів тестування 2016-2017 р. після впровадження технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів. Встановлено, що отримана похибка у 20 % не є прийнятною і має бути більш оптимальною, в межах 3-5 %. Дані результати дозволили висунути тезу щодо того, що: 1) тести складені невдало або 2) в оцінці студента занадто велику вагу мав суб'єктивний фактор. У результаті рекомендовано здійснювати певні дослідження у руслі того, що стало першопричиною таких невідповідностей. Зроблено висновок щодо того, що комп’ютерні технології в тестуванні, навіть за надійності тестового простору не однозначною альтернативою традиційному контролю знань. Необхідно використовувати як традиційний контроль, так і контроль у комп’ютерному програмному середовищі (будь-то MyTestX, чи інша програма).; Статья посвящена изучению возможностей и результатов технологии компьютерного тестирования для оценки знаний студентов вузов. Рассмотрены такие оболочки, как MyTest (MyTestX, MyTestXPro) и Testing, Test Provider, OpenTEST, TestTurn, системы тестирования INDIGO, IREN. Обобщена информация относительно создания и проведения компьютерного тестирования в среде этих программ, особенностей статистического сбора и анализа результатов. Обоснованны ценность и целесообразность программы MyTestX для оценки знаний студентов вузов. Представлены разносторонние аспекты и возможности программы MyTestX: тестирование по различным дисциплинам и по разделам; тестирование по разным целям; тестирование различных категорий пользователей (студенты, слушатели курсов, абитуриенты). Выяснены особенности программы MyTestX, рассмотрены модули тестовой оболочки (MyTestStudent, MyTestEditor, MyTestServer), выполнен SWOT-анализ программы MyTestX по таким направлениям, как сильные, слабые стороны, возможности и угрозы. Охарактеризованы результаты тестирования «до» и «после» внедрения технологии компьютерного тестирования MyTestX, сделаны соответствующие выводы. В ходе исследования проведен анализ и сопоставление результатов тестирования 2013-2014 г. и результатов тестирования 2016-2017 г. после внедрения технологии компьютерного тестирования для оценки знаний студентов. Установлено, что полученная погрешность в 20% не является приемлемой и должна быть более оптимальной, в пределах 3-5%. Данные результаты позволили выдвинуть тезис о том, что: 1) тесты составлены неудачно или 2) в оценке студента слишком большой вес имел субъективный фактор. В результате рекомендуется осуществлять определенные исследования в русле того, что стало первопричиной таких несоответствий. Сделан вывод о том, что компьютерные технологии в тестировании, даже при надежности тестового пространства не являются однозначной альтернативой традиционному контролю знаний. Необходимо использовать как обычный контроль, так и контроль в компьютерной программной среде (будь то MyTestX, или другая программа). ; The article is devoted to the study of technology capabilities and results of computer testing for evaluation of knowledge students. Such shells as MyTest (MyTestX, MyTestXPro) and Testing, Test Provider, OpenTEST, TestTurn, testing system INDIGO, IREN have been considered. Information about creation and conduct of computer testing in the environment of these programs, features of statistical collection and analysis of results was generalized. The value and expediency of the program MyTestX for evaluation of knowledge students have been substantiated. Diverse aspects and features MyTestX: testing of different disciplines and in separate sections; testing for various purposes; testing different types of users (students, trainees, enrollees) were presented. Features of the MyTest program, modules of the test shell (MyTestStudent, MyTestEditor, MyTestServer), SWOT-analysis of the MyTestX (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) program have been investigated. Test results before" and "after" implementation of computer testing technology MyTestX had been characterized, the relevant conclusions have been executed. During the research made analysis and comparison of test results 2013-2014 and test results 2016-2017 after introduction of computer technology knowledge assessment tests for students. It was found that the resulting error of 20% is not acceptable and should be more optimal, within 3-5%. The results obtained allowed us to make some assumptions: 1) the tests were unsuccessfully compiled; 2) in the assessment of the student too much weight had a subjective factor. As a result it is recommended to carry out certain studies in line with what became the root cause of such inconsistencies. The conclusion is made that computer technologies in testing, even with the reliability of the test space, are not an unambiguous alternative to the traditional knowledge control. It is necessary to use both: normal control and control in the computer program environment (be it MyTestX, or another program).
Ключові слова: комп’ютерне тестування
мережеве тестування
оцінювання знань
надійність
валідність
архітектура програми MyTestX
компьютерное тестирование
сетевое тестирование
оценка знаний
надежность
валидность
архитектура программы MyTestX
computer testing
network testing
knowledge assessment
reliability
validity
application architecture MyTestX
ISSN: 2304-4470
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1180
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sberez.pdf547,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.