Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11849
Назва: Філософська концепція ідеї університету
Інші назви: Философськая концепция идеи университета
Phylosophical conception of university
Автори: Дубініна, Віра Олександрівна
Біланов, Олег Сергійович
Дубинина, Вера Александровна
Биланов, Олег Сергеевич
Dubinina, V. O.
Bilanov, O. S.
Ключові слова: освіта
знання
універсальне знання
концептуалізація освіти
філософія освіти
університет
образование
знание
универсальное знание
концептуализация образования
университет
философия образования
education
knowledge
universal knowledge
philosophy of education
university
conceptualization of education
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Дубініна В. О. Філософська концепція ідеї університету / В. О. Дубініна, О. С. Біланов // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 2 (62). − С. 239–244.
Короткий огляд (реферат): Феномен освіти як інституційна основа гуманітарного знання є характерною ознакою сучасності. Саме в такій якості філософська думка виявляє власну еврістичність і пропонує альтернативні підходи до вирішення проблем, викликаних розвитком світової цивілізації, які професійне наукове мислення бачить лише як сукупність окремих, «спеціальних» аспектів, позбавлених цілісності. Однак використання філософських категорій в аналітиці реалій освітнього процесу залежить від рівня парадигмальності сучасного філософування, характер якого визначається глибиною історико-філософського обґрунтування концепту вищої освіти. Узагальнення історичного випадку філософування, спрямованого на концептуалізацію навчальної та виховної діяльності людини, є пріори- тетним завданням сучасної науки, рішення якого дозволить утворити якісно нову основу для ідентифікації та оцінки концепцій інституціоналізації і реформування системи вищої освіти, розширити її семантичний горизонт, виявити філософські передумови актуальних освітніх практик, спроектувати можливість формування нової освітянської спільноти. У даній статті розглядається ідея університету як найбільш яскраво вираженого феномену в рамках концептуалізації освіти. Мета дослідження – виявити історико-філософські закономірності становлення концепту освіти у вищій школі. Висновки дослідження можуть бути асимільовані сучасною педагогічною думкою для пошуку оптимальних шляхів побудови освітніх практик у вищій медичній школі. Феномен образования в качестве институциональной основы гуманитарного знания является характерным признаком современности. Именно в таком качестве философская мысль обнаруживает собственную эвристичность и предлагает альтернативные подходы к решению проблем, вызванных развитием мировой цивилизации, которые профессиональное научное мышление видит лишь как со- вокупность отдельных, «специальных» аспектов, лишенных целостности. Однако использование философских категорий в аналитике реалий образовательного процесса зависит от уровня парадигмальности современного философствования, характер которого определяется глубиной историкофилософского обоснования концепта образования. Обобщение исторической судьбы философство- вания, направленного на концептуализацию учебной и воспитательной деятельности человека, является приоритетным заданием современной науки, решение которого позволит образовать качественно новую основу для идентификации и оценки концепций институционализации и реформирования системы образования, расширить ее семантический горизонт, обнаружить философские предпосылки актуальных образовательных практик, спроектировать возможность формирования нового просветительского сообщества. В данной статье рассматривается идея университета как наиболее ярко выраженного феномена в рамках концептуализации образования. Цель исследования - выявить историко-философские закономерности становления концепта образования в высшей школе. Выводы исследования могут быть ассимилированы современной педагогической мыслью для поиска оптимальных путей построения образовательных практик в высшей медицинской школе. The phenomenon of education as the institutional basis of humanitarian knowledge is one of the main features of modernity. It is in this capacity philosophical thought reveals its own heuristics and offers alternative approaches to solving problems caused by the development of world civilization, which professional scientific thinking sees only as a set of separate, "special" aspects, devoid of integrity. The orientation towards the search for universal principles of the existence of man, the semantic and value constants of social being, is the "competitive advantage" of the philosophical way of understanding the contradictions of the modern general cultural process, which, in fact, is almost the only link connecting natural scientific approach and humanitarian idealism. However, the use of philosophical categories in the analysis of the realities of the educational process depends on the level of paradigm of modern philosophizing, the nature of which is determined by the depth of the historical and philosophical justification of the concept of education. The generalization of the historical destiny of philosophizing aimed at the conceptualization of human education and educational activities is a priority task of modern science, the solution of which will enable to form a new basis for identifying and evaluating the concepts of institutionalization and reforming the education system, to widen its semantic horizon, to discover the philosophical prerequisites of current educational practices and to design the possibility to build up a new educational community. This article considers the idea of university as the most pronounced phenomenon within the conceptualization of education. We can suggest that it is the European university, which is the embodiment of the concept of education, the quintessence of academic and civil freedom and a pure, impartial search for truth. The purpose of the research is to reveal the historical and philosophical laws of the formation of the concept of learning through higher education. The findings of the research can be assimilated by the modern pedagogical thought which will help looking for optimal ways of constructing educational practices in the higher medical school.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/11849
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 2 (62)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Phylosophical_conception_of_university.pdf294,06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.