Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12195
Назва: Mastering the tools of citation databases in higher medical education
Інші назви: Використання інструментів науко-метричних баз у вищій медичній освіті
Использование инструментов научно-метрических баз в высшем медицинском образовании
Автори: Morokhovets, H.
Lysanets, Yu.
Ostrovska, L.
Purdenko, T.
Мороховець, Галина Юріївна
Лисанець, Юлія Валеріївна
Островська, Людмила Йосипівна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Мороховец, Галина Юрьевна
Лисанец, Юлия Валериевна
Островская, Людмила Иосифовна
Пурденко, Татьяна Иосифовна
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу
Бібліографічний опис: Mastering the tools of citation databases in higher medical education / H. Morokhovets, Yu. Lysanets, L. Ostrovska, T. Purdenko // Проблеми екології та медицини. – 2019. – Т. 23, № 3‒4. ‒ С. 46‒52.
Короткий огляд (реферат): У сучасному науковому середовищі якість публікацій, публікаційну активність вченого, навчального закладу чи наукової установи оцінюють з допомогою комплексу науковометричних показників. Серед них виділяють наступні: сумарну цитованість, загальну кількість посилань, індекс Хірша, імпакт-фактор, g-індекс, і-10-індекс. Метою статті є висвітлення прийомів роботи зі світовими науковометричними базами наукової літератури, пояснення сутності та алгоритмів розрахунку основних науковометричних показників. У процесі підготовки статті використано бібліосемантичний метод дослідження для аналізу наукової літератури. У статті висвітлено принципи роботи з міжнародними базами даних Scopus, Web of Science Google Scholar, бібліографічним менеджером Mendeley, системою ORCID, сутність науковометричних показників, що розраховуються даними ресурсами та сфери їх застосування. Проаналізовано позитивні сторони використання науковометричних показників для визначення впливовості конкретного автора чи установи, а також ряд суб’єктивних недоліків широкого їх впровадження у закладах вищої освіти. Сучасні інструменти роботи з науковою інформацією відіграють провідну роль у науково-дослідній діяльності вчених, закладів вищої освіти, наукових установ. Рівень якості публікацій визначається з допомогою низки науковометричних показників, що розраховуються авторитетними базами наукової літератури. Серед них визнаними є бази Scopus та Web of Science. h-індекси, розраховані на основі публікацій у цих базах, слугують якісними показниками оцінювання наукової діяльності. Scopus та Web of Science, крім власних вбудованих інструментів пошук у, візуалізації, аналізу та відслідковування даних, інтегровані з реєстрами вчених, бібліографічними менеджерами, плагінами, що дозволяють автоматизувати процеси створення цитат, списків літератури, підготовки публікацій за вимогами конкретного видання, роботи з повнотекстовими версіями статей у різних форматах ; В современной научной среде качество публикаций, публикационную активность ученого, учебного заведения или научного учреждения оценивают с помощью комплекса научнометрических показателей. Среди них выделяют следующие: суммарную цитируемость, общее количество ссылок, индекс Хирша, импакт-фактор, g-индекс, и-10-индекс. Целью статьи является освещение приемов работы с мировыми научнометрическими базами научной литературы, объяснение сущности и алгоритмов расчета основных научнометрических показателей. В процессе подготовки статьи использованы библиосемантический метод исследования для анализа научной литературы. В статье освещены принципы работы с международными базами данных Scopus, Web of Science Google Scholar, библиографическим менеджером Mendeley, системой ORCID, сущность научнометрических показателей, рассчитываемых данными ресурсами и сферы их применения. Проанализированы положительные стороны использования научнометрических показателей для определения влияния конкретного автора или учреждения, а также ряд субъективных недостатков широкого их внедрения в учреждениях высшего образования. Современные инструменты работы с научной информацией играют ведущую роль в научно-исследовательской деятельности ученых, высших учебных заведений, научных учреждений. Уровень качества публикаций определяется с помощью ряда научнометрических показателей, рассчитываемых авторитетными базами научной литературы. Среди них признанными являются базы Scopus и Web of Science. h-индексы, рассчитанные на основе публикаций в этих базах, служат качественными показателями оценки научной деятельности. Scopus и Web of Science, кроме собственных встроенных инструментов поиск в, визуализации, анализа и отслеживания данных, интегрированные с реестрами ученых, библиографическими менеджерами, плагинами, позволяющие автоматизировать процессы создания цитат, списки литературы, подготовки публикаций по требованиям конкретного издания, работы по полнотекстовыми версиями статей в различных форматах; In the contemporary academic setting, the quality of publications and the publication activity of a scientist, educ a tional or research institution are evaluated using a set of scientific metric indicators. There are the fol lowing parameters: total citations, total number of links, the Hirsch index, impact factor, g-index, and-10 index. The aim of the paper is to cover the methods of working with the world scientific and metric databases of literature, as well as to explain the essence and algorithms for calculating the major scientific and metric indicators. We used the bibliosemantic resea rch method in o rder to analyze the relevant scientific literature. The article describes the principles of mastering the tools of international databases Scopus, Web of Science, Google Scholar, Mendeley bibliographic manager, ORCID system. The paper focuse s on the essence of scientific and metric indicators, calculated by these resources, as well as their scope and possibilities. The authors analyze the positive aspects of using the scientific metrics to determine the influence of a particular author or ins titution, as well as a number of subjective disadvantages of their widespread adoption in higher edu cation. The modern tools for working with scientific information play a key role in the research activities of s cientists, instit u tions of higher education, research institutions. The quality of publications is determined by a number of scientific metrics, calc ulated by authoritative scientific literature databases, such as Scopus and Web of Science. The h - indices are calculated in terms of publications in th ese bases, and serve as qualitative indicators for scientific activity evaluation. Scopus and Web of Science, in addition to their own built - in tools for searching, visualizing, analyzing and tracking data, integrated with the registers of scientists, bibl iographic managers, plugins that allow to automate the processes of citation, lists of liter ature, preparation of publications according to the requirements of a specific edition, work with full- text versions of art icles in different formats.
Ключові слова: international scientific metric databases
search methodology
Web of Science
Google Scholar
міжнародні наукометричні бази даних
методологія пошуку
международные научнометрические базы данных
методология поиска
ISSN: 2073-4662
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2019.23.3-4.11
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12195
Розташовується у зібраннях:Проблеми екології та медицини, Том 23, № 3-4
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Mastering_the_tools_of_citation_databases_in_higher.pdf1,38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.