Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12248
Назва: Аналіз вивчення карієсу за допомогою мікробіологічних тестів
Інші назви: Анализ изучения кариеса при помощи микробиологических тестов
Analysis of the study of caries by means of microbiological tests
Автори: Бойченко, Ольга Миколаївна
Котелевська, Наталія Василівна
Зайцев, Андрій Володимирович
Ніколішин, Анатолій Карлович
Сідаш, Юлія Володимирівна
Бойченко, Ольга Николаевна
Котелевская, Наталия Васильевна
Зайцев, Андрей Владимирович
Николишин, Анатолий Карлович
Сидаш, Юлия Владимировна
Boychenko, O. M.
Kotelevska, N. V.
Zaitsev, A. V.
Nikolishin, A. K.
Sidash, Yu. V.
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Аналіз вивчення карієсу за допомогою мікробіологічних тестів / О. М. Бойченко, Н. В. Котелевська, А. В. Зайцев [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2019. ‒ Вип. 4, т. 1 (153). ‒ С. 190‒193.
Короткий огляд (реферат): У роботі зроблена спроба аналізу методів оцінки ризику виникнення карієсу, заснованого на кількісній оцінці карієсогенних мікроорганізмів крізь призму мікробіологічних досліджень, проведених на базі УМСА (м. Полтава). Найбільшу роль в ініціації карієсу визначили у мікроорганізмів, активних у відношенні утворення кислот і вироблених ними полісахаридів, які мають адгезивні властивості – стрептококів, лактобацил і актиноміцетів. Деякі дослідники включають сюди і гриби роду Candida. Тому в арсеналі сучасного стоматолога крім методів дослідження слини, буферної ємності, швидкості секреції і рН слини в умовах стоматологічного кабінету з’явилися ще і методи, що дозволяють оцінювати кількість карієсогенних мікроорганізмів – Streptococсus mutans і Lactobacillus. До того ж, під такі тести складені індивідуальні програми превенції карієсу. Співробітниками УМСА було проведено дослідження мікробіоценозу порожнини рота у молоді з різною інтенсивністю карієсу. Вивчався процентний і кількісний вміст мікрофлори орального біотопу у осіб з різними індексами КПУ. Його результати показали, що зі збільшенням інтенсивності карієсу відбувається зміна балансу в складі мікрофлори порожнини рота. Найбільшу динаміку збільшення кількості мають актиноміцети і гриби роду Candida, а лактобацили і стрептококи зі збільшенням КПУ розмножуються досить повільно. Це вказує на більшу функціональну активність актиноміцетів і грибів. Звідси випливає, що тести, що відображають чисельність представників мікробіоценозу не є достатньо об’єктивними. Більш об’єктивними повинні бути тести, що відображають показники функції представників мікробіоти ; В работе сделана попытка анализа методов оценки риска возникновения кариеса, основанного на количественной оценке кариесогенных микроорганизмов сквозь призму микробиологических исследований, проведенных на базе УМСА (г. Полтава). Наибольшую роль в инициации кариеса определили у микроорганизмов, активных в отношении образования кислот и производимых ими полисахаридов, которые имеют адгезивные свойства – стрептококков, лактобацилл и актиномицетов. Некоторые исследователи включают в этот ряд грибы рода Candida. Поэтому в арсенале современного стоматолога кроме методов исследования слюны, буферной емкости, скорости секреции и рН слюны в условиях стоматологического кабинета появились еще и методы, позволяющие оценивать количество кариесогенных микроорганизмов – Streptococсus mutans и Lactobacillus. К тому же, под такие тесты составлены индивидуальные программы превенции кариеса. Сотрудниками УМСА было проведено исследование микробиоценоза полости рта у молодежи с различной интенсивностью кариеса. Изучалось процентное и количественное содержание микрофлоры орального биотопа у лиц с различными индексами КПУ. Его результаты показали, что с увеличением интенсивности кариеса происходит изменение баланса в составе микрофлоры полости рта. Самую большую динамику увеличения количества имеют актиномицеты и грибы рода Candida, а лактобациллы и стрептококки с увеличением КПУ размножаются довольно медленно. Это указывает на большую функциональную активность актиномицетов и грибов. Отсюда следует, что тесты, отражающие численность представителей микробиоценоза не являются достаточно объективными. Более объективными должны быть тесты, отражающие показатели функции представителей микробиоты ; The paper attempts to analyze methods for assessing the risk of caries based on the quantitative assessment of cariogenic microorganisms through the prism of microbiological studies carried out on the basis of UMSA (Poltava). The greatest role in the initiation of caries was determined in microorganisms that are active against the formation of acids and the polysaccharides produced by them, which have adhesive properties – streptococci, lactobacilli and actinomycetes. Some researchers include Candida mushrooms in this series. Therefore, in the arsenal of a modern dentist, in addition to methods for studying saliva, buffer capacity, secretion rate and pH of saliva in the dental office, methods have also appeared that allow us to estimate the number of cariogenic microorganisms – Streptococcus mutans and Lactobacillus. In addition, under such tests, individual programs for the prevention of caries have been compiled. The UMSA employees conducted a study of the microbiocenosis of the oral cavity in young people with different intensities of caries. We studied the percentage and quantitative microflora of the oral biotope in individuals with different KPI indices. His results showed that with an increase in the intensity of caries, a change in the balance in the composition of the microflora of the oral cavity occurs. Actinomycetes and fungi of the genus Candida have the largest dynamics of increase in the number, and lactobacilli and streptococci multiply rather slowly with an increase in CPU. This indicates a large functional activity of actinomycetes and fungi. It follows that tests reflecting the number of representatives of microbiocenosis are not objective enough. More objective should be tests that reflect the indicators of the function of representatives of the microbiota.
Ключові слова: карієс
мікроорганізми
функціональна активність мікроорганізмів
кариес
микроорганизмы
функциональная активность микроорганизмов
caries
microorganisms
functional activity of microorganisms
ISSN: 2077-4214
2523-4110
DOI: 10.29254/2077-4214-2019-4-1-153-190-193
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12248
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 1 (153)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Analysis_of_the_study_of_caries_by_means_of_microbiological_tests.pdf192,69 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.