Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12357
Назва: Вивчення особливостей макро- та мікроелементного складу скелетних м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії
Інші назви: Изучение особенностей макро- и микроэлементного состава скелетных мышц крыс в условиях хронической гипергликемии
Study of macro- and microelement composition of skeletal muscles of the rats with chronic hyperglycemia
Автори: Ртайл, Р. А.
Ткач, Г. Ф.
Rtail, R. A.
Tkach, G. F.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Ртайл Р. А. Вивчення особливостей макро- та мікроелементного складу скелетних м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії / Р. А. Ртайл, Г. Ф. Ткач // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 185–189.
Короткий огляд (реферат): На сьогоднішній день існує незначна кількість робіт, присвячених вивченню ролі мікроелементів у розвитку хронічної гіперглікемії та цукрового діабету, при цьому результати є часто контроверсійними. Останнє спонукало нас до проведення власного дослідження з метою вивчення концентрації K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu у скелетних м’язах щурів із хронічною гіперглікемією. Експеримент був проведений на 12 білих щурах-самцях зрілого віку лінії Wistar. Тварини були розподілені на контрольну та експериментальну підгрупи (по 6 щурів у кожній). Моделювання хронічної гіперглікемії у дослідній групі здійснювали за допомогою двотижневого навантаження тварин 10 % розчином фруктози з подальшим одноразовим інтраперитонеальним уведенням стрептозотоцину у дозі 40 мг/кг. Для дослідження брали триголовий м’яз литки. Визначення вмісту макро- та мікроелементів проводили методами атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною та полуменевою атомізацією. Статистичний аналіз виконували із використанням електронного пакету SPSS-15. Визначення достовірності відмінностей між контрольною та дослідною групами здійснювали із використанням критерію Стьюдента (t). Шляхом порівняльного аналізу встановлено, що в триголовому м’язі литки тварин із хронічної гіперглікемією концентрація К (Р < 0,001), Ca (Р < 0,001), Fe (Р = 0,001), Zn (Р = 0,001) та Cu (Р = 0,038) була достовірно меншою, ніж у щурів без порушень вуглеводного обміну. Різниці між середніми значеннями вмісту Na і Mg у групах порівняння виявлено не було (Р = 0,101 та Р = 0,374, відповідно). Результати представленого дослідження показали значну відмінність вмісту макро- та мікроелементів у скелетних м’язах щурів із хронічною гіперглікемією та тварин контрольної серії, що вказує на можливі відмінності в накопиченні елементів у тканинах за умов нормо- та гіперглікемії.
На сегодняшний день существует незначительное количество работ, посвященных изучению роли микроэлементов в развитии хронической гипергликемии и сахарного диабета, при этом результаты являются часто спорными. Последнее обстоятельство побудило нас к проведению собственного исследования с целью изучения концентрации K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu в скелетных мышцах крыс с хронической гипергликемией. Эксперимент был проведен на 12 белых крысах-самцах зрелого возраста линии Wistar. Животные были разделены на контрольную и экспериментальную подгруппы (по 6 крыс в каждой). Моделирование хронической гипергликемии в экспериментальной группе осуществляли с помощью двухнедельной нагрузки животных 10% раствором фруктозы с последующим однократным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина в дозе 40 мг/кг. Для исследования брали трехглавую мышцу голени. Определение содержания макро- и микроэлементов проводили методами атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической и пламенной атомизацией. Статистический анализ выполняли с использованием электронного пакета SPSS-15. Определение достоверности различий между контрольной и опытной группами осуществляли с использованием критерия Стьюдента (t).Путем сравнительного анализа установлено, что в трехглавой мышце голени животных с хронической гипергликемией концентрация К (Р <0,001), Ca (Р <0,001), Fe (Р = 0,001), Zn (Р = 0,001) и Cu (Р = 0,038 ) была достоверно меньше, чем у крыс без нарушений углеводного обмена. Разницы между средними значениями содержания Na и Mg в группах сравнения выявлено не было (Р = 0,101 и Р = 0,374, соответственно). Результаты представленного исследования показали значительное различие в содержании макро- и микроэлементов в скелетных мышцах крыс с хронической гипергликемией и животных контрольной серии, что указывает на возможные различия в накоплении элементов в тканях в условиях нормо- и гипергликемии.
To date, there is a small number of works devoted to the study of the role of trace elements in the development of chronic hyperglycemia and diabetes, wherein the results are often controversial. This circumstance prompted us to conduct our own experiment to study the concentration of K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu in skeletal muscles of rats with chronic hyperglycemia. 12 Wistar male rats were used for experiment. Animals were divided into control and experimental subgroups (6 in each group). The chronic hyperglycemia in the experimental group was modeled by two-week of 10% fructose solution loading with followed single intraperitoneal administration of streptozotocin 40 mg/kg. Triceps surae muscle was used for study. Determination of macro- and microelements content was carried out by atomic absorption spectrometry methods with electrothermal and flame atomization. The statistical analysis was performed using the SPSS15 electronic package. Determination of the reliability of the differences between control and experimental groups was performed using Student's criterion (t). It was revealed that concentration of K (P <0.001), Ca (P <0.001), Fe (P = 0.001), Zn (P = 0.001) and Cu (P = 0.038) in striated muscles of animals with chronic hyperglycemia was significantly lower compared to rats of control group. There were no differences between the contents of Na and Mg in comparison groups (P = 0.101 and P = 0.374, respectively). The results of the present study showed a significant difference between the content of macro- and microelements in skeletal muscles of rats with chronic hyperglycemia and control animals, indicating possible differences in the accumulation of elements in tissues under the condition of normal- and hyperglycemia.
Ключові слова: скелетні м’язи
хронічна гіперглікемія
макроелементи
мікроелементи
скелетные мышцы
хроническая гипергликемия
макроэлементы
микроэлементы
skeletal muscles
chronic hyperglycemia
macroelements
microelements
УДК: 616.24-018-06:577.118:613.32(043.5)
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12357
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Rtail_Study_of_macro_and_microelement_composition.pdf370,5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.