UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12383
Назва: Трансформація системи охорони психічного здоров'я в Польщі та деяких країнах Східної Європи
Інші назви: Трансформация системы охраны психического здоровья
Transformation of the mental health care system
Автори: Макаренко, О. М.
Флаєрті, М.
Демидчук, А. С.
Макаренко, А. Н.
Флаерти, М.
Демидчук, А. С.
Makarenko, O. M.
Flaherti, M.
Demydchuk, A. S.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Макаренко О. М. Трансформація системи охорони психічного здоров'я в Польщі та деяких країнах Східної Європи / О. М. Макаренко, М. Флаєрті, А. С. Демидчук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 258–262.
Короткий огляд (реферат): В результаті широкої дискусії про засади психіатричної допомоги, що відбувалась в 1970-х роках в провідних країнах світу, біологічний підхід в психіатрії було замінено гуманістичним на тлі домінуючої на той час гуманістичної психотерапії. Була розроблена і запропонована нова медична політика, спрямована на розвиток позалікарняної допомоги шляхом розширення мережі фахових поліклінік і невеликих профільних відділень охорони психічного здоров’я в загальноклінічних лікарнях. Одночасно було залучено використання психотерапії і роботу психологів в області психічного здоров’я і в традиційних медичних закладах країн Східної Європи в 1990-2000 рр., тобто після розпаду блоку країн Варшавського договору. Метою даної роботи було вивчення процесу трансформації системи охорони психічного здоров’я в Польщі та деяких країнах Східної Європи. Система охорони психічного здоров’я ґрунтувалася на створенні системи великих лікарень з використанням і залученням громадського догляду. В країнах східної Європи тенденція до змін спостерігалась з середини 1970-х років, і ці зміни були досить повільними через брак фінансування і відсутність реального попиту з боку користувачів (пацієнтів та їх родин). В кінці 1980-х і на початку 1990-х років відбулися зміни, що посилили вплив на користувачів, а введення систем страхування здоров’я порушило перспективи застарілої політики в галузі охорони здоров’я і, особливо, психіатрії в сфері надання високого рівня фахової допомоги і можливості ресоціалізації пацієнтів. Еволюція сфери охорони психічного здоров’я в країнах східної Європи стала результатом ринкової ідеології, а також сучасних технічних і професійних досягнень сучасної системи охорони психічного здоров’я у світі. Еволюція сфери охорони психічного здоров’я в країнах східної Європи стала результатом ринкової ідеології, а також сучасних технічних і професійних досягнень сучасної системи охорони психічного здоров’я у світі.
В результате широкой дискуссии о принципах психиатрической помощи, которая проходила в 1970-е годы в ведущих странах мира, биологический подход в психиатрии было заменено гуманистическим на фоне доминирующей в то время гуманистической психотерапии. Была разработана и предложена новая медицинская политика, направленная на развитие внебольничной помощи путем расширения сети профессиональных поликлиник и небольших профильных отделений охраны психического здоровья в общеклинических больницах. Одновременно были привлечено использование психотерапии и работы психологов в области психического здоровья и в традиционных медицинских учреждениях стран Восточной Европы в 1990-2000 гг., то есть после распада блока стран Варшавского договора. Целью данной работы было изучение процесса трансформации системы охраны психического здоровья в Польше и некоторых странах Восточной Европы. Система охраны психического здоровья основывалась на создании системы крупных больниц с использованием и привлечением общественного ухода. В странах Восточной Европы тенденция к изменениям наблюдалась с середины 1970-х годов и эти изменения были достаточно медленными из-за нехватки финансирования и отсутствия реального спроса со стороны пользователей (пациентов и их семей). В конце 1980-х и в начале 1990-х годов произошли изменения, которые усилили влияние на пользователей, а введение систем страхования здоровья нарушило перспективы устаревшей политики в области здравоохранения и особенно психиатрии в сфере предоставления высокого уровня профессиональной помощи и возможности ресоциализации пациентов. Эволюция сферы охраны психического здоровья в странах Восточной Европы стала результатом рыночной идеологии, а также современных технических и профессиональных достижений современной системы охраны психического здоровья в мире. Эволюция сферы охраны психического здоровья в странах Восточной Европы стала результатом рыночной идеологии, а также современных технических и профессиональных достижений современной системы охраны психического здоровья в мире.
As a result of the board discussion on the psychiatric support principles, having occurred in the 1970s in the leading countries of the world, the biological approach in psychiatry had been replaced by the humanistic one against the background of the humanistic psychotherapy, dominating at that time. The new medical policy, aimed at the development of the out-patient care through the expansion of the network of psychiatric policlinics and small profile offices of mental health care in general hospitals was developed and offered. At the same time the psychotherapy and the psychological services in the domain of mental health and in traditional medical settings in Eastern Europe countries were implemented through 1990-2000, that is after the collapse of the Warsaw Pact military alliance. The aim of this work was to study the transformation process of the mental health care system (MHC) in Poland and some countries of Eastern Europe. The mental health care system was based on creation of the network of the large hospitals in the sphere of public care. In the countries of Eastern Europe there was a tendency to changes observed from the middle of the 1970s and these changes were rather slow due to the shortage of financing and the lack of a real demand from the customers (patients and their families). In the late eighties and in the early nineties there were the changes that strengthened the influence on customers; introduction of the systems of health insurance broke the prospects of the outdated policy in the field of health care and especially in mental health and promoted providing of the high level professional help and a possibility of re-socialization of patients. The evolution of the mental health care in the countries of Eastern Europe has been greatly influenced by the market ideology as well as by modern technical and professional achievements of the modern system of the MHC in the world.
Ключові слова: соціальна робота
страхування здоров’я
політика в галузі охорони психічного здоров'я
трансформація
социальная работа
страхование здоровья
трансформация
social work
policy in the field of mental health care
transformation
health insurance
УДК: 351.773+616.89
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12383
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Makarenko_Transformation_of_the_mental_health_care_system.pdf369,98 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.