UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12395
Назва: Удосконалення оволодіння практичними навичками на базі кафедри акушерства та гінекології
Інші назви: Совершенствование овладения практическими навыками на базе кафедры акушерства и гинекологии
The approaches to improve practical skills at the department of obstetrics and gynaecology
Автори: Пахаренко, Л. В.
Pakharenko, L. V.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Пахаренко Л. В. Удосконалення оволодіння практичними навичками на базі кафедри акушерства та гінекології / Л. В. Пахаренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 269–271.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Зростання частоти фонових та передракових захворювань шийки матки вимагає впровадження новітніх технологій, раннього виявлення такої захворюваності та своєчасної її диференціації. Проведення цитологічного скринінгу, одного з найефективніших методів діагностики патологічних станів шийки матки, є обов’язковим навиком в діяльності лікарів широкого профілю. Мета роботи. Проаналізувати досвід використання симуляційних технологій для оволодіння практичною навичкою «Взяття мазків на цитологічне дослідження». Результати. В програмі дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів медичного факультету значна увага приділяється вивченню теми патології шийки матки під час опрацювання модулів 1 та 3. На сьогоднішній день цитологічний скринінг представляє собою не тільки традиційний підхід до його проведення. Важливим та необхідним є оволодіння методикою рідинної цитології. Дану навичку студенти можуть опрацювати не тільки під час проведення практичних занять, але і самостійно під керівництвом викладача в позааудиторний час в практично-орієнтованому навчальному центрі. Для цього розроблений алгоритм її виконання, наявний демонстраційний матеріал, відеоматеріали, ситуаційні задачі з даної методики, що дозволяє розвинути клінічне мислення, а не тільки оволодіти технікою взяття матеріалу на дослідження. Опанування навички проводиться на гінекологічному тренажері. Пропонується надати інтерпретацію результатам цитологічного скринінгу за такими системами класифікацій як оцінка за Папаніколау, Американського товариства цитології та системою Bethesda. У студентів, які активно проходили навчання в практично-орієнтованому навчальному центрі, не виникало проблем з демонстрацією навички під час модульного контролю та державного іспиту. Висновок. Вдосконалення системи скринінгу фонових та передракових захворювань шийки матки, покращення алгоритму проведення техніки навички цитологічного дослідження веде до підвищення кваліфікації медичного фахівця будь-якої спеціальності та готовності застосувати її на практиці
Введение. Рост частоты фоновых и предраковых заболеваний шейки матки требует внедрения новейших технологий, раннего выявления такой заболеваемости и своевременной ее дифференциации. Проведение цитологического скрининга, одного из самых эффективных методов диагностики патологических состояний шейки матки, является обязательным навыком в деятельности врачей широкого профиля. Цель работы. Проанализировать опыт использования симуляционных технологий для овладения практическим навыком «Взятие мазков на цитологическое исследование». Результаты. В программе дисциплины «Акушерство и гинекология» для студентов медицинского факультета значительное внимание уделяется изучению темы патологии шейки матки во время прохождения модулей 1 и 3. На сегодняшний день цитологический скрининг представляет собой не только традиционный подход к его проведению. Важным и необходимым является овладение методикой жидкостной цитологии. Данный навык студенты могут проработать не только во время проведения практических занятий, но и самостоятельно под руководством преподавателя внеаудиторно в практическиориентированном учебном центре. Для этого разработан алгоритм ее выполнения, имеется демонстрационный материал, видеоматериалы, ситуационные задачи по данной методике, что позволяет развить клиническое мышление, а не только овладеть техникой взятия материала на исследование. Овладение навыком проводится на гинекологическом тренажере. Предлагается предоставить интерпретацию результатов цитологического скрининга по таким системам классификаций как оценка по Папаниколау, Американского общества цитологии и системе Bethesda. У студентов, которые активно проходили обучение в практически-ориентированном учебном центре, не возникало проблем с демонстрацией навыка во время модульного контроля и государственного экзамена. Вывод. Совершенствование системы скрининга фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, улучшение алгоритма проведения техники навыка цитологического исследования ведет к повышению квалификации медицинского работника любой специальности и готовности применить ее на практике.
Introduction. An increase in the prevalence of background and precancerous cervical diseases requires the implementation of the latest technologies for early detection and timely differentiation of the pathology. Cytological screening is one of the most effective methods in diagnosis of the cervical pathological and is an obligatory technique to master by general practitioners. The aim of the study was to analyze the experience of using simulation technologies for mastering the practical skills to take smears for cytological investigation. Results. While delivering the discipline “Obstetrics and gynaecology”, it is important to pay much attention of medical students to the pathology of cervix through discipline modules 1 and 3. Today cytological screening is not only a conventional technique to master it; it is important and necessary to master the technique of liquid cytology. Students can master this skill not only during the practical classes, but also during independent out-of-class training under the guidance of the qualified professional (staff representative) at the training centres equipped to develop practical skills. For this purpose we have elaborated the algorithm to take and investigate smears supported by demonstration materials, video materials, case tasks. This approach also promotes clinical thinking. Mastering the technique of the skills is carried out on the gynaecological simulators. Students are taught to interpret the results of cytological screening using such classification systems as the Pap test, the American Society of Cytology and the Bethesda system. Students who had passed through the training in such training centres had no problems in demonstrating their skills during the module control and the final exams. Conclusion. The improvement of screening techniques to detect background and precancerous cervical diseases and mastering techniques of cytological research leads to the growth of the doctor’s qualification and ability to use the skills acquired in clinical practice.
Ключові слова: практична навичка
навчання
цитологічний скринінг
студенти
практический навык
обучение
цитологический скрининг
студенты
practical skill
training
cytological screening
students
УДК: 618+378.147.88
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12395
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pakharenko_The_approaches_to_improve_practical_skills.pdf347,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.