UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12397
Назва: Наукові підходи до структурування змісту навчального матеріалу дисциплін медичного спрямування
Інші назви: Научные подходы к структурированию содержания учебного материала дисциплин медицинского направления
Scientific approaches to structuring the content of educational material for medicine disciplines
Автори: Товстяк, Марія Михайлівна
Голованова, Ірина Анатоліївна
Товстяк, Мария Михайловна
Голованова, Ирина Анатольевна
Tovstiak, M. M.
Golovanova, I. A.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Товстяк М. М. Наукові підходи до структурування змісту навчального матеріалу дисциплін медичного спрямування / М. М. Товстяк, І. А. Голованова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 275–279.
Короткий огляд (реферат): Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021 року актуалізовано в якості найбільш значущих цілей найближчого десятиліття підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян нашої держави відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання впродовж життя. Усе окреслене вимагає, насамперед, забезпечення вітчизняної системи освіти висококваліфікованими кадрами, підготовленими у відповідності з найбільш прогресивними вітчизняними та світовими тенденціями. Адже саме професіоналізм, його компетентність бачиться головною умовою успішного функціонування медичної галузі на всіх її рівнях. Проблеми структурування змісту навчального матеріалу, що забезпечує ефективність його дидактичної презентації та, як наслідок, підвищує рівень результативності навчання, розглядаються дидактикою на всіх освітніх рівнях і мають багатовікову історію. Сучасні підходи до їхнього вирішення пов’язані насамперед зі специфікою нинішнього періоду, що визначається фахівцями як інформаційний через величезні потоки доступної індивідові інформації та постійно зростаючі можливості для її передачі, представлені в роботах дослідників. Проте аналіз практики навчальної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки у сфері підготовки та професійної діяльності медичного професіонала акцентують сьогодні наявність низки взаємопов’язаних суперечностей, що ускладнюють вирішення проблеми формування й подальшого вдосконалення професійної компетентності такого фахівця. Актуальність окресленої проблеми, недостатнє її вивчення, необхідність усунення недоліків зумовили вибір теми дослідження «Наукові підходи до структурування змісту навчального матеріалу дисциплін медичного спрямування».
Национальной стратегией развития образования в Украине до 2021 года актуализировано в качестве наиболее значимых целей ближайшего десятилетия повышение доступности качественного, конкурентоспособного образования для граждан нашего государства в соответствии с требованиями инновационного устойчивого развития общества, экономики, обеспечения личностного развития человека в соответствии с его индивидуальными задатками, способностями, потребностями на основе непрерывного обучения. Все очерченное требует, прежде всего, обеспечения отечественной системы образования высококвалифицированными кадрами, подготовленными в соответствии с наиболее прогрессивными отечественными и мировыми тенденциями. Ведь именно профессионализм, его компетентность видится главным условием успешного функционирования медицинской отрасли на всех ее уровнях. Проблемы структурирования содержания учебного материала, что обеспечивает эффективность его дидактической презентации и, как следствие, повышает уровень результативности обучения, рассматриваются дидактикой на всех образовательных уровнях и имеют многовековую историю. Современные подходы к их решению, связанные прежде всего со спецификой нынешнего периода, который определяется специалистами как информационный из-за огромных потоков доступной индивиду информации и постоянно растущих возможностей для ее передачи, представлены в работах исследователей. Однако анализ практики учебной деятельности в сфере образования, научные исследования в области подготовки и профессиональной деятельности медицинского профессионала акцентируют сегодня наличие ряда взаимосвязанных противоречий, затрудняющих решение проблемы формирования и дальнейшего совершенствования профессиональной компетентности такого специалиста. Актуальность обозначенной проблемы, недостаточное ее изучение, необходимость устранения недостатков обусловили выбор темы исследования «Научные подходы к структурированию содержания учебного материала дисциплин медицинского направления».
Increase in the accessibility to quality, competitive education for the citizens of our country in accordance with the demands providing innovative sustainable development of the social society, economic growth, ensuring the development of persons according to their individual as presentation aspirations, abilities, needs on the basis of lifelong learning has been identified by the National Strategy for the Development of Education in Ukraine up to 2021 as the most important goals for the next decade. Achieving these purposes is impossible without engaging highly qualified, skilled and motivated personnel trained in accordance with the most progressive national and world trends. After all, it is professionalism, professional competencies are considered as the main prerequisites for successful functioning of the health care system at all its levels. Issues on structuring the content of the educational material that ensures the effectiveness of its didactic implementation and, as a consequence, increases the level of learning effectiveness, are considered by didactics through all educational levels and have a long history. Modern approaches to their solution, related primarily to the specifics of the current period, identified by professionals as information era due to the huge streams of affordable information and the ever-increasing opportunities for its transfer are presented in this work. However, the analysis of the educational activities in the educational sphere, scientific research toward the improvement of training and professional activity of the medical professional emphasize today the existence of a number of interrelated contradictions that complicate the problem of the development and further improvement of the profession-related competencies. Relevance of the outlined problem, being insufficiently studied, and the necessity to overcome these outcomes has defined the choice of the theme of the research presented.
Ключові слова: структурування змісту
наукові підходи
дидактичні засади
структурирование содержания
научные подходы
дидактические принципы
content structuring
scientific approaches
didactic principles
УДК: 378.147:61
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12397
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Tovstiak_Scientific_approaches_to_structuring.pdf359,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.