UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12408
Назва: Деякі аспекти впливу щитоподібної залози на стан організму в умовах норми і патології
Інші назви: Некоторые аспекты влияния щитовидной железы на состояние организма в условиях нормы и патологии
Some aspects of thyroid impact on the body state in normal and pathology conditions
Автори: Рябуха, О. І.
Рябуха, О. И.
Ryabukha, O. I.
Дата публікації: 2018
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Рябуха О. І. Деякі аспекти впливу щитоподібної залози на стан організму в умовах норми і патології / О. І. Рябуха // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 324–330.
Короткий огляд (реферат): Ендокринна система є тією ланкою загального контролю за процесами життєдіяльності теплокровного організму, яка регулює перебіг багатьох його функцій. Важливою складовою цієї системи є щитоподібна залоза. Реалізація різноманітних ефектів тиреоїдних гормонів зумовлена наявністю рецепторів до них у ядрі і мітохондріях клітин майже всіх тканин і органів. Збільшуючи швидкість транскрипції РНК, тиреоїдні гормони впливають на синтез протеїнів, активізують синтез ензимів, які беруть участь в обміні ліпідів, посилюють синтез і всмоктування вуглеводів, їх асиміляцію і використання, впливають на проникність цитоплазматичних мембран для іонів мінеральних речовин. Гормони щитоподібної залози збільшують споживання тканинами кисню, вивільнення енергії, посилюють теплоутворення. Діяльність залози тісно пов’язана з роботою інших органів ендокринної системи. Особливо тісний функціональний зв’язок простежується з гіпоталамусом і гіпофізом; розлади у діяльності залози можуть негативно впливати на стан гонад, підшлункової та надниркових залоз. Гормони щитоподібної залози необхідні для нормальної діяльності ЦНС, зокрема головного мозку: зміни їх вмісту у крові супроводжуються психічними, когнітивними, поведінковими та руховими розладами. Зумовлюючи властивості протеїнів міофібрил, тиреоїдні гормони діють на м’язи, що опосередковано впливає на стан серцево-судинної системи та гемодинаміку. Ефектами дії гормонів щитоподібної залози на респіраторну систему є вплив на розвиток легень плоду та новонароджених, утворення і розвиток альвеолярного епітелію та альвеол, продукування сурфактанта. Простежено функціональні зв’язки щитоподібної залози та печінки; її впливу зазнають жовчовивідна система, шлунково-кишковий тракт та сечовидільна система. Таким чином, порушення діяльності щитоподібної залози призводить до формування ланцюгової реакції змін у роботі різних органів, які можуть мати неоднаковий ступінь важкості, проте торкаються основних напрямків діяльності організму як цілісної біологічної системи.
Эндокринная система является тем звеном общего контроля за процессами жизнедеятельности теплокровного организма, которое регулирует течение многих его функций. Важной составляющей этой системы является щитовидная железа. Реализуемость различных эффектов тиреоидных гормонов обусловлена наличием рецепторов к ним в ядре и митохондриях клеток многих тканей и органов. Увеличивая скорость транскрипции РНК, тиреоидные гормоны влияют на синтез протеинов, активизируют синтез энзимов, участвующих в обмене липидов, усиливают синтез и всасывание углеводов, их ассимиляцию и использование, влияют на проницаемость цитоплазматических мембран для ионов минеральных веществ. Гормоны щитовидной железы увеличивают потребление тканями кислорода, высвобождение энергии, усиливают теплообразование. Деятельность железы тесно связана с работой других органов эндокринной системы. Особенно тесная функциональная связь прослеживается с гипоталамусом и гипофизом; расстройства в деятельности железы могут негативно влиять на состояние гонад, поджелудочной железы и надпочечников. Гормоны щитовидной железы необходимы для нормальной деятельности ЦНС, в частности головного мозга: изменение их содержания в крови сопровождается психическими, когнитивными, поведенческими и двигательными расстройствами. Обусловливая свойства протеинов миофибрилл, тиреоидные гормоны воздействуют на мышцы, опосредованно влияя на состояние сердечно-сосудистой системы и гемодинамику. Эффектами воздействия гормонов щитовидной железы на респираторную систему является влияние на развитие лёгких плода и новорожденных, образование и развитие альвеолярного эпителия и альвеол, выработки сурфактанта. Прослежено функциональные связи щитовидной железы и печени; её влияние испытывают желчевыводящая система, желудочно-кишечный тракт и мочевыделительная система. Таким образом, нарушение деятельности щитовидной железы приводит к формированию цепной реакции изменений в работе различных органов, которые могут иметь неодинаковую степень тяжести, однако касаются основных направлений деятельности организма как целостной биологической системы.
Endocrine system is a stage of general control over the processes of life activity in the endothermic organism, regulating many of its functions. An important component of this system is the thyroid gland. Various effects of thyroid hormones are produced due to the presence of their receptors in the cell nucleus and mitochondria of almost all tissues and organs. By increasing the rate of RNA transcription, thyroid hormones effect the synthesis of proteins, activate the synthesis of enzymes involved in lipid metabolism, enhance the synthesis and absorption of carbohydrates and their assimilation and use, effect the permeability of cytoplasmic membranes for mineral ions. Thyroid hormones increase the consumption of oxygen by tissues, energy release, enhance heat production. The thyroid activity is closely related to the functions of other organs in the endocrine system. Particularly close functional link can be traced between thyroid, the hypothalamus and pituitary gland; thyroid dysfunctions can adversely affect the state of the gonads, pancreas and adrenal glands. Thyroid hormones are essential for the normal functioning of the central nervous system, particularly for the brain: changes in their blood contents are accompanied by mental, cognitive, behavioural and motor disorders. By defining the properties of myofibril proteins, thyroid hormones influence the muscles, thus indirectly affecting the state of the cardiovascular system and hemodynamics. The effect of the thyroid hormones on the respiratory system is implemented through their influence on the development of foetal and newborn lungs, formation and development of alveolar epithelium and alveoli, surfactant production. Functional links between thyroid and liver have been established as well: the gland affects the biliary system, gastrointestinal tract and urinary system. Thus, disorders in thyroid functioning trigger a chain reaction of various organs dysfunctions, which may vary in severity, but affect the functioning of the human body as an integral biological system.
Ключові слова: щитоподібна залоза
тиреоїдні гормони
вплив на організм
щитовидная железа
тиреоидные гормоны
влияние на организм
thyroid gland
thyroid hormones
effects on the body
УДК: 612.44+616.44).018:576.75
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12408
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Ryabukha_Some_aspects_of_thyroid_impact_on_the_body_state.pdf528,31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.