UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12419
Назва: Морфологічні особливості слизової оболонки над ретенованими зубами залежно від умов їх розташування
Інші назви: Морфологические особенности слизистой оболочки над ретенированного зубами в зависимости от условий их расположения
Morphological features of mucous membrane over impacted teeth dependening on conditions of their position
Автори: Ткаченко, Павло Іванович
Старченко, Іван Іванович
Дмитренко, Марина Іванівна
Чоловський, Микола Олександрович
Ткаченко, Павел Иванович
Старченко, Иван Иванович
Дмитренко, Марина Ивановна
Чоловский, Николай Александрович
Tkachenko, P. I.
Starchenko, I. I.
Dmytrenko, M .I.
Cholovskyi, M. O.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Морфологічні особливості слизової оболонки над ретенованими зубами залежно від умов їх розташування / П. І. Ткаченко, І. І. Старченко, М. І. Дмитренко [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2020. – № 1. – С. 31–36.
Короткий огляд (реферат): Резюме Ретенція зубів – це досить поширена й складна зубощелепна аномалія, яка потребує не тільки виваженого підходу до диференційованої діагностики її певної нозологічної форми, а і вибору раціональних методів лікування. Ураховуючи багатофакторний характер формування умов для затримки прорізування зубів, підхід до лікування має бути спрямований на провідні ланки патогенезу. Мета дослідження: підвищення ефективності хірургічно-ортодонтичного лікування пацієнтів із ретенованими зубами фронтальної ділянки верхньої щелепи шляхом вивчення морфологічних особливостей слизової оболонки над ретенованими зубами залежно від умов їх розташування. Для об’єктивної оцінки результатів роботи було сформовано групу з 21 особи віком від 15 до 17 років, в яких клінічна ситуація була однаковою за такими діагностичними критеріями: наявність ретенованих іклів верхньої щелепи, по вертикалі глибина ретенції середнього рівня (в альвеолярному відростку); за станом кореня – повністю сформований; із відхиленням поздовжньої осі ретенованого зуба від правильної осі прорізування – від 15º до 45º. У подальшому аналізі було виділено клінічні підгрупи залежно від умов розташування ретенованих зубів у вестибулооральному напрямку. Спираючись на отримані дані мікроскопічної будови слизової оболонки над ретенованими зубами, розміщеними піднебінно, виявлено наявність помірних дистрофічних змін у багатошаровому плескатому епітелії, помірні склеротичні зміни в сосочковому шарі власної пластинки. При дослідженні морфологічної будови слизової оболонки над ретенованими зубами, розміщеними вестибулярно, мали місце явища гіперкератозу, збільшення кількості інтраепітеліальних лімфоцитів, наявність епітеліоцитів у базальному шарі з ознаками гідропічної дистрофії. У сосочковому шарі власної пластинки слизової оболонки виявляли склеротичні зміни, виразніші в порівнянні з піднебінною локалізацією ретенованих зубів. Комплексний аналіз результатів морфологічних досліджень засвідчив, що в слизовій оболонці, розташованій над ретенованими зубами, погіршуються умови наповнення мікроциркуляторного русла з явищами малокрів’я, дисциркуляторними розладами, що призводить до формування зон ішемії й розвитку дистрофічних і склеротичних процесів. Морфологічні особливості будови слизової оболонки над ретенованими зубами необхідно враховувати в плануванні хірургічно-ортодонтичного лікування, що дозволяє певною мірою корегувати тактику ведення таких пацієнтів з урахуванням вестибулярного чи піднебінного розташування ретенованих зубів.
Резюме Ретенция зубов – это довольно распространенная и сложная зубочелюстная аномалия, требующая не только взвешенного подхода к дифференциальной диагностике ее определенной нозологической формы, но и выбора рациональных методов лечения. Учитывая многофакторный характер формирования условий для задержки прорезывания зубов, подход к лечению должен быть направлен на ведущие звенья патогенеза. Цель исследования: повышение эффективности хирургически-ортодонтического лечения пациентов с ретенированными зубами фронтального участка верхней челюсти путем изучения морфологических особенностей слизистой оболочки над ретенированными зубами в зависимости от условий их расположения. Для объективной оценки результатов проведенной работы была сформирована группа из 21 лиц в возрасте от 15 до 17 лет, у которых клиническая ситуация была одинаковой по таким диагностическим критериям: наличие ретенированных клыков верхней челюсти, по вертикали глубина ретенции среднего уровня (в альвеолярном отростке); по состоянию корня – полностью сформированный; с отклонением продольной оси ретенированного зуба от правильной оси прорезывания от 15° до 45°. В дальнейшем анализе были выделены клинические подгруппы в зависимости от условий расположения ретенированных зубов в вестибулооральном направлении. На основании полученных данных микроскопического строения слизистой оболочки над ретенированными зубами, размещенными небно, выявлено наличие умеренных дистрофических изменений в многослойном плоском эпителии, умеренные склеротические изменения в сосочковом шаре собственной пластинки. При исследовании морфологического строения слизистой оболочки над ретенированными зубами, размещенными вестибулярно, имели место явления гиперкератоза, увеличение количества интраэпителиальных лимфоцитов, наличие эпителиоцитов в базальном слое с признаками дистрофии. В сосочковом шаре собственной пластинки слизистой оболочки прослеживались склеротические изменения, которые были более выражены в сравнении с небной локализацией ретенированных зубов. Комплексный анализ результатов морфологических исследований показал, что в слизистой оболочке, расположенной над ретенированными зубами, ухудшаются условия наполнения микроциркуляторного русла с явлениями малокровия, дисциркуляторными нарушениями, которые приводят к формированию зон ишемии и развитию дистрофических и склеротических процессов. Морфологические особенности строения слизистой оболочки над ретенированными зубами необходимо учитывать при планировании хирургически-ортодонтического лечения, что позволяет в определенной мере корректировать тактику ведения таких пациентов с учетом вестибулярного или небного расположения ретенированных зубов.
Summary Impacted teeth are rather common and complex dentofacial anomaly, which requires a balanced approach not only in differential diagnosis of its specific nosological form, but also in a choice of rational treatment methods. Taking into account the multi-factor nature of conditions formation for delay of teeth eruption, an approach to treatment should be directed towards guiding links of pathogenesis. The aim of the study is to increase effectiveness of surgical and orthodontic treatment of patients with impacted teeth of anterior maxillary region by studying morphological features of mucous membrane over impacted teeth, depending on conditions of their positioning. A group of 21 individuals aged from 15 to 17 years was formed to evaluate objectively the results of our work. Clinical situation in all the patients was the same according to diagnostic criteria as presence of impacted maxillary canines and medium level of vertical depth of impaction (in alveolar process); root formation: completely formed, with deviation of longitudinal axis of impacted tooth from correct axis of eruption from 15º to 45º. During further analysis, clinical subgroups were identified depending on conditions of impacted teeth positioning in vestibular-oral direction. Moderate dystrophic changes in stratified squamous epithelium, moderate sclerotic changes in papillary layer of lamina propria were found based on findings of microscopic structure of mucous membrane over palatal positioning of teeth. During investigation of morphological structure of mucous membrane over labially positioning of impacted teeth, there were phenomena of hyperkeratosis, an increase in the number of intraepithelial lymphocytes, presence of epithelial cells in the basal layer with signs of hydropic degeneration. In papillary layer of lamina propria of mucous membrane, sclerotic changes were observed, which were more pronounced in comparison with palatal positioning of impacted teeth. Complex analysis of results of morphological studies showed that in mucous membrane positioning over impacted teeth there is deterioration with anemia in filling conditions of microcirculatory bed, discirculatory disorders, which leads to formation of ischemic zones and development of dystrophic and sclerotic processes. Morphological features of the structure of mucous membrane over impacted teeth is an important to consider while planning surgical and orthodontic treatment, and to some extent, it is possible to adjust management tactics of such patients, taking into account labial or palatal positioning of impacted teeth.
Ключові слова: ретеновані зуби
морфоструктура слизової оболонки
хірургічно-ортодонтичне лікування
ретенированные зубы
морфоструктура слизистой оболочки
хирургически-ортодонтическое лечение
impacted teeth
morphostructure of mucous membrane
surgical-orthodontic treatment
УДК: УДК 616.311/.314
ISSN: 2409-0255 print
2410-1427 online
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12419
Розташовується у зібраннях:Український стоматологічний альманах, 2020, № 1
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Morphological_features.pdf588,2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.