Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12780
Назва: The impact of Toll-like receptors on the immune system functioning and on the immunopathogenesis of chronic hepatitis C: a modern view (literature review)
Інші назви: Сучасний погляд на роль Toll-подібних рецепторів у функціонуванні імунної системи та імунопатогенезі хронічного гепатиту С (огляд літератури)
Современный взгляд на роль Toll-подобных рецепторов в функционировании иммунной системы и иммунопатогенезе хронического гепатита С (обзор литературы)
Автори: Syzovа, L. M.
Koval, T. I.
Ilchenko, V. I.
Zviaholska, I. M.
Iziumska, O. M.
Сизова, Людмила Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Ільченко, Валентина Іванівна
Звягольська, Ірина Миколаївна
Ізюмська, Олена Михайлівна
Сизова, Людмила Михайловна
Коваль, Татьяна Игоревна
Ильченко, Валентина Ивановна
Звягольская, Ирина Николаевна
Изюмская, Елена Михайловна
Дата публікації: 2020
Видавець: Запорізький державний медичний університет
Бібліографічний опис: The impact of Toll-like receptors on the immune system functioning and on the immunopathogenesis of chronic hepatitis C: a modern view (literature review) / L. M. Syzovа, Т. I. Koval , V. I. Ilchenko [et al.] // Патологія. ‒ 2020. ‒ Т. 17, № 1 (48). ‒ С. 114‒121.
Короткий огляд (реферат): There exists a considerable body of literature on immunopathogenesis of chronic hepatitis C. Although results appear consistent with prior research in the area mentioned above, they appear inconsistent with the issues in the area of diagnosis, prognosis and treatment effectiveness. In this context the study addresses the research to receptors of the innate immune system – Toll-like receptors. The aim of the research is to analyze the data of current professional literature regarding the role of individual Toll-like receptors in the immunopathogenesis of chronic hepatitis C. Materials and methods. The method of reviewing and systematizing as well as the method of content analysis were used to overview the scientific literature as for the role of Toll-like receptors. For this purpose, we employ survey data collected from the world professional literature and analyzed the results of current researches. Conclusions. The innate immune system plays a prominent role in the primary protection of the body against pathogens which recognition depends on the Toll-like receptors family wheres the genetic analysis is considered as a promising method of preventive and personalized medicine. The advantage of genetic markers regardless of age and other factors contain information about the susceptibility to multifactorial diseases which can be used to create a «genetic passport» of a person. Perceptions about the impact of the Asp299Gly polymorphism of the Toll-like receptor 4 gene and Gln11Leu of the Toll-like receptor 7 gene on the immunopathogenesis of chronic hepatitis C are ambiguous and this research provides a good starting point for discussion and further study which will allow optimizing the therapeutic and diagnostic tactics for this disease based on the complex evaluation of immunity which are defined by the determined polymorphisms.
Незважаючи на великі досягнення у вивченні імунопатогенезу хронічного гепатиту С, залишається багато невирішених питань щодо діагностики, прогнозування перебігу та ефективності лікування. У контексті вивчення цієї інфекції викликають інтерес рецептори вродженої імунної системи – Toll-подібні рецептори. Мета роботи – проаналізувати відомості сучасної фахової літератури щодо ролі окремих Toll-подібних рецепторів в імунопатогенезі хронічного гепатиту С. Матеріали та методи. Методами оглядового, системного та контент-аналізу опрацювали доступні наукові джерела, що присвячені вивченню Toll-подібних рецепторів. Наведені дані світової фахової літератури та проаналізовані результати сучасних досліджень. Висновки. Вроджена імунна система відіграє визначальну роль у первинному захисті організму від патогенів, розпізнавання яких залежить від родини Toll-подібних рецепторів, а генетичний аналіз – перспективний метод превентивної та персоналізованої медицини. Перевага генетичних маркерів полягає в тому, що вони незалежно від віку та інших факторів містять інформацію про схильність до мультифакторіальних хвороб, що можна використати під час створення «генетичного паспорта» людини. Уявлення щодо впливу поліморфізму Asp299Gly гена Toll-подібного рецептора 4 і Gln11Leu гена Toll-подібного рецептора 7 на імунопатогенез хронічного гепатиту С неоднозначні та потребують продовження вивчення. Це дасть змогу оптимізувати лікувально-діагностичну тактику при цьому захворюванні на основі комплексного оцінювання особливостей імунного реагування, що зумовлені наявністю названих поліморфізмів.
Несмотря на значительные достижения в изучении иммунопатогенеза хронического гепатита С, остается много нерешенных вопросов относительно диагностики, прогнозирования течения и эффективности лечения. В контексте изучения этой инфекции вызывают интерес рецепторы врожденной иммунной системы − Toll-подобные рецепторы. Цель работы – провести анализ данных современной научной литературы о роли отдельных Toll-подобных рецепторов в иммунопатогенезе хронического гепатита С. Материалы и методы. Методами обзорного, системного и контент-анализа обработаны доступные научные источники, посвященные изучению Toll-подобных рецепторов. Представлены данные мировой научной литературы и проанализированы результаты современных исследований. Выводы. Врожденная иммунная система играет ведущую роль в первичной защите организма от патогенов, распознавание которых зависит от семьи Toll-подобных рецепторов, а генетический анализ – перспективный метод превентивной и персонализированной медицины. Преимущество генетических маркеров заключается в том, что они независимо от возраста и других факторов содержат информацию о склонности к мультифакториальным заболеваниям, что может быть использовано при создании «генетического паспорта» человека. Представление о влиянии полиморфизма Asp299Gly гена Toll-подобного рецептора 4 и Gln11Leu гена Toll-подобного рецептора 7 на иммунопатогенез хронического гепатита С неоднозначны и требуют дальнейшего изучения, что позволит оптимизировать лечебно-диагностическую тактику при этом заболевании на основе комплексной оценки особенностей иммунного реагирования, обусловленных наличием указанных полиморфизмов.
Ключові слова: Toll-like receptors
polymorphism
chronic hepatitis C
Toll-подібні рецептори
поліморфізм
хронічний гепатит С
Toll-подобные рецепторы
полиморфизм
хронический гепатит С
УДК: 616.36-002.14/2-097+612.017]:612.6.05
DOI: 10.14739/2310-1237.2020.1.203859
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12780
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17_077-20_Syzova_KovaL_et_all.pdf1,05 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.