Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13361
Назва: Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит
Інші назви: Факторы риска ишемической болезни сердца у больных ревматоидным артритом
Risk factors for coronary arteries disease in patients with rheumatoid arthritis
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Лебідь, Володимир Григорович
Хайменова, Галина Сергіївна
Іщейкіна, Юлія Олексіївна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Лебедь, Владимир Григорьевич
Хайменова, Галина Сергеевна
Ищейкина, Юлия Алексеевна
Zhdan, V. М.
Lebid, V. G.
Кhaimenova, H. S.
Isheikina, G. A.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих / В. М. Ждан, В. Г. Лебідь, Г. С. Хайменова, Ю. О. Іщейкіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип 1 (69). – C. 95–99.
Короткий огляд (реферат): У лікарів, які займаються спостереженням та лікуванням пацієнтів із застосуванням цілісного та орієнтованого підходу, виникає проблема "коморбідності пацієнта". Найбільш поширеним станом,що ускладнює ревматичні захворювання є серцево-судинні захворювання, інтерстиціальна хвороба легень, остеопороз, хронічні захворювання нирок, злоякісні новоутворення та депресія. Незважаючи на успіхи лікування при ревматоїдному артриті (РА), смертність серед цієї категорії пацієнтів залишається високою. Це пов’язують із прискоренням атерогенезу та раннім розвитком ішемічної хвороби серця (ІХС), у зв’язку з чим ревматоїдний артрит розглядають як предиктор ІХС. Встановлено, що частота розвитку інфаркту міокарда, серцевої недостатності та раптової коронарної смерті у хворих на ревматоїдний артрит перевищують такі в загальній популяції у 3–5 разів. Метою дослідження стало оцінити та проаналізувати коморбідність у хворих на ревматоїдний артрит. Дослідження проводилося на базі кафедри сімейної медицини і терапії Української медичної стоматологічної академії в обласному лікувально-діагностичному ревматологічному центрі при комунальному підприємстві «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського» Полтавської обласної ради. У дослідження було включено 135 хворих з РА віком від 32 до 65 років, що склали основну групу. Контрольна групу склали 30 пацієнтів. Всі пацієнти дали письмову згоду на участь у дослідженні. Під час проведення дослідження всі учасники були клінічно обстежені (клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія крові, електрокардіографія, ехокардіоскопія, рентгенографія суглобів, ультразвукове дослідження (органів черевної порожнини, суглобів) з використанням ультразвукового апарату експертного класу Radmir ultima RA expert. У більшості хворих основної групи на РА у 68,2 % було виявлено різну коморбідність в порівнянні з контрольною групою. Основним супутнім захворюванням в основній групі були серцево-судинні захворювання (ІХС – 42,3%; дисліпідемія – 73,4 %). У 75% хворих основної групи діагностували коморбідну патологію, тобто 2 і більше супутніх захворювань. За результатами проведеного дослідження більшість хворих на РА мають коморбідність, яка серйозно впливає на перебіг ревматичних захворювань та їх лікування. Ведення хворих на РА з коморбідною патологією повинні здійснювати ревматологи, сімейні лікарі, терапевти, щоб оцінити всі захворювання у їх взаємодії та допомогти у прийнятті власних рішеньщодо їх здоров’я. Це потребує від даних фахівців ранньої діагностики та раннього лікування ревматоїдного артриту.
У врачей, которые занимаются наблюдением и лечением пациентов и применяют целостный и ориентированный подход на пациентов существует проблема "полиморбидности пациента". Наиболее распространенным состоянием, которое осложняет ревматические заболевания - сердечнососудистые заболевания, интерстициальная болезнь легких, остеопороз, хронические заболевания почек, злокачественные новообразования и депрессия. Несмотря на успехи лечения ревматоидного артрита, смертность среди этой категории пациентов остается выше, чем в общей популяции. Это связывают с ускорением атерогенеза и ранним развитием ишемической болезни сердца, в связи с чем ревматоидный артрит рассматривают как предиктор ишемической болезни сердца. Установлено, что частота развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и внезапной коронарной смерти у больных ревматоидным артритом превышают таковые в общей популяции в 3-5 раз. Целью исследования стало оценить и проанализировать коморбидность у больных ревматоидным артритом. Исследование проводилось на базе кафедры семейной медицины и терапии Украинской медицинской стоматологической академии в областном лечебно-диагностическом ревматологическом центре при коммунальном предприятии «Полтавская областная клиническая больница им. М.В. Склифосовского »Полтавского областного совета, участвовали 135 пациентов с ревматоидным артритом в возрасте от 32 до 65 лет, которые составили основную группу. Контрольную группу составили 30 пациентов без аутоиммунных заболеваний, воспалительных состояний и заболеваний в активной фазе. Все пациенты дали письменное согласие на участие в исследовании. Во время проведения исследования все участники были клинически обследованы (общие клинические анализы крови, мочи, биохимия крови, электрокардиография, эхокардиоскопия, рентгенография суставов, ультразвуковое исследование (органов брюшной полости, суставов) с использованием ультразвукового аппарата экспертного класса «Radmir ultima RA expert». У большинства больных основной группы ревматоидным артритом в 68,2% было выявлено разную коморбидность по сравнению с контрольной группой. Основным дополнительным заболеванием у больных ревматоидным артритом основной группы были сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца - 42,3%). Основную часть больных ревматоидным артритом составила дислипидемия-73,4%. У 75% больных основной группы имели полиморбидную патологию, то есть имели 2 и более сопутствующих заболеваний. По результатам проведенного исследования большинство больных ревматоидным артритом имеют полиморбидность, которая может серьезно влиять на ход ревматических заболеваний и их лечения. Ведение больных на ревматоидный артрит с коморбидной патологией должны осуществлять ревматологи, семейные врачи, терапевты, чтобы оценить все полиморбидности в их взаимодействии и помочь данным пациентам в принятии собственных решений по их состоянию здоровья. Это требует от данных специалистов ранней диагностики и раннего лечения ревматоидного артрита.
Now health care professionals who manage patients and stick to holistic patient-cantered approach are facing the problem of “polymorbidity”. The most common conditions complicating rheumatic diseases are cardiovascular diseases, interstitial lung disease, osteoporosis, chronic kidney disease, malignancies and depression. Despite the success in treatment of rheumatoid arthritis, the mortality rate in this category of patients remains higher than in the general population. This is associated with the acceleration of atherosclerosis progression and the early-age onset of coronary arteries disease. Therefore, rheumatoid arthritis is considered as a predictor of coronary arteries disease. The incidence of myocardial infarction, heart failure, and sudden coronary death in patients with rheumatoid arthritis is found to be 3 to 5 times higher than in the general population. The purpose of the present study was to estimate and evaluate comorbidity status in patients with rheumatoid arthritis. The study was performed at the at the Regional Medical and Diagnostic Centre of Rheumatologic Diseases, M.V. Sklifosovskyi Poltava Regional Clinical Hospital, which is the clinical base of the Department of Family Medicine and Therapy, Ukrainian Medical Stomatological Academy. The study included 135 patients with rheumatoid arthritis aged 32 – 65, who made up the main group. The control group consisted of 30 patients without autoimmune diseases, inflammatory conditions and other diseases in acute phase. All patients stated the consent to participate in the study in writing. During the study, all the participants passed through clinical examination including blood tests, urine tests, blood biochemistry, electrocardiography, echocardiography, X-rays of the joints, and ultrasound examinations (by using an apparatus of class “Radmir ultima”). 68.2% of the patients in the main group suffering from rheumatoid arthritis were found out to have different comorbidities compared with the control group. Cardiovascular diseases and especially coronary arteries disease were detected in 42.3% of cases and found out as the most prevalent comorbid diseases in the patients with rheumatoid arthritis. We also revealed the high prevalence of dyslipidemia (73, 4% of cases). It is necessary to underline that 75% of patients in the main group were diagnosed to have even 2 or more comorbidities. According to the results obtained, the majority of the patients suffering from rheumatoid arthritis have comorbidities, which can seriously affect the course of rheumatic diseases and influence the treatment. Management of patients with rheumatoid arthritis and comorbid conditions should be supported by rheumatologists, family doctors, internists in order to evaluate all polymorbidities in their interactions and to provide proper assistance for patients in making their therapeutic course decisions. Of course, this requires novel data from experts to improve diagnostic and treatment approaches of rheumatoid arthritis in its early stage.
Ключові слова: захворювання коронарної артерії
ревматоїдний артрит
коморбідність
поліморбідність
заболевания коронарной артерии
ревматоидный артрит
сопутствующая патология
полиморбидность
coronary artery diseases
rheumatoid arthritis
comorbidity
polymorbidity
УДК: 616.12-005.4:616.72-002.77
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.20.1.95
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13361
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 1 (69)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Faktory_ryzyku_ishemichnoi_khvoroby_sertsia_khvorykh_revmatoidnyi_artryt.pdf495,01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.