Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1365
Назва: Аналіз значущості кореляційних зв’язків між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів після стимуляції
Інші назви: Анализ значимости корреляционных связей между морфометрическими показателями больших слюнных желез крыс после стимуляции
Analysis of meaningfulness of crosscorrelation connections between morphometric indexes of major salivary glands of rats after stimulation
Автори: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Єрошенко Г. А. Аналіз значущості кореляційних зв’язків між морфометричними показниками великих слинних залоз щурів після стимуляції / Г. А. Єрошенко // Світ медицини та біології. — 2012. — № 2 (33). — С. 94—97.
Короткий огляд (реферат): Метою роботи було визначення значущості кореляційних зв’язків між окремими сильними морфометричними показниками привушних і піднижньощелепних слинних залоз щурів в нормі і після введення адреналіну і ацетилхоліну. Для визначення наявності дійсно існуючого зв’язку між метричними показниками визначали значущість коефіцієнтів кореляції для встановлення зв’язків між визначеними морфометричними параметрами – зовнішнім діаметром, діаметром просвіту і висотою епітеліоцитів кінцевих відділів і проток, діаметрами капілярів, посткапілярів і венул. Отримані нами метричні і статистичні дані свідчать про різноплановий вплив адрено- і холіноміметиків на секреторний процес в кінцевих відділах та протоковій системі привушних і піднижньощелепних слинних залоз. Основними критеріями, що відображають зміни функціонального стану привушних залоз слід вважати зовнішні діаметри залозистих компонентів часточок і діаметри капілярів. Основними метричними критеріями, які відображають функціональний стан піднижньощелепної залози є значення зовнішнього діаметру і діаметру просвіту епітеліальних залозистих компонентів; Целью работы было определение значимости корреляционных связей между отдельными сильными морфометрическими показателями околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез крыс в норме и после введения адреналина и ацетилхолина. Для определения наличия действительно существующей связи между метрическими показателями определяли значимость коэффициентов корреляции для установления связей между определенными морфометрическими параметрами – внешним диаметром, диаметром просвета и высотой эпителиоцитов концевых отделов и протоков, диаметрами капилляров, посткапилляров и венул. Полученные нами метрические и статистические данные свидетельствуют о разноплановом влиянии адрено- и холиномиметиков на секреторный процесс в концевых отделах и протоковой системе околоушных и поднижечелюстных слюнных желез. Основными критериями, которые отображают изменения функционального состояния околоушных желез следует считать внешние диаметры железистых компонентов долек и диаметры капилляров. Основными метрическими критериями, которые отображают функциональное состояние поднижнечелюстной железы есть значение внешнего диаметра и диаметра просвета эпителиальных железистых компонентов; The purpose of work was determination of meaningfulness of cross-correlation connections between separate strong morphometric indexes of parotid and sabmandibular salivary glands of rats in a norm and after introduction of adrenalin and acetylcholinum. For determination of presence of really existent connection between metrical indexes determined meaningfulness of coefficients of correlation for establishing connections between certain morphometric parameters - external diameter, by the diameter of lumen and high of epitheliocytes of end-pieces and ducts by the diameters of capillaries, post-capillaries and venules. The by us metrical and statistical finding testify to different influence of adrino- and cholinomimetics on a secretory process in end-pieces and ductal system of parotid and sabmandibular salivary glands. By basic criteria which represent the changes of the functional state of parotid glands it is necessary to count the external diameters of secretory components of lobules and diameters of capillaries. By basic metrical criteria which represent the functional state of sabmandibular gland there is a value of external diameter and diameter of lumen of ephithelial secretory components.
Ключові слова: великі слинні залози
щурі
морфометричні показники
значущість коефіцієнту кореляції
большие слюнные железы
крысы
морфометрические показатели
значимость коэффициента корреляции
major salivary glands
rats
morphometric indexes
meaningfulness of coefficient of correlation
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1365
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.