Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13990
Назва: Проблема болю в практиці лікаря-інтерніста
Інші назви: Проблема боли в практике врача-интерниста
Problem of pain in the internist's practice
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Лебідь, Володимир Григорович
Іщейкіна, Юлія Олексіївна
Катеренчук, Олександр Іванович
Іваницький, Ігор Валерійович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Лебедь, Владимир Григорьевич
Ищейкина, Юлия Алексеевна
Катеренчук, Александр Иванович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Zhdan, V. M.
Lebid, V. G.
Ischeykina, Yu. О.
Katerenchuk, O. I.
Ivanytckyi, I. V.
Дата публікації: лис-2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Проблема болю в практиці лікаря-інтерніста / В. М. Ждан, В. Г. Лебідь, Ю. О. Іщейкіна [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Українська медична стоматологічна академія. – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). – С. 103–110.
Короткий огляд (реферат): Введення. Біль є ключовою проблемою та фундаментальним питанням в сучасній медицині. Більше ніж в 75 % випадків у населення спостерігається постійний больовий синдром. При зверненні в поліклініку на амбулаторному прийомі у кожного 7 відвідувача присутні скарги на біль в суглобах та м’язах і в 30 % випадків діагностують симптоми ревматичних захворювань та болі в спині, що зна-чно погіршують якість життя пацієнтів. Мета. Оцінити ефективність схеми комбінованого лікування хворих на остеоартрит з коморбідною патологією з включенням хондропротекторів : глюкозаміну сульфат, розчин для ін’єкцій та порошок для орального розчину; запатентований хрящовий колаген неденатурований (натуральний) ІІ типу (UC-ІІтм); нестероїдний протизапальний препарат (мелоксикам), ангіотензина ІІ рецепторів блокатор (валсартан), статин (розувастатин). Матеріали та методи дослідження. У проведеному проспективному дослідженні на базі кафедри сімейної медицини і терапії Української медичної стоматологічної академії в обласному діагностично-лікувальному ревматологічному центрі комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» брали участь 30 амбулаторних та стаціонарних хворих віком 52–67 років із первинним гонартрозом ІІ–ІІІ рентгенологічної стадії по Kellgren і Lawrence в поєднанні з коморбідною патологією (артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, болем в спині, нестероїдними гастропатіями), які знаходилися під динамічним спостереженням протягом 12 місяців. Результати. Аналізуючи якість комбінованої терапії у хворих на остеоартрит в поєднанні з коморбідною патологією протягом 12 місячного спостереження, ми виявили, що кращі результати лікування були у хворих, які отримували ампульовані та пероральні форми хондропротекторів. Протягом дослідження виявлено значний клінічний ефект при прийомі хондропротекторів у змішаній формі у хворих на остеоартрит з коморбідною патологією, що прявилося покращенням таких клінічних показників, як індекс Лекена та WOMAC. Через 6 місяців лікування було досягнуто достовірного зниження сумарного функціонального індексу Лекена (10,88± 2,07) з показником p<0,0001 у хворих основної групи, які приймали хондропротектори у змішаній формі (p<0,0001), порівняно з показником групи порівняння (12,68±2,08). Достовірне зниження індексу Лекена в основній групі також спостерігалося через 12 місяців від початку дослідження (p<0,0001), що свідчить про наявність тривалого ефекту післядії при прийомі хондропротекторів у змішаній формі на фоні комбінованої терапії в основній групі. Також спостерігалося зниження вираженості болю у спокої та при рухах, обмеження в щоденній діяльності за анкетою WOMAC через 6 міс від початку лікування в обох групах, але в основній групі достовірно більш значуще. Сумарний показник анкети WOMAC через 6 міс від початку дослідження в основній групі (676,08±215,63) був значно нижчим (p<0,0001), ніж у групі порівняння (858,46±167,64). Цей показник через 12 місяців в основній групі (564,82±187,34) був також достовірно нижчим (p<0,0001), ніж у групі порівняння (797,12±218,10).
Introduction. Pain is an important problem in current medical practice and a fundamental issue of medical research. More than 75% of population suffers from chronic pain syndrome. One on seven patients who visit out-of-patient departments complains on painful feelings in joints or muscles. Moreover, in 30% of cases the symptoms of rheumatic diseases or the back pain syndrome are present that considerably impacts the qual-ity of life. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the combined therapeutic strategy in the treatment of patients with osteoarthritis and comorbidities. The therapy included: glucosamine sulfatis in forms of solution for IV administration and powder for oral administration; patented form of undenaturated cartilaginous collagen (natural) type II (UC-ІІtm); non-steroidal anti-inflammatory drugs (meloxycam), angio-tensin receptor type 2 blockers (valsartan), statins (rosuvastatin). Materials and methods. This prospective study was performed at the Department of Family Medicine and Therapy, Ukrainian Medical Stomatological Academy, and at Regional Rheumatology Centre of Poltava M. Sklifosovsliy Regional Clinical Hospital. 30 in- and out-patients aged 52-67 years having previously diagnosed primary gonarthrosis of X-ray stages ІІ–ІІІ by the Kellgren and Lawrence classification and any of the comorbid conditions (arterial hypertension, coro-nary arteries disease, chronic back pain syndrome, NSAIDS-induced gastropathy) were enrolled to the study, which lasted for 12 months. Results. Analyzing the effectiveness of the combined therapy for the pa-tients with diagnosed osteoarthritis and concomitant conditions during the 12-month period of the study, we have found better results in the patients, who received chondroprotectors parenterally and orally. Significant clinical effect presumably caused by chondroprotectors in mixed forms among the patients with osteoarthritis and comorbid pathology was proved by the improvement in the following clinical parameters as the Leken index and WOMAC. In 6 months of the therapy, we achieved a significant decrease in the total functional Leken index (10.88 ± 2.07), p<0.0001 in the patients of the main group who received chondroprotectors in a mixed form compared to the control group (12.68 ± 2.08, p<0.0001). A significant decrease in the Leken index in the main group was also observed in 12 months since the theraoy started (p<0.0001), indicating the presence of long-term effects. We also observed the reducing in pain severity at rest and on movement, de cline in the level of daily activities restrictions according to WOMAC questionnaire filled in 6 months since the therapy began. The findings supporting positive therapeutic effects fwere found in both groups, but in the main group they were more significant. The total WOMAC questionnaire score in 6 month treatment period was 676.08 ± 215.63 in the main group that was significantly lower compared to the control group (858.46 ± 167.64, p <0.0001). This clinical indicator was also significantly lower in the main group (564.82 ± 187.34) compared to the control group (797.12 ± 218.10, p <0.0001) in 12 month period.
Введение. Боль является ключевой проблемой и фундаментальным вопросом в современной медицине. Более чем в 75% случаев у населения наблюдается постоянный болевой синдром. При об ращении в поликлинику на амбулаторном приеме у каждого 7 посетителя жалобы на боль в суставах и мышцах и в 30% случаев диагностируют симптомы ревматических заболеваний и боли в спине, которые значительно ухудшают качество жизни пациентов. Цель. Оценить эффективность схемы комбинированного лечения больных остеоартритом с коморбидной патологией с включением хондропротекторов: глюкозамина сульфат раствор для иньекций и порошок для орального раствора; запатенто-ванный хрящевой коллаген неденатурированный (натуральный) II типа (UC-ІІтм); нестероидный противовоспалительный препарат (мелоксикам), ангиотензина ІІ рецепторов блокатор (вальсартан), статин (розувастатин). Материалы и методы исследования. В проведенном проспективном исследовании на базе кафедры семейной медицины и терапии Украинской медицинской стоматологической академии в областном диагностическо-лечебном ревматологическом центре коммунального предприятия «Полтавская областная клиническая больница имени М.В. Склифосовского Полтавского областного совета» принимали участие 30 амбулаторных и стационарных больных в возрасте 52-67 лет с первичным гонартрозом II-III рентгенологической стадии по Kellgren и Lawrence в сочетании с коморбид-ной патологией (артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, болью в спине, несте-роидными гастропатиями), которые находились под динамическим наблюдением в течение 12 месяцев. Результаты. Анализируя качество комбинированной терапии у больных остеоартритом в сочета-нии с коморбидной патологией в течение 12 месячного наблюдения, мы обнаружили, что лучшие результаты лечения были у больных, получавших ампулированные и пероральные формы хондропротекторов. В течение исследования выявлен значительный клинический эффект при приеме хондро-протекторов в смешанной форме у больных остеоартритом с коморбидной патологией, проявилось улучшением таких клинических показателей, как индекс Лекена и WOMAC. Через 6 месяцев лечения было достигнуто достоверное снижение суммарного функционального индекса Лекена (10,88 ± 2,07) с показателем p <0,0001 у больных основной группы, принимавших хондропротекторы в смешанной форме (p <0,0001) по сравнению с показателем группы сравнения (12,68 ± 2,08). Достоверное сниже-ние индекса Лекена в основной группе также наблюдалось через 12 месяцев от начала исследования (p <0,0001), что свидетельствует о наличии длительного эффекта последействия при приеме хондро-протекторов в смешанной форме на фоне комбинированной терапии в основной группе. Также на-блюдалось снижение выраженности боли в покое и при движении, ограничение в ежедневной дея-тельности по анкете WOMAC через 6 месяцев от начала лечения в обеих группах, но в основной группе достоверно более значимое. Суммарный показатель анкеты WOMAC через 6 месяцев от нчала исследования в основной группе (676,08 ± 215,63) был значительно ниже (p <0,0001), чем в группе сравнения (858,46 ± 167,64). Этот показатель через 12 месяцев в основной группе (564,82 ± 187,34) был также достоверно ниже (p <0,0001), чем в группе сравнения (797,12 ± 218,10).
Ключові слова: біль
остеоартрит
хондропротектори
протизапальний ефект
коморбідність
комбінована терапія
боль
остеоартрит
хондропротекторы
противовоспалительный эффект
коморбидность
комбинированная терапія
pain syndrome
osteoarthritis
chondroprotectors
anti-inflammatory effects
comorbidity
combined treatment
УДК: 616:614.253.4
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.20.3.103
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13990
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Problema_boliu_praktytsi_likaria_internista.pdf379,99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.