UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13996
Назва: Атипове видалення третіх нижніх молярів у комплексному лікуванні скупчення зубів
Інші назви: Атипичное удаление третьих нижних моляров в комплексном лечении скученности зубов
Surgical extraction of third lower molars in complex treatment of crowded teeth
Автори: Ткаченко, Павло Іванович
Панькевич, Артур Іванович
Колісник, Інна Анатоліївна
Гоголь, Андрій Михайлович
Резвіна, Катерина Юріївна
Ткаченко, Павел Иванович
Панькевич, Артур Иванович
Колесник, Инна Анатольевна
Гоголь, Андрей Михайлович
Резвина, Екатерина Юрьевна
Tkachenko, P. I.
Pankevych, A. I.
Kolisnyk, I. A.
Hohol, A. M.
Rezvina, K. Yu.
Дата публікації: лис-2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Атипове видалення третіх нижніх молярів у комплексному лікуванні скупчення зубів / П. І. Ткаченко, А. І. Панькевич, І. А. Колісник, А. М. Гоголь, К. Ю. Резвіна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, Вип. 3 (71). – С. 81–86.
Короткий огляд (реферат): Успішність ортодонтичного лікування пацієнтів досить часто залежить від тісної взаємодії лікаря-ортодонта і лікаря хірурга-стоматолога. Комплексний підхід, що включає ортодонтичне лікування зубо-щелепних аномалій в поєднанні із застосуванням сучасних хірургічних методик, дозволяє швидше позбутися вад у щелепно-лицевій ділянці і забезпечити кращу стабільність досягнутих результатів, а потреба у видаленні третіх нижніх молярів при скупченості зубів є безальтернативною. Метою нашого дослідження став аналіз виконаних на кафедрі оперативних втручань з приводу атипового видалення зубів мудрості за ортодонтичними показаннями та підходу до їх вибору. Матеріали та методи. Протягом 2016-2020 років було прийнято 158 пацієнтів, яким проведено 241 оперативне втручання з приводу атипового видалення третіх нижніх молярів за ортодонтичними показаннями, з яких 160 (66,4%) класичних операцій атипового видалення зуба, 43 (17,8%) гермектомії та 38 (15,8%) коронектомій. Вік пацієнтів склав від 12 до 26 років. Усі пацієнти були обстежені за класичною методикою із використанням ортопантомограми. При неможливості чітко оцінити співвідношення коренів зуба «мудрості» із нижньощелепним каналом внаслідок накладення їх проекцій на отриманих пантомограмах, застосовували комп’ютерну томографію. На основі отриманих даних обстеження хворого, для видалення обирали необхідне і найбільш безпечне оперативне втручання: класичну операцію атипового видалення зуба мудрості, гермектомію, або ж коронектомію. Висновки: 1. Операція атипового видалення нижніх зубів мудрості потребує обов’язкового планування і індивідуального підходу до кожного пацієнта після ретельного попереднього обстеження. 2. При неможливості чітко оцінити співвідношення коренів зуба «мудрості» із нижньощелепним каналом внаслідок накладення їх проекцій на отриманих пантомограмах пацієнтам рекомендовано проведення комп’ютерної томографії, що дозволяє на основі оцінки зрізів у трьох площинах визначити топографоанатомічне взаєморозташування нижньощелепного каналу та коренів. 3. Операція атипового видалення нижнього зуба мудрості може бути здійснена як класична операція, гермектомія – при ранньому зверненні пацієнта і несформованих коренях та коронектомія – при близькому розташуванні коренів зуба мудрості із нижньощелепним каналом.
Успешность ортодонтического лечения пациентов довольно часто зависит от тесного взаимодействия врача-ортодонта и врача хирурга-стоматолога. Комплексный подход, включающий ортодонтическое лечение зубо-челюстных аномалий в сочетании с применением современных хирургических методик, позволяет быстрее избавиться пороков в челюстно-лицевой области и обеспечить лучшую стабильность достигнутых результатов, а потребность в удалении третьих нижних моляров при скученности зубов является безальтернативной. Целью нашего исследования стал анализ выполненных на кафедре оперативных вмешательств по поводу атипичного удаления зубов мудрости по ортодонтическим показаниям и подхода к их выбору. Материалы и методы. В течение 2016-2020 годов было принято 158 пациентов, которым проведено 241 оперативное вмешательство по поводу атипичного удаления третьих нижних моляров по ортодонтическим показаниям, из которых 160 (66,4%) классических операций атипичного удаления зуба, 43 (17,8%) гермектомии и 38 (15,8%) коронектомий. Возраст пациентов составил от 12 до 26 лет. Все пациенты были обследованы по классической методике с использованием ортопантомограммы. При невозможности четко оценить соотношение корней зуба «мудрости» с нижнечелюстным каналом в результате наложения их проекций на полученных пантомограмах, использовали компьютерную томографию. На основании полученных данных обследования больного, для удаления выбирали необходимое и наиболее безопасное оперативное вмешательство: классическую операцию атипичного удаления зуба мудрости, гермектомию, или коронектомию. Выводы: 1. Операция атипичного удаления нижних зубов мудрости требует обязательного планирования и индивидуального подхода к каждому пациенту после тщательного предварительного обследования. 2. При невозможности четко оценить соотношение корней зуба «мудрости» с нижнечелюстным каналом в результате наложения их проекций на полученных пантомограмах пациентам рекомендовано проведение компьютерной томографии, что позволяет на основе оценки срезов в трех плоскостях определить топографоанатомическом взаиморасположение нижнечелюстного канала и корней. 3. Операция атипичного удаления нижнего зуба мудрости может быть осуществлена как классическая операция, гермектомия - при раннем обращении пациента и несформированных корнях и коронектомия – при близком расположении корней зуба мудрости с нижнечелюстным каналом.
The success of orthodontic treatment of patients very often depends on close interaction between the orthodontist and the dental surgeon. A complex approach, including orthodontic treatment of dento-maxillary anomalies in combination with using of modern surgical techniques, allows to quickly get rid of defects in the maxillofacial region and ensure better stability of the results achieved, and the need to remove the third lower molars with crowded teeth is uncontested. The purpose of our study was to analyze the surgical interventions performed at the department for surgical extraction of wisdom teeth for orthodontic indications and the approach to their choice. Materials and methods. During 2016-2020 years, 158 patients were examined who underwent 241 surgical interventions for surgical extraction of the third lower molars for orthodontic indications, from which 160 (66.4%) classical operations of atypical tooth extraction, 43 (17.8%) hermectomies and 38 (15.8%) coronectomies. The patients' age ranged from 12 to 26 years. All patients were examined according to the classical technique using an orthopantomogram. If it was impossible to clearly assess the ratio of the roots of the "wisdom" tooth to the mandibular canal as a result of the superposition of their projections on the obtained pantomograms, we used computed tomography. Based on the data obtained from the examination of the patient, the necessary and safest surgical intervention was chosen for removal: the surgical extraction of the wisdom tooth, hermectomy, or coronectomy. Conclusions: 1. The operation of surgical extraction of the lower wisdom teeth requires mandatory planning and an individual approach to each patient after a thorough preliminary examination. 2. If it is impossible to clearly assess the ratio of the roots of the "wisdom" tooth to the mandibular canal as a result of overlapping their projections on the obtained pantomograms, patients are recommended to carry out computed tomography, which allows, based on the assessment of slices in three planes, to determine the topographic and anatomical relationship of the mandibular canal and roots. 3. The operation of surgical extraction of the lower wisdom tooth can be performed as a classical operation, hermectomy - with early treatment of the patient and unformed roots and coronctomy - with the close location of the roots of the wisdom tooth with the mandibular canal.
Ключові слова: ретенція
дистопія
атипове видалення зуба мудрості
гермектомія
коронектомія
ретенция
дистопия
атипичное удаление зуба мудрости
гермектомия
коронектомия
retention
dystopia
atypical wisdom tooth extraction
hermectomy
coronectomy
УДК: 616.314.8:611.716.4-089.87-039-06:616.314.25-007.481-08
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.3.81
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13996
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Atypove_vydalenna_tretih_molariv.pdf1,92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.