Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1408
Назва: Гематоцеллюлярная организация миелоархитектоники мозолистого тела человека
Інші назви: Гематоцелюлярна організація мієлоархітектоніки мозолистого тіла людини
Hematocellular organization of human corpus callosum
Автори: Боягина, Ольга Дмитриевна
Костиленко, Юрий Петрович
Боягіна, Ольга Дмитрівна
Костиленко, Юрій Петрович
Boiagina, O. D.
Kostilenko, Yu. P.
Ключові слова: мозолистое тело
миелоархитектоника
гематоэнцефалический барьер
мозолисте тіло
мієлоархітектоніка
гематоенцефалічний бар'єр
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Боягина О. Д. Гематоцеллюлярная организация миелоархитектоники мозолистого тела человека / О. Д. Боягина, Ю. П. Костиленко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Вип. 1 (57), Т. 17. – С. 221–225.
Короткий огляд (реферат): В настоящее время остается неизвестным вопрос о структуре процессов между кровью и миели- низированными нервными волокнами белого вещества головного мозга. Данное исследование на- правлено на выяснение этого вопроса применительно к мозолистому телу. Материалом служили плоские пластинки (толщиной 2 мм) из предварительно фиксированных в 10% растворе ней- трального формалина тотальных препаратов мозолистого тела мужчин и женщин в возрасте от 36 до 60 лет. Данные пластинки были разделены на две группы, одну из которых подвергали импрегнации в 1% растворе четырехокиси осмия, с последующей пластинацией в эпоксидной смо- ле. После полной полимеризации из полученных блоков были изготовлены тонкие полированные шлифы и серийные полутонкие срезы, красителем для которых служил 1% раствор метиленового синего на 1% растворе буры. Установлено, что местом расположения кровеносных микрососудов в мозолистом теле являются тонкие межфасцикулярные соединительнотканные (интерстици- альные) прослойки, которые разделяют между собой фасцикулярные порционы миелинизирован- ных нервных волокон. В тесной окружности данных микрососудов (прекапиллярных артериол и ис- тинных капилляров) по всему их протяжению располагаются (на некотором расстоянии друг от друга) глиальные клетки, которые по всем цитологическим признакам относятся к фибрилляр- ным астроцитам, формирующим вокруг них так называемые периваскулярные лимитирующие глиальные оболочки; В даний час залишається невідомим питання про структуру процесів між кров'ю та мієлінізованими нервовими волокнами білої речовини головного мозку. Дане дослідження спрямоване на з'ясування цього питання стосовно мозолистого тіла. Матеріалом служили плоскі пластинки (товщиною 2 мм) по- передньо фіксованих у 10% розчині нейтрального формаліну тотальних препаратів мозолистого тіла чоловіків і жінок у віці від 36 до 60 років. Дані пластинки були розділені на дві групи, одну з яких підда- вали імпрегнації в 1% розчині чотирьохокису осмію, з подальшою пластинацією в епоксидній смолі. Після повної полімеризації з отриманих блоків були виготовлені тонкі поліровані шліфи та серійні на- півтонкі зрізи, барвником для яких служив 1% розчин метиленового синього на 1% розчині бури. Вста- новлено, що місцем розташування кровоносних мікросудин у мозолистому тілі є тонкі міжфасцикуляр- ні сполучнотканинні (інтерстиціальні) прошарки, які ділять між собою фасцикулярні порціони мієлінізо- ваних нервових волокон. У тісному колі даних мікросудин (прекапілярних артеріол і справжніх капіля- рів) по всій їх довжині розташовуються (на деякій відстані один від одного) гліальні клітини, які за всі- ма цитологічними ознаками відносяться до фібрилярних астроцитів, що формують навколо них так звані периваскулярні лімітуючі гліальні оболонки; Nowadays the questions on the interrelation of the processes between blood and myelinated nerve fibres of the white matter of the brain remain unclear. This study aims to clarify this issue in relation to the corpus callosum. Flat plates (2 mm thick) made from pre-fixed in 10% neutral formalin whole mounts of the corpus callosum taken from 5 men and 5 women aged 36 – 60 years were used in the study. These plates were divided into two groups. One of the groups was subjected to the impregnation in 1% osmium tetroxide solution, and then the plates were plastinated in the epoxy resin. After complete polymerization the blocks obtained were used to make serial semi thin sections. To dye these sections we used 1% solution of methylene blue per 1% borax solution. It was found out that the blood microvessels in the corpus callosum are located in thin interfascicular interstitial (connective tissue) interlayers, which divide the fascicular portions of myelinated nerve fibres. Closely around these micro vessels (true precapillary arterioles and capillaries) throughout all their entire length glial cells are arranged (spaced apart). According to all cytological characteristics they all belong to the fibrillary astrocytes forming around them so-called limiting perivascular glial membranes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1408
ISSN: 2077-1096 (друк.)
2077-1126 (електр.)
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_BK_.pdf869,85 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.