Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1411
Назва: Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом
Інші назви: Хирургическое лечение острого деструктивного холецистита с местным перитонитом у пациентов с тяжелым общим состоянием
Surgical treatment of an acute destructive cholecystitis with a local peritonitis at patients with a severe general condition
Автори: Безручко, Максим Васильович
Малик, Сергій Васильович
Кравченко, Сергій Павлович
Осіпов, Олександр Сергійович
Кузьменко, Олександр Миколайович
Безручко, Максим Васильевич
Малик, Сергей Васильевич
Кравченко, Сергей Павлович
Осипов, Александр Сергеевич
Кузьменко, Александр Николаевич
Bezruchko, M. V.
Malyk, S. V.
Kravchenko, S. P.
Osipov, A. S.
Kuzmenko, A. S.
Дата публікації: 15-кві-2011
Видавець: Асоціація хірургів Донецької області
Бібліографічний опис: Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом / М. В. Безручко, C. В. Малик, С. П. Кравченко [та ін.] // Український Журнал Хірургії. – 2011. – № 2 (11). – С. 169–172.
Короткий огляд (реферат): В структурі гострого холециститу пацієнти з тяжким загальним станом складають 15-20%, а результати їх лікування є незадовільними. Метою дослідження було розробити малоінвазивний спосіб лікування даної патології у пацієнтів цієї групи та знизити відсоток післяопераційних ускладнень та летальності. Проаналізовано результати лікування 16 пацієнтів (контрольна група), яким виконано холецистектомію відкритим або ла- пароскопічним доступом, та 11 пацієнтам (основна група) яким виконано мікрохолецистостомія під ультраз- вуковим контролем з мукоклазією та дренування підпечінкового простору за методикою розробленою в клі- ніці. У контрольній групі відмічено поглиблення тяжкості стану пацієнтів після операції. Післяопераційні ускладнення розвинулися в 56,3% пацієнтів, летальність – 18,7%. У основній групі після проведеного ліку- вання, в першу добу, відмічено зменшення тяжкості стану пацієнтів. Післяопераційні ускладнення розвину- лися 27,3% пацієнтів, летальність склала 9,1%. Отже застосування традиційних радикальних операцій у та- ких пацієнтів супроводжується високою частотою післяопераційних ускладнень та летальністю, а запропо- нований спосіб дозволив ефективно лікувати цих пацієнтів і зменшити відсоток післяопераційних ускладнень та летальності; In structure of acute cholecystitis patients with a severe general condition make 15-20%, and results of their treatment are unsatisfactory. A purpose of the study was to develop minimally invasive method of treatment of the given pathology at these patients and to lower percent of postoperative complications and mortality. Results of treatment of 16 patients (control group) with which the cholecystectomy opened or laparoscopic has been executed by access, and to 11 patients (main group) – a microcholecystostomy under ultrasonic control with mucoclasia and a drainage subhepatic space by a technique developed in clinic are analyzed. In the control group noted aggravation of gravity the condition of patients postoperative. Postoperative complications have developed in 56,3% of patients, a mortality – 18,7%. In the main group after provide treatment, in the first days, noted decrease of gravity a condition of patients. Postoperative complications have developed 27,3% of patients, the mortality has made 9,1%. Hence application of traditional radical operations for such patients is accompanied by high frequency of postoperative complications and mortality, and the offered way has allowed to treat effectively these patients and to decrease percent of postoperative complications and mortality. В структуре острого холецистита пациенты с тяжелым общим состоянием составляют 15-20%, а ре- зультаты их лечения являются неудовлетворительными. Целью исследования было разработать ма- лоинвазивный способ лечения данной патологии у этих пациентов и снизить процент послеопера- ционных осложнений и летальности. Проанализированы результаты лечения 16 пациентов (кон- трольная группа), которым была выполнена холецистэктомия открытым или лапароскопическим доступом, и 11 пациентам (основная группа) – микрохолецистостомия под ультразвуковым контро- лем с мукоклазией и дренирование подпеченочного пространства по методике, разработанной в клинике. В контрольной группе отмечено усугубление тяжести состояния пациентов после опе- рации. Послеоперационные осложнения развились в 56,3% пациентов, летальность – 18,7%. В основной группе после проведенного лечения, в первые сутки, отмечено уменьшение тяжести со- стояния пациентов. Послеоперационные осложнения развились 27,3% пациентов, летальность со- ставила 9,1%. Следовательно, применение традиционных радикальных операций у таких пациен- тов сопровождается высокой частотой послеоперационных осложнений и летальностью, а предло- женный способ позволил эффективно лечить этих пациентов и уменьшить процент послеоперацион- ных осложнений и летальности.
Ключові слова: гострий холецистит
перитоніт
хірургічне лікування
мікрохолецистостомія
мукоклазія
перитонит
острый холецистит
хирургическое лечение
микрохолецистостомия
мукоклазия
acute cholecystitis
surgical treatment
mucoclasia.microcholecystostomy
peritonitis
ISSN: 1997-2938
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1411
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SURGICAL TREATMENT OF AN ACUTE DESTRUCTIVE.pdf108,89 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.