Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14133
Назва: Клінічний випадок дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку
Інші назви: Клинический случай диффузного токсического зоба у ребенка 3-летнего возраста
Clinical case of diffuse toxic goiter in three years old child
Автори: Цвіренко, Світлана Миколаївна
Фастовець, Марина Миколаївна
Похилько, Валерій Іванович
Калюжка, Олена Олександрівна
Черевко, Ірина Григорівна
Цвиренко, Светлана Николаевна
Фастовец, Марина Николаевна
Похилько, Валерий Иванович
Калюжка, Елена Александровна
Черевко, Ирина Григорьевна
Tsvirenko, S. M.
Fastovets, M. M.
Pokhylko, V. I.
Kaliuzhka, O. O.
Cherevko, I. G.
Дата публікації: 2019
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Клінічний випадок дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку / С. М. Цвіренко, М. М. Фастовець, В. І. Похилько [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 3 (152). – С. 209–213.
Короткий огляд (реферат): В статті представлене власне клінічне спостереження випадку вперше виявленого дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку. Дитина госпіталізована зі скаргами на болі в ділянці серця, прискорене серцебиття, втомлюваність, які з’явилися після перенесеної гострої респіраторної інфекції. Встановлено діагноз вторинної кардіоміопатії, проведено курс лікування. Через 2 місяці після виписки мати дитини звернулася за медичною допомогою зі скаргами, що у дитини останні 2 тижні відмічалася дратівливість, агресивність, втомлюваність, пітливість, підвищений апетит, прискорене серцебиття. ЗАК, біохімічний аналіз крові, електролітний склад крові, ЗАС, ЕхоКС – без суттєвих змін. Тиреоїдна панель: ТТГ – 0,009 мкМО/мл, вільний Т4 >7,77 нг/дл, АТПО – 10,57 МО/мл. На ЕКГ зафіксовано синусову тахікардію до 162 уд/хв, аберантне проведення по правій ніжці пучка Гіса, знижені процеси реполяризації в міокарді задньої стінки лівого шлуночка. На УЗД щитовидної залози: її сумарний об’єм збільшений до 6,5 см3, контури чіткі, рівні, капсула не ущільнена, ехоструктура паренхіми однорідна. Офтальмолог: передні камери не змінені, диски зорових нервів – в нормі, судини – в нормі, ортофорія. Кардіолог: непароксизмальна синусова тахікардія, СН0, вторинна кардіоміопатія на фоні дифузного токсичного зобу. На підставі клінічних симптомів, динаміки захворювання та результатів додаткових методів обстеження встановлений клінічний діагноз: «Дифузний токсичний зоб ІІ ст., тяжка форма. Вторинна кардіоміопатія. Високорослість.» Тиреостатична, β-адреноблокаторна, седативна, гепатопротекторна, метаболічна терапія призвела до нормалізації пульсу, зникнення клінічних проявів тиреотоксикозу, позитивної динаміки процесів реполяризації задньої стінки лівого шлуночку. В задовільному стані дитина виписана із стаціонару. З огляду на той факт, що тиреотоксикоз раннього віку досить рідкісне захворювання, представлений нами клінічний випадок дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку з відсутністю очних симптомів тиреотоксикозу демонструє необхідність настороженості лікарів загальної практики, педіатрів стосовно виникнення тиреотоксикозу у дітей раннього віку при виявленні у них прискореного фізичного розвитку, патології серцево-судинної системи, що супроводжується стійкою тахікардією.
В статье представлено собственное клиническое наблюдение случая впервые выявленного диффузного токсического зоба у ребенка 3-летнего возраста. Ребенок госпитализирован с жалобами на боли в области сердца, учащенное сердцебиение, утомляемость, которые появились после перенесенной острой респираторной инфекции. Установлен диагноз вторичной кардиомиопатии, проведен курс лечения. Через 2 месяца после выписки мать ребенка обратилась за медицинской помощью с жалобами, что у ребенка последние 2 недели отмечалась раздражительность, агрессивность, утомляемость, потливость, повышенный аппетит, учащенное сердцебиение. ОАК, биохимический анализ крови, электролитный состав крови, ЗАС, ЭхоКС − без существенных изменений. Тиреоидная панель: ТТГ − 0,009 мкМО/мл, свободный Т4> 7,77 нг/дл, АТПО − 10,57 МЕ / мл. На ЭКГ зафиксировано синусовую тахикардию до 162 уд/мин, аберрантные проведения по правой ножке пучка Гиса, снижены процессы реполяризации в миокарде задней стенки левого желудочка. На УЗИ щитовидной железы ее суммарный объем увеличен до 6,5 см³, контуры четкие, ровные, капсула не уплотнена, эхоструктура паренхимы однородная. Офтальмолог: передние камеры не изменены, диски зрительных нервов − в норме, сосуды − в норме, ортофория. Кардиолог: непароксизмальная синусовая тахикардия, СН0, вторичная кардиомиопатия на фоне диффузного токсического зоба. На основании клинических симптомов, динамики заболевания и результатов дополнительных методов обследования установлен клинический диагноз: «Диффузный токсический зоб II ст. Тяжелая форма. Вторичная кардиомиопатия. Высокорослость». Тиреостатическая, β-адреноблокаторная, седативная, гепатопротекторная, метаболическая терапия привела к нормализации пульса, исчезновению клинических проявлений тиреотоксикоза, положительной дина-мике процессов реполяризации задней стенки левого желудочка. В удовлетворительном состоянии ребенок выписан из стационара. Учитывая тот факт, что тиреотоксикоз раннего возраста достаточно редкое заболевание, представленный нами клинический случай диффузного токсического зоба у ребенка 3-летнего возраста с отсутствием глазных симптомов тиреотоксикоза демонстрирует необходимость настороженности врачей общей практики, педиатров относительно возникновения тиреотоксикоза у детей раннего возраста при обнаружении у них ускоренного физического развития, патологии сердечно-сосудистой системы, сопровождающейся стойкой тахикардией.
The problem of thyroid pathology (thyroid gland) of children and adolescents in Ukraine has been urgent for a long time. The high frequency of thyroid disease is explained by many reasons, including genetic predisposition, high prevalence of iodine deficiency, high technogenic load, eating disorders and social factors. Diseases of the thyroid gland make up 14% of all endocrine diseases in children. According to literature data, pediatric patients account 1–6% of all cases of diffuse toxic goiter. The peak of the disease is observed in puberty, but diffuse toxic goiter can occur also in newborns. The disease is 6–8 times more often occurs in girls than in boys. Characteristic clinical manifestations of the manifestation of diffuse toxic goiter in children are diffuse thyroid hypertrophy (diffuse goiter) and manifestations of thyrotoxicosis associated with hyperproduction of thyroid hormones. The article presents our clinical observation of the case of the first detected diffuse toxic goiter in a child of 3 years of age. The child was hospitalized with complaints of pain in the area of the heart, heart palpitations, fatigue, which arose after acute respiratory infection. It was established a diagnosis of secondary cardiomyopathy, a course of treatment was conducted. In two months after the discharge, the mother of the child applied for medical assistance with complaints that during the last two weeks, the child had irritability, aggressiveness, fatigability, sweating, increased appetite, and accelerated heartbeat. ZAK, biochemical analysis of blood, electrolyte blood composition, ZAC, EchoKS were without significant changes. Thyroid panel was: TTG – 0.009 μM/ml, free T4> 7.77 ng/dl, ATPO – 10.57 IU/ml. The ECG recorded sinus tachycardia up to 162 beats/min, aberrant conduction along the right stalk of the Gisson bundle, reduced processes of repolarization in the myocardium of the posterior wall of the left ventricle. The ultrasound of the thyroid gland showed that its total volume was increased to 6.5 cm³, the contours were clear and smooth, the capsule was not sealed, the echostructure of the parenchyma was homogeneous. Ophthalmologist: the anterior chambers were not changed, the discs of the optic nerve were in the norm, the vessels were normal, orthophore. Cardiologist: nonparoxysmal sinus tachycardia, CH0, secondary cardiomyopathy against the background of diffuse toxic goiter. Based on the clinical symptoms, the dynamics of the disease, and the results of additional methods of examination, a clinical diagnosis was established: «Diffuse toxic goiter of the second stage, severe form. Secondary cardiomyopathy. Heightenedness». Tyreostatic, β-adrenoblocking, sedative, hepatoprotective, metabolic therapy led to normalization of pulse, the disappearance of clinical manifestations of thyrotoxicosis, positive dynamics of the processes of repolarization of the posterior wall of the left ventricle. In satisfactory condition, the child was discharged from the hospital. Against the background of the treatment we observed normalization of the pulse, the disappearance of clinical manifestations of thyrotoxicosis, ECG showed positive dynamics of the processes of repolarization of the posterior wall of the left ventricle. The clinical picture of diffuse toxic goiter in young children is not always clearly defined, which leads to difficulties in the diagnosis of the disease. Given the fact that early thyrotoxicosis is a fairly rare disease, the clinical case of diffuse toxic goiter in our 3-year-old child with a lack of eye symptoms of thyrotoxicosis demonstrates the need for caution of general practitioners and pediatricians regarding the onset of thyrotoxicosis in young children when detected accelerated physical development, pathology of the cardiovascular system, accompanied by a stable tachycardia, in them.
Ключові слова: дифузний токсичний зоб
тиреотоксикоз
діти раннього віку
диффузный токсический зоб
тиреотоксикоз
дети раннего возраста
diffuse toxic goiter
thyrotoxicosis
children of early age
УДК: 616.441-008.61-053.4-456.03
ISSN: 2523-4110
DOI: 10.29254/2077-4214-2019-3-152-209-213
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14133
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3 (152)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
difuzniy_zob_3_goda.pdf176,14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.