Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14425
Назва: Глюкокортикоїди і ревматоїдний артрит
Інші назви: Глюкокортикоиды и ревматоидный артрит
Glucocorticoids and rheumatoid arthritis
Автори: Ждан, Вячеслав Миколайович
Волченко, Григорій Вілійович
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Хайменова, Галина Сергіївна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Волченко, Григорий Вилльевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Ткаченко, Максим Васильевич
Хайменова, Галина Сергеевна
Zhdan, V. M.
Volchenko, H. V.
Babanina, M. Y.
Tkachenko, M. V.
Khaimenova, H. S.
Дата публікації: 7-гру-2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Глюкокортикоїди і ревматоїдний артрит / В. М. Ждан, Г. В. Волченко, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко, Г. С. Хайменова // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4 (158). – C. 17–23.
Короткий огляд (реферат): Глюкокортикоїди (ГК) залишаються важливим компонентом контролю активності ревматоїдного артриту (РА). При наявності можливості лікуватися сучасними хворобомодифікуючими антиревматичними препаратами, які вигідно відрізняються швидкістю досягнення терапевтичного ефекту, короткочасне призначення ГК може бути корисним та безпечним, хоча багато спеціалістів відносяться до такого підходу стримано. Міжнародні рекомендації акцентують увагу на беззаперечну користь ГК на початку лікування, а також під час загострення, але з урахуванням мінімально дієвої кумулятивної дози через широкий спектр потенційних побічних ефектів. Більшість практичних лікарів схиляється до дози метілпреднізолону 8 мг на добу тривалістю від 3 до 6 місяців, але не виключається можливість варіювати тривалістю призначення та дозою у залежності від потреби конкретної клінічної ситуації. Практично завжди ГК забезпечують успіх лікування дебюту та епізодів загострення РА, але дотримання принципів безпеки і ретельна оцінка співвідношення користь-ризик для пацієнта необхідні завжди. Незважаючи на обґрунтований оптимізм, не слід забувати про токсичні ефекти ГК, особливо при застосуванні їх у помірних та високих дозах, тим більше протягом тривалого часу. Крім того, навіть ГК у низьких дозах можуть мати несприятливі ефекти. Довгострокова безпека ГК може бути пов’язана із сукупною дозою, і, крім добової дози, тривалість також має вирішальне значення. ГК слід застосовувати у мінімально дієвій дозі та протягом найкоротшого часу. Більшість досліджень оцінювали ефективність ГК як «міст-терапію» в поєднанні з різними групами традиційних та сучасних базисних засобів. Отже, наявні дослідження в основному зосереджені на пацієнтах із дебютом РА, при цьому даних про РА з тривалим анамнезом явно недостає. Тим не менш, ГК корисні також і в цій популяції для контролю загострення. При необхідності тривалої, більше 6 місяців терапії ГК, EULAR визначив дозу 5 мг (по преднізолону) на день або менше (якщо це необхідно для контролю захворювання). Монотерапія ГК не є оптимальним терапевтичним підходом, хоча вони дешеві, і їх поєднання з метотрексатом може зменшити або затримати потребу у використанні сучасних дієвих біологічних та таргетних базисних засобів.
Глюкокортикоиды (ГК) остаются важным компонентом контроля активности ревматоидного артрита (РА). Если есть возможность лечиться современными противоревматическими препаратами, модифицирующими заболевание, которые выгодно отличаются по скорости достижения терапевтического эффекта, кратковременное введение ГК может быть полезным и безопасным, хотя многие специалисты придерживаются такого подхода. Международные рекомендации подчеркивают неоспоримую пользу ГК в начале лечения, а также во время обострения, но с учетом минимальной эффективной кумулятивной дозы из-за широкого спектра потенциальных побочных эффектов. Однако большинство практикующих врачей предпочитают дозу метилпреднизолона 8 мг в день в течение от 3 до 6 месяцев. возможно варьировать продолжительность приема и дозу в зависимости от потребностей конкретной клинической ситуации. Практически всегда ГК обеспечивают успех лечения в начале, а также во время эпизодов обострения РА, однако всегда необходимо соблюдение принципов безопасности и тщательная оценка соотношения польза-риск для пациента. Несмотря на разумный оптимизм, не следует забывать о токсическом действии ГК, особенно при применении в умеренных и высоких дозах, особенно в течение длительного периода времени. Кроме того, даже низкие дозы ГК могут иметь нежелательные эффекты. Долгосрочная безопасность ГК может быть связана с кумулятивной дозой, и в дополнение к суточной дозе решающее значение имеет продолжительность. ГК следует применять в минимальной эффективной дозе и в течение максимально короткого времени. В большинстве исследований оценивалась эффективность ГК как «мостиковой терапии» в сочетании с различными группами традиционных и современных основных препаратов. Таким образом, существующие исследования в основном сосредоточены на пациентах с дебютом РА, тогда как данных по РА с длительным анамнезом явно недостаточно. Однако ГК также эффективны в этой популяции для контроля обострения. Если требуется длительная терапия ГК более 6 месяцев, EULAR рекомендует дозу 5 мг (в виде преднизолона) в день или меньше (если этого достаточно для контроля заболевания). Монотерапия ГК не является оптимальным терапевтическим подходом, несмотря на ее низкую стоимость и их потенциал в сочетании с метотрексатом для уменьшения или отсрочки использования современных эффективных биологических и таргетных основных агентов. в то время как данных по РА с долгой историей явно недостаточно. Однако ГК также эффективны в этой популяции для контроля обострений. Если требуется длительная терапия ГК более 6 месяцев, EULAR рекомендует дозу 5 мг (в виде преднизолона) в день или меньше (если этого достаточно для контроля заболевания). Монотерапия ГК не является оптимальным терапевтическим подходом, несмотря на ее низкую стоимость и их потенциал в сочетании с метотрексатом для уменьшения или отсрочки использования современных эффективных биологических и таргетных основных агентов. в то время как данных по РА с долгой историей явно недостаточно. Однако ГК также эффективны в этой популяции для контроля обострения. Если требуется длительная терапия ГК более 6 месяцев, EULAR рекомендует дозу 5 мг (в виде преднизолона) в день или меньше (если этого достаточно для контроля заболевания). Монотерапия ГК не является оптимальным терапевтическим подходом, несмотря на ее низкую стоимость и их потенциал в сочетании с метотрексатом для уменьшения или отсрочки использования современных эффективных биологических и таргетных основных агентов.
Glucocorticoids (GCs) remain an important component of controlling the activity of rheumatoid arthritis (RA). If there is an opportunity to be treated with modern disease-modifying antirheumatic drugs, which compare favorably with the speed of achieving a therapeutic effect, short-term GCs administration can be useful and safe, although many specialists are restrained in this approach. International recommendations emphasize the indisputable benefit of GCs at the beginning of treatment, as well as during an exacerbation, but taking into account the minimum effective cumulative dose due to a wide range of potential side effects. Most medical practitioners prefer a dose of methylprednisolone 8 mg per day for a duration of 3 to 6 months, however, it is possible to vary the duration of the appointment and the dose depending on the needs of a particular clinical situation. Almost always, GCs ensure the success of treatment at the onset, as well as during episodes of exacerbation of RA, however, adherence to the safety principles and a careful assessment of the benefit-risk ratio for the patient is always necessary. Despite the reasonable optimism, one should not forget about the toxic effects of GCs, especially when used in moderate and high doses, especially over a long period of time. In addition, even low doses of GCs can have undesirable effects. The long-term safety of GCs may be related to the cumulative dose, and in addition to the daily dose, duration is also critical. GCs should be used in the minimum effective dose and for the shortest possible time. Most studies evaluated the efficacy of GCs as a “bridge therapy” in combination with different groups of traditional and modern basic drugs. Thus, existing studies are mainly focused on patients with RA onset, while data on RA with a long history is clearly insufficient. However, GC is also effective in this population for exacerbation control. If long-term, more than 6 months of GCs therapy is required, EULAR recommends a dose of 5 mg (as prednisolone) per day or less (if this is sufficient to control the disease). GCs monotherapy is not the optimal therapeutic approach, despite its low cost, and their potential in combination with methotrexate to reduce or delay the need for the use of modern effective biological and targeted basic agents.
Ключові слова: глюкокортикоїди
ревматоїдний артрит
хворобомодифікуючі антиревматичні препарати
«міст-терапія»
глюкокортикоиды
ревматоидный артрит
противоревматические препараты модифицирующие болезнь
«мостиковая терапия»
glucocorticoids
rheumatoid arthritis
disease-modifying antirheumatic drugs
«bridge therapy»
УДК: 616.72-002.77-085
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254 / 2077-4214-2020-4-158-17-23
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14425
Розташовується у зібраннях:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4 (158)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Hliukokortykoidy_revmatoidnyi_artryt.pdf2,56 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.