Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14674
Назва: Вплив поліморфізму генів LEPR та GR на стан здоров'я матерів з метаболічними порушеннями та їх новонароджених дітей
Інші назви: Влияние полиморфизма генов LEPR и GR на состояние здоровья матерей с метаболическими нарушениями и их новорожденных детей
Effect of LEPR and GR gene polymorphisms on health status of mothers with metabolic disorders and their newborns
Автори: Похилько, Валерій Іванович
Чернявська, Юлія Ігорівна
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Россоха, Зоя Іванівна
Климчук, Юлія Юріївна
Похилько, Валерий Иванович
Чернявская, Юлия Игоревна
Цвиренко, Светлана Николаевна
Россоха, Зоя Ивановна
Климчук, Юлия Юриевна
Pokhуlko, V. I.
Cherniavska, Yu. I.
Tsvirenko, S. M.
Rossokha, Z. I.
Klymchiuk, Yu. Yu.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Вплив поліморфізму генів LEPR та GR на стан здоров'я матерів з метаболічними порушеннями та їх новонароджених дітей / В. І. Похилько, Ю. І. Чернявська, С. М. Цвіренко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). – С. 20–25.
Короткий огляд (реферат): Значне поширення ожиріння та метаболічного синдрому у світі протягом останніх двох десятиріч призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я розглядає надлишкову вагу як неінфекційну пандемію. Серед факторів, які негативно впливають на метаболізм, призводять до його розладів і ожиріння, розглядаються генетичні, пренатальні, харчові, соматичні, психогенні та ін. Аналіз поліморфізму генів LEPR та GR серед матерів та їх новонароджених дітей може бути важливою складовою предикції порушень метаболізму і ожиріння. Метою цього дослідження було проаналізувати наявність клінічних та генетичних детермінант метаболічного синдрому у матерів та їх новонароджених. Матеріали і методи. Було проведене перехресне дослідження 42 пар матерів та новонароджених, що включало вивчення їх антропометричних, клінічних та лабораторних параметрів і, зокрема, 2 видів генетичних поліморфізмів (LEPR rs1137101 та GR, поліморфізм BClІ). Основну групу склали 15 пар мати-дитина, де жінка мала клінічно виражене ожиріння (індекс маси тіла більше 30), в групу порівняння увійшли 27 пар мати-дитина, де жінка мала надлишкову вагу (індекс маси тіла більше 25). Результати дослідження. У матерів з ожирінням достовірно частіше траплялася проблема невиношування вагітності (р=0,01). Діти від матерів з ожирінням мали достовірно більші центилі ваги при народженні порівняно з контрольною групою (60,9 ±7,7 та 49,75±4,5 відповідно, р=0,05). Жодних зв’язків поліморфних варіантів генів LEPR та GR з ожирінням у матерів та особливостей розподілу варіантів поліморфізму серед їх дітей виявлено не було. GG генотип гену GR асоціювався з більш частою необхідністю у госпіталізації (p=0,012), стрімкими пологами (p=0,01), обвиттям пуповини навколо шиї плода (р=0,012). У дітей носіїв генотипу GG BclI GR достовірно частіше були виявлені кардіо-метаболічні порушення у вигляді змін при аускультації серця (аритмії, функціональних шумів) (р=0,003). Висновок. За результатами проведеного дослідження не виявлено асоціацій поліморфізму генів LEPR та GR з ожирінням у матерів та надлишком ваги у їх дітей, але виявлено несприятливий вплив поліморфних варіантів на акушерсько-гінекологічний статус матерів, перебіг пологів та адаптацію новонароджених у ранньому неона-тальному періоді.
Широкое распространение ожирения и метаболического синдрома в мире в течение последних двух десятилетий привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает избыточный вес как неинфекционную пандемию. Среди факторов, негативно влияющих на метаболизм и приводящих к его расстройствам и ожирению, рассматриваются генетические, пренатальные, пищевые, соматические, психогенные и др. Анализ полиморфизма генов LEPR и GR среди матерей и их новорожденных детей может быть важной составляющей предикции нарушений метаболизма и ожирения. Целью этого исследования было проанализировать наличие клинических и генетических детерминант метаболического синдрома у матерей и их новорожденных. Материалы и методы. Было проведено перекрестное исследование 42 пар матерей и новорожденных, включавшее изучение их антропометрических, клинических и лабораторных параметров и, в частности, 2 видов генетических полиморфизмов (LEPR rs1137101 и GR, полиморфизм BclI). Основную группу составили 15 пар мать-ребенок, где женщина имела клинически выраженное ожирение (индекс массы тела больше 30), в группу сравнения вошли 27 пар мать-ребенок, где женщина имела избыточный вес (индекс массы тела больше 25). Результаты. У матерей с ожирением достоверно чаще встречалась проблема невынашивания беременности (р = 0,01). Дети от матерей с ожирением имели достоверно большие центилей веса при рождении по сравнению с контрольной группой (60,9 ± 7,7 и 49,75 ± 4,5 соответственно, р = 0,05). Никаких связей полиморфных вариантов генов LEPR и GR с ожирением у матерей и особенностей распределения вариантов полиморфизма среди их детей выявлено не было. GG генотип гена GR ассоциировался с более частой необходимостью в госпитализации (p = 0,012), стремительными родами (p = 0,01), обвитием пуповины вокруг шеи плода (р = 0,012). У детей носителей генотипа GG BclI GR достоверно чаще были обнаружены кардио-метаболические нарушения в виде изменений при аускультации сердца (аритмии, функциональных шумов) (р = 0,003). Вывод. По результатам проведенного исследования не обнаружено ассоциаций полиморфизма генов LEPR и GR с ожирением у матерей и избытком веса у их детей, но выявлено неблагоприятное влияние полиморфных вариантов на акушерско-гинекологический статус матерей, течение родов и адаптацию новорожденных в раннем неонатальном периоде.
The high prevalence of obesity and metabolic syndrome throughout the world over the past two decades provided the grounds to the WHO to consider overweight as a non-infectious pandemic. Among the factors that negatively affect the metabolism, result in metabolic disorders and obesity there are genetic, prenatal, diet-related, somatic, psychogenic and others. Analysis of LEPR and GR gene polymorphisms among moth ers and their newborns can be an important component in the prediction of metabolic disorders and obesity. The aim of this study was to analyze the presence of clinical and genetic determinants of metabolic syndrome in mothers and their newborns. Materials and methods. A cross-sectional study of 42 pairs of mothers and newborns was performed; we analyzed their anthropometric, clinical and laboratory parameters and, in particular, 2 types of genetic polymorphisms (LEPR rs1137101 and GR, BClI polymorphism). The main group consisted of 15 mother-child pairs, where the woman was clinically obese (body mass index more than 30), the comparison group included 27 mother-child pairs, where the women were overweight (body mass index more than 25). Results. Obese mothers were significantly more likely to have a miscarriage (p = 0.01).Children from obese mothers had significantly higher percentiles of birth weight compared to the control group (60.9 ± 7.7 and 49.75 ± 4.5, respectively, p = 0.05). The GG genotype of the GR gene was associated with more common indications for hospitalization (p = 0.012), rapid delivery (p = 0.01), umbilical cord entanglement around the neck of the foetus (p = 0.012). Among the children- carriers of the GG BclI genotype GR, cardio-metabolic disorders detected by the auscultation of the heart (arrhythmia, functional noise) were found out as significantly more frequent (p = 0.003). Conclusion. The study did not find the associations between LEPR and GR gene polymorphism in obese mothers and the development of overweight in their children, but the study revealed an adverse effect of polymorphic variants on obstetric and gynaecological status of mothers, labour and adaptation of infants in the early neonatal period.
Ключові слова: ожиріння
метаболічний синдром
новонароджені
поліморфізм генів LEPR та GR
ожирение
метаболический синдром
новорожденные
полиморфизм генов LEPR и GR
obesity
metabolic syndrome
newborns
LEPR and GR genes polymorphism
УДК: 612.6.05:[616-008.9-055.29+616-053.31]:616-056.2
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.20.3.20
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14674
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vplyv_polimorfizmy.pdf663,94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.