UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15104
Назва: Попередження ускладнень у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом
Інші назви: Предупреждение осложнений у больных инфарктом миокарда в сочетании с метаболическим синдромом
Prevention of complications in patients with myocardial infarction and concomitant metabolic syndrome
Автори: Швед, М. І.
Ястремська, І. О.
Швед, Н. И.
Ястремская, И. А.
Shved, M. I.
Yastremska, I. O.
Дата публікації: 2020
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Швед М. І. Попередження ускладнень у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом / М. І. Швед, І. О. Ястремська // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 101–107.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В Україні ішемічна хвороба серця продовжує посідати перше місце в структурі причин смертності та первинного виходу на інвалідність (22,8%), а захворюваність на інфаркт міокарда серед осіб працездатного віку становить 48,9 на 100 тис. Метою дослідження було підвищити ефективність лікування та профілактика ускладнень у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда) в поєднанні з метаболічним синдромом шляхом включення в комплексну терапію L-карнітину та L- аргініну. Матеріали та методи. В дослідження включено 71 хворий на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST та супутнім метаболічним синдромом. З них 37 пацієнтів, яким до стандартної медикаментозної терапії згідно протоколу МОЗ додатково призначали курс цитопротекторної терапії, склали дослідну групу. Групу контролю становили 34 пацієнти, які отримували лише стандартне протокольне лікування гострого коронарного синдрому (інфаркт міокарда). Діагноз гострого інфаркт міокарда верифікували згідно рекомендацій ESC (2017). Діагностику метаболічного синдрому проводили згідно рекомендацій Міжнародної діабетологічної федерації (ІDF, 2016). Результати дослідження. Встановлено, що завдяки комплексному застосуванню комбінованої медикаментозної терапії з включенням L-аргініну та L-карнітину у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда) в поєднанні з метаболічним синдромом досягнуто достовірного покращення параметрів центральної кардіогемодинаміки та відновлення ендотеліальної функції судин, що супроводжувалось суттєвим зменшенням частоти розвитку та вираженості таких ускладнень гострого коронарного синдрому (інфаркт міокарда) як реперфузійних аритмій та блокад і гострої серцевої (лівошлуночкової) недостатності. Висновки. У хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом спостерігаються виражені порушення морфо-функціональних параметрів серця, а саме розвиток його післяінфарктного ремоделювання з наступним порушенням систолічної та діастолічної функції серця і розвитком синдрому серцевої недостатності та ендотеліальної дисфункції судин. Додаткове включення до стандартної медикаментозної терапії суміші L-аргініну та L-карнітину суттєво зменшує частоту розвитку та ступінь важкості таких ускладнень гострого періоду інфаркта міокарда як реперфузійні аритмії та гостра лівошлуночкова недостатність.
Введение. В Украине ишемическая болезнь сердца продолжает занимать первое место в структуре причин смертности и первичного выхода на инвалидность (22,8%), а заболеваемость инфарктом миокарда среди лиц трудоспособного возраста составляет 48,9 на 100 тыс. Целью исследования было повысить эффективность лечения и профилактика осложнений у больных острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда) в сочетании с метаболическим синдромом путем включения в комплексную терапию L-карнитина и L- аргинина. Материалы и методы. В исследование включен 71 больной острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST и сопутствующим метаболическим синдромом. Из них 37 пациентов, которым к стандартной медикаментозной терапии по протоколу МЗ дополнительно назначали курс цитопротективной терапии, составили исследовательскую группу. Группу контроля составили 34 пациента, которые получали только стандартное протокольное лечение острого коронарного синдрома (инфаркт миокарда). Диагноз острого инфаркта миокарда верифицировали согласно рекомендациям ESC (2017). Диагностику метаболического синдрома проводили согласно рекомендациям Международной диабетологической федерации (ИDF, 2016). Результаты исследования. Установлено, что благодаря комплексному применению комбинированной медикаментозной терапии с включением L-аргинина и L-карнитина у больных острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда) в сочетании с метаболическим синдромом достигнуто достоверного улучшения параметров центральной кардиогемодинамики и восстановление эндотелиальной функции сосудов, что сопровождалось существенным уменьшением частоты развития и выраженности таких осложнений острого коронарного синдрома (инфаркт миокарда) как реперфузионных аритмий и блокад и острой сердечной (левожелудочковой) недостаточности. Выводы. У больных острым инфарктом миокарда в сочетании с метаболическим синдромом наблюдаются выраженные нарушения морфофункциональных параметров сердца, а именно развитие его постинфарктный ремоделирования с последующим нарушением систолической и диастолической функции сердца и развитием синдрома сердечной недостаточности и эндотелиальной дисфункции сосудов. Дополнительное включение в стандартной медикаментозной терапии смеси L-аргинина и L-карнитина существенно уменьшает частоту развития и степень тяжести таких осложнений острого периода инфаркта миокарда как реперфузионные аритмии и острая левожелудочковая недостаточность.
In Ukraine, coronary heart disease is still occupying the first place in the structure of the causes of death and primary disability (22.8%), and the incidence of myocardial infarction among people of working age is 48.9 per 100 thousand. The aim of this study was to increase the effectiveness of the treatment and prevention of complications in patients with acute coronary syndrome (myocardial infarction) and concomitant metabolic syndrome by including L-carnitine and L-arginine to the integrated therapy. The study involved 71 patients with acute coronary syndrome (ACS) with ST-segment elevation and concomitant metabolic syndrome. Among the 37 individuals who were prescribed a course of cytoprotective therapy additional to the standard drug therapy according to the protocol of the Ministry of Health, formed a test group. The control group consisted of 34 patients who only received standard protocol treatment with corticosteroids (MI). The diagnosis of acute myocardial infarction was verified according to the ESC recommendations (2017). Diagnosis of metabolic syndrome (MS) was established based on the recommendations of the International Diabetes Federation (IDF, 2016). It was found that due to the integrated therapy including L-arginine and L-carnitine, the patients with ACS (MI) and concomitant MS achieved a significant improvement in central cardiohemodynamics and the restoration of vascular endothelial function that was often accompanied by the following complications of corticosteroids (MI) as reperfusion arrhythmias and blockades and acute heart (left ventricular) failure. The patients with acute myocardial infarction and concomitant MS demonstrated pronounced deterioration of morpho-functional parameters of the heart, and namely the development of its post infarction remodelling with subsequent impairments of systolic and diastolic heart function and the development of heart failure and endothelial vascular dysfunction. A mixture of L-arginine and L-carnitine added to the standard therapy significantly reduces the incidence and severity of complications of acute MI such as reperfusion arrhythmias and acute left ventricular failure.
Ключові слова: гострий інфаркт міокарда
метаболічний синдром
ожиріння
суміші L-аргінін
L-карнітин
острый инфаркт миокарда
метаболический синдром
ожирение
смеси L-аргинин
L-карнитин
acute myocardial infarction
metabolic syndrome
obesity
mixtures of L-arginine
L-carnitine
УДК: 616.127-005.8:616-056.52:615.036.8
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.4.101
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15104
Розташовується у зібраннях:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 4 (72)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Shved_Poperedzennya_uskladnen.pdf442,48 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.