Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15588
Назва: Сучасні уявлення про вплив окремих харчових добавок на організм людини
Інші назви: Modern concepts about impact of different food additives on the human body
Автори: Мустафіна, Галія Міркатівна
Старченко, Іван Іванович
Лукачіна, Євгеній Іванович
Кока, Володимир Миколайович
Черняк, Валентина Володимирівна
Мустафина, Галия Миркатовна
Старченко, Иван Иванович
Лукачина, Евгений Иванович
Кока, Владимир Николаевич
Черняк, Валентина Владимировна
Mustafina, G. M.
Starchenko, I. I.
Lukachina, E. I.
Koka, V. M.
Cherniak, V. V.
Дата публікації: 21-бер-2021
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Сучасні уявлення про вплив окремих харчових добавок на організм людини / Г. М. Мустфіна, І. І. Старченко, В. М. Кока [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип 1 (73). – С.194–198.
Короткий огляд (реферат): В роботі на підставі аналізу сучасних наукових джерел викладені дані щодо впливу харчових доба- вок на організм людини. Розкрито значення самого терміну "харчові добавки", приділено увагу істо- рії створення та застосування харчових добавок, описані відмінності натуральних та синтетич- них харчових добавок. Згідно даних літератури, більшість харчових добавок, які застосовуються в сучасній кулінарії можна вважати цілком безпечними. Нешкідливість харчових добавок визначається на основі широких порівняльних досліджень, і використання харчових добавок заборонено, якщо вони не пройшли перевірку і не отримали схвалення відповідних органів. Натомість, у міру розвитку аналітичних методів, появи нових експериментальних даних, питання можливості негативного впливу тієї чи іншої добавки на окремі органи та системи людини може переглядатися. Зокрема, окремі харчові добавки, які раніше вважалися нешкідливими, наприклад Е 240, Е 121 в теперішній час визнані занадто небезпечними і заборонені до використання. Доведено, що харчові добавки, нешкідливі для однієї людини, можуть мати негативний вплив на організм іншої. Тому рекоменду- ється по можливості обмежити вживання харчових добавок дітям, літнім людям та особам, схиль- ним до алергічних реакцій. В статті детально описані результати експериментальних дослі- джень щодо негативного впливу конкретних добавок, зокрема понсо 4R, нітриту натрію та глу- тамату натрію на окремі внутрішні органи. Акцентується увага на групі харчових добавок - сполук азоту, внаслідок біотрансформації яких в організмі утворюються нітрити. Надлишок останніх, в свою чергу, на думку окремих дослідників, можуть провокувати розвиток злоякісних новоутворень в різних органах, в першу чергу у термінальних відділах товстої кишки. Таким чином, впливу різних комбінацій харчових добавок на морфо-функціональний стан внутрішніх органів, в першу чергу травної системи потребує подальшого детального дослідження.
В работе на основании анализа современных научных источников изложены данные о влиянии пищевых добавок на организм человека. Раскрыто значение самого термина "пищевые добавки", уделено внимание истории создания и применения пищевых добавок, описаны различия натуральных и синтетических пищевых добавок. Согласно литературным данным, большинство пищевых добавок, применяемых в современной кулинарии, можно считать вполне безопасными. Безвредность пищевых добавок определяется на основании широких сравнительных исследований, и использование пище- вых добавок запрещено, если они не прошли проверку и не получили одобрения соответствующих органов. Но, по мере развития аналитических методов, появления новых экспериментальных данных, вопрос о возможности негативного влияния той или иной добавки на отдельные органы и системы человека может пересматриваться. В частности, отдельные пищевые добавки, которые ранее счита- лись безвредными, например Е 240, Е 121 в настоящее время признаны слишком опасными и запре- щены к использованию. Доказано, что пищевые добавки, безвредные для одного человека, могут ока- зать негативное влияние на организм другого. Поэтому рекомендуется по возможности ограничить употребление пищевых добавок детям, пожилым людям и лицам, склонным к аллергическим реакци- ям. В статье подробно описаны результаты экспериментальных исследований касательно негативно- го влияния конкретных добавок, в частности понсо 4R, нитрита натрия и глютамата натрия на отдель- ные внутренние органы. Акцентируется внимание на группу пищевых добавок - соединений азота, вследствие биотрансформации которых в организме образуются нитриты. Избыток последних, в свою очередь, по мнению отдельных исследователей, могут провоцировать развитие злокачественных но- вообразований в различных органах, в первую очередь в терминальных отделах толстой кишки. Та- ким образом, влияния различных комбинаций пищевых добавок на морфофункциональное состояние внутренних органов, в первую очередь пищеварительной системы требует дальнейшего подробного исследования.
This article highlights the analysis of available data about the impact of food additives on a human body. We specified the meaning of the term "food additives", paid attention to the history of discovering and applying food additives, described the differences between natural and synthetic food additives. According to the literature, most food additives used in modern food industry can be considered quite safe. The safety of food additives is determined on the basis of extensive comparative studies, and the use of food additives is prohibited unless they have been tested and approved by the relevant authorities. But, with the development of analytical methods, the emergence of new experimental data, the question of the possible negative impacts of one or another additive on individual organs and systems of the human body can be reconsidered. In particular, certain food additives that were previously considered harmless, for example E 240, E 121, are now recognized as very dangerous and prohibited for use. It has been proven that food supplements that are harmless to one person can have a negative effect on another. Therefore, it is recommended to limit the use of food additives for children, the elderly and people prone to allergic reactions. The article describes in detail the results of experimental studies about the negative impact of specific additives, in particular ponceau 4R, sodium nitrite and monosodium glutamate on individual internal organs. Attention is focused on the group of food additives such as nitrogen compounds, which due to the biotransformation can result in the nitrite formation. An excess of the latter, in turn, according to some researchers, can provoke the development of malignant tumours in various organs, primarily in the terminal parts of the colon. Thus, the impact of various combinations of food additives on the morpho-functional state of the internal organs requires further detailed research.
Ключові слова: печінка
глутамат натрію
харчові добавки
понсо 4R
нітрит натрію
глутамат натрия
пищевые добавки
печень
понсо 4R
нитрит натрия
liver
monosodium glutamate
sodium
food additives
nitrite
ponceau 4R
УДК: 613.2/.3:615.2
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.21.1.194
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15588
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Modern_concepts_about_impact_of_different_food_additive.pdf348,3 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.