Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16171
Назва: Особливості діагностичного та медикаментозно-інвазивного менеджменту часто рецидивуючої поліморфної, політопної шлуночкової тахікардії
Інші назви: Features of diagnostic and medical and invasive management of often recurrent polymorphic, polytopic ventricle tachycardia
Автори: Дубровінська, Тетяна Володимирівна
Остапчук, Юлія Володимирівна
Вакуленко, Костянтин Євгенович
Кравчук, Богдан Борисович
Люлька, Надія Олександрівна
Люлька, Євген Миколайович
Дубровинская, Татьяна Владимировна
Остапчук, Юлия Владимировна
Вакуленко, Константин Евгеньевич
Кравчук, Богдан Борисович
Люлька, Надежда Александровна
Люлька, Евгений Николаевич
Dubrovinska, T. V.
Ostapchuk, Y. A.
Vakulenko, K. Y.
Kravchuk, B. B.
Lyulka, N. О.
Lyulka, Yе. N.
Дата публікації: тра-2021
Видавець: Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Особливості діагностичного та медикаментозно-інвазивного менеджменту часто рецидивуючої поліморфної, політопної шлуночкової тахікардії / Т. В. Дубровінська, Ю. А. Остапчук, К. Е. Вакуленко [та ін.] // Проблеми екології і медицини. – 2021. – Т. 25, № 1-2. – С. 72–78.
Короткий огляд (реферат): Мета: детальний опис клінічного випадку перебігу захворювання у пацієнта з низькою комплайєнтністю до медикаментозного лікування, який переніс гострий інфаркт міокарда та в подальшому був неодноразово госпіталізований у спеціалізований кардіологічний стаціонар з приводу розвитку складних шлуночкових порушень ритму. В статті детально описані сучасні підходи до діагностики та лікування життєвонебезпечних тахікардій включаючи невідкладну допомогу, порівняння ескалації антиаритмічної терапії з РЧА у пацієнта з постінфарктним кардіосклерозом і частими нападами поворотної поліморфної шлуночкової тахікардії, використанням сучасних медикаментозних і кардіохірургічних методів діагностики і лікування: коронарографія, імплантація кардіовертера-дефібрилятора, електрофізіологічне дослідження, РЧКА. Висновки: Тривале спостереження за хворим з низькою комплайєнтністю до лікування складних порушеннь серцевого ритму шлуночкового генезу показало, що абляція субстрату шлуночкової тахікардії була більш ефективною, ніж ескалація антиаритмічної терапії, це призвело до стійкого відновлення синусового ритму, що обумовило ремодуляцію порожнин серця, покращення якості життя пацієнта та попередження прогресування серцево-судинних подій.
Цель: детальное описание клинического случая течения заболевания у пациента с низкой комплайентностью к медикаментозному лечению, перенесшего острый инфаркт миокарда и в дальнейшем был неоднократно госпитализирован в специализированное кардиологический стационар по поводу развития сложных желудочковых нарушений ритма. В статье подробно описаны современные подходы к диагностике и лечению жизнеугрожающих тахикардий включая неотложную помощь, сравнение эскалации антиаритмической терапии с РЧА у пациента с постинфарктным кардиосклерозом и частыми приступами возвратной полиморфной желудочковой тахикардии,использованием современных медикаментозных и кардиохирургических методов диагностики и лечения: коронарография, имплантация кардиовертера-дефибриллятора, электрофизиологическое исследование, РЧКА. Выводы: Длительное наблюдение за больным с низкой комплайентнисть к лечению сложных нарушений сердечного ритма желудочкового генеза показало, что абляция субстрата желудочковой тахикардии была более эффективной, чем эскалация антиаритмической терапии, это привело к устойчивому восстановлению синусового ритма, что обусловило ремодуляции полостей сердца, улучшение качества жизни пациента и предупреждения прогрессирования сердечно-сосудистых событий.
Purpose: a detailed description of the clinical case of the disease in a patient with low compliance to medical treatment, who suffered an acute myocardial infarction and was subsequently hospitalized several times in a specialized cardiac hospital for the development of complex ventricular arrhythmias. The article describes in detail modern approaches to the diagnosis and treatment of life-threatening tachycardias, including emergency care, comparison of escalation of antiarrhythmic therapy with RFA in a patient with post-infarction cardiosclerosis and frequent attacks of recurrent polymorphic ventricular tachycardia, treatment of modern defibrillator, electrophysiological study, RFA. Conclusions: Long-term follow-up of a patient with low compliance to the treatment of complex ventricular arrhythmias showed that ablation of the ventricular tachycardia substrate was more effective than escalation of antiarrhythmic therapy, which led to the remodulation of the heart cavities, improving the quality of life of the patient and preventing the progression of cardiovascular events.
Ключові слова: шлуночкова тахікардія
желудочковая тахикардия
ventricular tachycardia
антиаритмічна терапія
антиаритмическая терапия
antiarrhythmic therapy
радіочастотна катетерна абляція
радиочастотная катетерная абляция
radiofrequency catheter ablation
ремодулювання порожнин серця
ремодулирование полостей сердца
remodulation of the heart cavities
УДК: 616.12-008.311-071-085
DOI: 10.31718/mep.2021.25.1-2.16
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16171
Розташовується у зібраннях:Проблеми екології та медицини, Том 25, № 1-2
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Features_of_diagnostic_and_medical.pdf9,88 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.