UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1628
Назва: Порівняльний аналіз впливу ацетилсаліцилової кислоти та саліцилатів рослинного походження на судинно-тромбоцитарний гемостаз
Інші назви: Сравнительный анализ влияния ацетилсалициловой кислоты и салицилатов растительного происхождения на сосудисто-тромбо- цитарний гемостаз
Comparative analysis of plants-origined acetylsalicylic acid and salicylates influence on vascular-platelet hemostasis
Автори: Юдіна, Ксенія Євгеніївна
Yudina, K. Ye.
Юдина, Ксения Евгеньевна
Соколенко, Валентина Миколаївна
Sokolenko, V. M.
Соколенко, Валентина Николаевна
Жукова, Марина Юріївна
Zhukova, M. Yu.
Жукова, Марина Юрьевна
Пуденко, Оксана Ростиславівна
Pudenko, O. R.
Пуденко, О. Р.
Новосьолова, Тетяна Сергіївна
Novoselova, T. S.
Новосёлова, Татьяна Сергеевна
Дата публікації: 2017
Видавець: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомiв, гiстологiв, ембрiологiв та топографоанатомiв Украiни»
Бібліографічний опис: Порівняльний аналіз впливу ацетилсаліцилової кислоти та саліцилатів рослинного походження на судинно-тромбоцитарний гемостаз / О. Р. Пуденко, Т. С. Новосьолова, М. Ю. Жукова, К. Є. Юдіна // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 157–161.
Короткий огляд (реферат): На сьогодні серцево-судинні захворювання, а саме тромбоз та емболія, посідають перше місце серед причин інвалідизації, смертності та скорочення середньої тривалості життя населення в Україні. Існує велика кількість рослин, що містять так звані саліцилати, тобто хімічні речовини, що становлять основу аспірину, аналогічні за дією на організм, але без негативних побічних впливів на здоров’я людини. Можливість заміни штучного препарату доступною рослинною сировиною і надає актуальності обраній нами темі. Мета роботи – визначити можливість використання рослин-саліцилатів як природних замінників ацетилсаліцилової кислоти з метою профілактики тромбозу. В результаті проведених досліджень було встановлено, що природні саліцилати значно менше впливають на активацію тромбоцитів та на швидкість зсідання крові., ніж аспірин. Враховуючи той факт, що концентрації природних саліцилатів в плазмі крові розщеплюються повільніше, ніж аспірин, а виводяться із організму швидше, розглядати рослинні екстракти як профілактичні протитромбозні засоби неможливо. Слід також звернути увагу на те, що саліцилати – це лише частина біологічно активних речовин, що входять до складу рослинної сировини. Вплив рослинних екстрактів на організм обумовлений сукупною дією всіх речовин, що входять до його складу. Не виключена також можливість підсилення процесів зсідання крові. Про це свідчать результати досліджень крові окремих тварин, де спостерігалось не підвищення, а, навпаки, зменшення часу капілярної кровотечі та часу згортання крові до найнижчих показників в межах норми. Висновки. Враховуючи відсутність змін показників судинно-тромбоцитарного гемостазу у тварин, що приймали саліцилати рослинного походження можна зробити висновок, що саліцилати рослинного походження мають незначний різнонаправлений вплив на судинно-тромбоцитарний гемостаз і не можуть бути використані як повноцінні природні замінники ацетилсаліцилової кислоти з метою профілактики тромбозу у людини. Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку інших природних замінників ацетилсаліцилової кислоти з метою профілактики тромбозу. ; На сегодня сердечно-сосудистые заболевания, а именно тромбоз и эмболия, занимают первое место среди причин инвалидизации, смертности и сокращения средней продолжительности жизни населения в Украине. Существует большое количество растений, которые содержат так называемые салицилаты, то есть химические вещества, которые составляют основу аспирина, аналогичные по действию на организм, но без негативных побочных воздействий на здоровье человека. Возможность замены искусственного препарата доступной растительным сырьем и придает актуальность выбранной нами теме. Цель работы – определить возможность использования растений-салицилатов как природных заменителей ацетилсалициловой кислоты с целью профилактики тромбоза. В результате проведенных исследований было установлено, что природные салицилаты значительно меньше влияют на активацию тромбоцитов и скорость свертывания крови., чем аспирин. Учитывая тот факт, что концентрации природных салицилатов в плазме крови расщепляются медленнее, чем аспирин, а выводятся из организма скорее, рассматривать растительные экстракты как профилактические протитромбозні средства невозможно. Следует также обратить внимание на то, что салицилаты – это лишь часть биологически активных веществ, входящих в состав растительного сырья. Влияние растительных экстрактов на организм обусловлено совокупным действием всех веществ, входящих в его состав. Не исключена также возможность усиления процессов свертывания крови. Об этом свидетельствуют результаты исследований крови отдельных животных, где наблюдалось не повышение, а, наоборот, уменьшение времени капиллярного кровотечения и времени свертывания крови до самых низких показателей в пределах нормы. Учитывая отсутствие изменений показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у животных, принимавших салицилаты растительного происхождения можно сделать вывод, что салицилаты растительного происхождения имеют незначни и разнонаправленный влияние на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и не могут быть использованы как полноценные природные заменители ацетилсалициловой кислоты с целью профилактики тромбоза у человека. ; Nowadays heart-vascular diseases namely thrombosis and embolism take the first position among reasons of disability, mortality as well as population life average duration reduction in Ukraine. There is a big row of plants containing so-called salicylates namely chemicals representing aspirin base, analogous by their action to organism but without negative side influences on a human health. Artificial replacement possibility with a accessible plant raw material gives actuality to the topic chosen by us. The work aim is to determine possibility to apply plants salicylates as natural replacers of acetylsalicylic acid for thrombosis prevention. Investigations object and methods. Comparative analysis of plant-origined and chemically-produced salicylates influence was performed by control experiments establishment on the Rabbits domestic of a Silver breed. 3 groups were differed: the 1st control group had a standard feeding ration, the 2nd experiment group all juicy feeds were represented by potatoes with daily adding the acetylsalicylic acid fresh solution while the 3 rd investigation group animals ration was comprised as vegetables and root crops containing natural salicylates – carrots, cabbage, beetroot. Daphne willow White fresh branches were introduced in their ration as natural salicylates major source. We determined capillary bleeding duration by Duke method as well as a whole blood coagulation time and fibrin thread by Biurker’s method. All indices testify that blood coagulation time as well as fibrin – fibrinogen nonsolved form – formation time got increased. Aspirin action effect becomes visible already in a week of taking. Averagestatistical indices remained stable in the limits of norm but one could observe the changes from minimal to maximal indices in the animals of the 3rd experimental group. It is possible to conclude while assessing the difference between examined rabbits both groups indices by mean of non-parametric statistic criterium Mann-Weetney’s that difference between indices of capillary bleeding duration time and fibrin thread formation time in the rabbits of the 2nd and the 3rd experimental groups is a valuable at p=0.05 variability level (wrong results variability comprises 5%). That is why it is possible to say by sure that that ending indices of capillary bleeding duration time and fibrin thread formation time differ much between the second and the third experimental groups (the second one indices are higher).
Ключові слова: ацетилсалициловая кислота
acetylsalicylic acid
салицилатов
salicylates
сосудисто-тромбоцитарний гемостаз
vascular thrombo-tsytarnyy hemostasis
ацетилсаліцилова кислота
саліцилатів
судинно-тромбоцитарний гемостаз
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1628
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.