UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1704
Назва: Деякі аспекти наркотизації канабіноїдами хворих на параноїдну форму шизофренії
Інші назви: Некоторые аспекты наркотизации каннабіноидами больных параноидной формой шизофрении
Some aspects of cannabinoid use of patients with paranoid form of schizophrenia
Автори: Кидонь, Павло Володимирович
Кидонь, Павел Владимирович
Kydon, P.
Дата публікації: 2016
Видавець: Архів психіатрії
Бібліографічний опис: Кидонь П. В. Деякі аспекти наркотизації канабіноїдами хворих на параноїдну форму шизофренії / П. В. Кидонь // Архів психіатрії. – 2016. – № 1. – С. 110–113.
Короткий огляд (реферат): Питання коморбідної патології зокрема, психічних розладів та наркологічних залежностей, формування наркоманій на фоні психічної патології є одним із актуальніших та стратегічних досліджень сьогодення. Особливо гостро це питання стоїть у відношенні параноїдної форми шизофренії та вживання канабіноїдів. Метою даної роботи було дослідження патернів наркотизації канабіноїдами хворих на параноїдну форму шизофренію. Комплексне дослідження дозволило встановити клінічні особливості вживання канабіноїдів даною групою пацієнтів (систематичність, вік початку, термін та шляхи вживання, вживаний матеріал). Визначено тяжкість патологічного потягу до наркотику у обстежених осіб. При діагностиці тяжкості патологічного потягу були виділені обов'язкові, високоспецифічні ознаки такі як наявність відповідних думок про наркотик, афективні, поведінкові розлади, порушення сну. До допоміжних, або другорядних, клінічних ознак відносилися вегетативні розлади, наявність сновидінь і установки на лікування, а також критичне ставлення пацієнта до хвороби. Виявлено, що між пацієнтами хворими на параноїдну шизофренію та психічно здоровими споживачами канабіноїдів наявні відмінності, що має бути відображено в диференційованому підході до побудови системи лікувально-реабілітаційних та профілактичних заходів у даної групи хворих; Вопрос коморбидной патологии в частности, психических расстройств и наркологических зависимостей, формирования наркоманий на фоне психической патологии является одним из актуальных и стратегических исследований современности. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении параноидной формы шизофрении и употребления каннабиноидов. Целью данной работы было исследование паттернов наркотизации каннабиноидами больных параноидной формой шизофрении. Комплексное исследование позволило установить клинические особенности употребления каннабиноидов данной группой пациентов (систематичность, возраст начала, срок и способы употребления, употребляемый материал). Определена тяжесть патологического влечения к наркотику у обследованных лиц. При диагностике тяжести патологического влечения были выделены обязательные, высокоспецифичные признаки такие как наличие соответствующих мыслей о наркотике, аффективные, поведенческие расстройства, нарушения сна. К вспомогательным, или второстепенных, клинических признаков относились вегетативные расстройства, наличие сновидений и установки на лечение, а также критическое отношение пациента к болезни. Выявлено, что между пациентами больными параноидной шизофренией и психически здоровыми потребителями каннабиноидов имеются различия, что должно быть отражено в дифференцированном подходе к построению системы лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий у данной группы больных; Question of combined pathology in particular, mental illness and drug dependency, formation of drug addiction on the background of mental pathology, is one of the important and strategic studies of modernity. This is particularly an issue in relation to the paranoid form of schizophrenia and the use of cannabinoids. The aim of this work was the study of patterns of cannabinoid use of patients with paranoid form of schizophrenia. A comprehensive study has allowed to establish the clinical features of the use of cannabinoids in this group of patients (systematic, age of onset, duration and methods of use, the used material). The severity of the pathological craving for the drug in the surveyed persons was determined. When diagnosing the severity of pathological craving were identified mandatory, highly specific signs such as the presence of relevant thoughts about the drug, affective, behavioral disorders, sleep disorders. The auxiliary or secondary clinical signs were autonomic dysfunction, the presence of dreams and installations for the treatment, as well as the critical attitude of the patient towards the disease. It is revealed that among patients with paranoid schizophrenia patients and mentally healthy consumers of cannabinoids differences are preseny, that should be reflected in the differentiated approach to the construction of a system of treatment and rehabilitation and preventive measures in this group of patients
Ключові слова: канабіноїди
шизофренія
наркотизація
каннабиноиды
шизофрения
наркотизация
cannabinoids
schizophrenia
drug use
ISSN: 2410-7484
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1704
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Deyaki_aspekty_shyzofreniyi_narkotyzatsiyi_kanabinoyidamy_khvorykh .pdf113,79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.