UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1764
Назва: Взаємозв’язок клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт з мутантними алелями ТОЛЛ-подібного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY)
Інші назви: Взаимосвязь клинико-иммунологических показателей у больных аллергическим ринитом с мутантными аллелями ТОЛЛ - подобного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY)
Correlation between clinical and immunological parameters in patients with allergic rhinitis who сarry mutant alleles of TOLL - like receptor 4 (TLR 4 ASP 299 GLY)
Автори: Сакевич, Вікторія Дмитрівна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Кайдашев, Ігор Петрович
Сакевич, Виктория Дмитриевна
Шлыкова, Оксана Анатольевна
Кайдашев, Игорь Петрович
Sakevych, V.
Shlykova, O.
Kaidashev, I.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Сакевич В. Д. Взаємозв’язок клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт з мутантними алелями ТОЛЛ-подібного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY) / В. Д. Сакевич, О. А. Шликова, І. П. Кайдашев // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2013. – Т. 13, № 3 (43). – С. 242–246.
Короткий огляд (реферат): Проведено обстеження 45 хворих на АР віком від 19 до 65 років (35,6 ± 1,57) (чоловіки склали 51% (23 хворих), а жінки – 49% (22 хворих)). На момент обстеження хворі знаходились в стадії клінічної ремісії та припиняли прийом протиалергічних препаратів за 72 години, хворі не мали важкої супутньої патології. Діагноз алергічний риніт встановлювали на основі критеріїв діагностики ARIA (2008) за алгоритмом діагностики, прийнятим в Україні та затвердженим МОЗ України. Якість життя хворих визначали за допомогою загальновизнаних опитувальників (Adult Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire). При досліджені поліморфізму гену Asp299Gly TLR4 хворих на АР частота «дикого типу» генотипу АА становила 92,3%, гетерозиготного генотипу AG – 7,7%, мутантний генотип GG не виявлений. В результаті проведених досліджень виявлена достовірна різниця між частотами генотипів у групах контролю та хворих на АР (р = 0,03) та різниця на рівні статистичної тенденції частоти мутантної алелі G в групі хворих на АР (7,7% (χ2 = 3,58; р = 0,06)), у порівнянні з групою контролю. У хворих на АР носіїв мутантних алелей за досліджуваним поліморфізмом виявлена атопічна патологія: супутня БА (р=0,0003), супутній АД (0,0031) та БА у поєднанні з АД (р=0,0005). Відмінності між групами хворих на АР залежно від генотипів поліморфізму Asp 299 Gly гену TLR4 за імунологічними показниками не були статистично значущими. Проведене дослідження, дає можливість висунути припущення, що функціональний поліморфізм TLR4 порушує регуляцію вродженої імунної відповіді, що є основним чинником дисбалансу Т1/Т2- хелперів та потенційним чинником ризику розвитку атопічної патології, зокрема АР; Проведено обследование 45 больных АР в возрасте от 19 до 65 лет (35,6±1,57) (мужчины составили 51% (23 больных), а женщины - 49% (22 больных)). На момент обследования больные находились в стадии клинической ремиссии и прекращали прием противоаллергических препаратов за 72 часа, больные не имели тяжелой сопутствующей патологии. Диагноз аллергический ринит устанавливали на основе критериев диагностики ARIA (2008) по алгоритму диагностики, принятых в Украине и утвержденных МЗ Украины. Качество жизни больных определяли с помощью общепризнанных опросников (Adult Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire). При исследовании полиморфизма гена Asp299Gly TLR4 больных АР частота « дикого типа » генотипа АА составила 92,3%, гетерозиготного генотипа AG - 7,7%, мутантный генотип GG не выявлено. В результате проведенных исследований выявлена достоверная разница между частотами генотипов в группах контроля и больных АР (р =0,03) и разница на уровне статистической тенденции частоты мутантной аллели G в группе больных АР (7,7% (χ2 = 3,58, р = 0,06 )), по сравнению с группой контроля. У больных АР носителей мутантных аллелей по исследуемым полиморфизмом обнаружена атопическая патология: сопутствующая БА (р= 0,0003 ), сопутствующий АД (0,0031) и БА в сочетании с АД (р = 0,0005). Различия между группами больных АР в зависимости от генотипов полиморфизма Asp 299 Gly гена TLR4 по иммунологическим показателям не были статистически значимыми. Проведенное исследование дает возможность выдвинуть предположение, что функциональный полиморфизм TLR4 нарушает регуляцию врожденного иммунного ответа, что является основным фактором дисбаланса Т1/Т2- хелперов и потенциальным фактором риска развития атопической патологии, в частности АР; Allergic rhinitis (AR ) is considered as a clinical marker of respiratory allergy and a precursor of the development of bronchial asthma (BA). The similarity in the structure and functioning of the mucous membranes of the upper and lower respiratory tract, delayed diagnosis and treatment of various forms of rhinitis can lead to the formation of symptoms of asthma. 19 − 38 % of patients with asthma were detected to have AR, while in 80 % of patients with allergic asthma rhinosynusopaties were diagnosed. AR is a classic example of multifactorial disease, which occurs due to the interaction of many environmental factors and genetic predisposition. In the interpretation of AR pathogenesis the abnormality of the immune system and disturbances in the functional status of innate immunity rank the leading positions. It is also known that the effector link in the regulation of innate immunity mechanisms is the adaptive immunity. Defect in innate immune response as well as the impairment of thefunctional integrity of innate and adaptive immunity plays an important role in the development of allergic rhinitis. Specificity of the innate immune system is realized through family Toll-like receptors (TLRs). An important structural element of the molecular pattern -distinctive receptor (PPR ) is a Toll-like receptor 4 (TLR4). He is responsible for the formation of a protective response by the interaction with specific ligands: lipopolysaccharide (LPS) of Gram-negative bacteria, house dust extracts, proteins of viruses produce diesel exhaust and more. The result is activation of TLR4 initiation of transcription of genes that regulate the synthesis of inflammatory cytokines. The aim of our research was to study the TLR 4 gene polymorphisms Asp299Gly among patients with allergic rhinitis , analysis of immunological parameters and clinical manifestations in patients with polymorphic variants of genes investigated to clarify the mechanisms of pathogenesis and understanding of genetic predisposition to the emergence of this disease. A survey of 45 patients with AR aged 19 to 65 years (35,6 ± 1,57) ( men accounted for 51 % (23 patients) , and women - 49% ( 22 patients )). At the time of examination of patients were in clinical remission stage and stopped taking allergy medications 72 hours , the patients had severe comorbidity. The diagnosis of allergic rhinitis is established on the basis of diagnostic criteria ARIA ( 2008) for the diagnostic algorithm adopted in Ukraine and approved by the Ministry of Health of Ukraine . Quality of life of patients was determined using generally accepted questionnaires (Adult Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire). In the studied polymorphisms Asp299Gly TLR4 gene of patients with AR frequency of "wild -type" genotype AA was 92.3 %, heterozygous genotype AG - 7,7%, mutant GG genotype was not found . As a result of the studies found significant differences between the frequencies of genotypes in the control group and patients with AR (p = 0.03) and the difference in the level of statistical trends in the frequency of mutant allele G in patients with AR (7,7% (χ2 = 3,58 p = 0.06) ) compared with the control group . In patients with AR carriers of mutant alleles at the investigated polymorphisms detected atopic lesions concomitant asthma ( p = 0.0003 ), concomitant AD ( 0.0031 ) and asthma in combination with AD (p = 0.0005 ). Differences between the groups of patients with AR depending on genotype polymorphism Asp 299 Gly TLR4 gene by immunological parameters were not statistically significant. This study makes it possible to speculate that functional TLR4 polymorphism violates the regulation of the innate immune response, which is the main factor imbalance T1/T2- helpers and potential risk factor for atopic diseases, including AR.
Ключові слова: поліморфізм
Toll-подібні рецептори
алерічний риніт
полиморфизм
Toll - подобные рецепторы
аллергический ринит
polymorphism
Toll-like receptors
allergic rhinitis
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1764
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Correlation_between_clinical.pdf372,11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.