UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1935
Назва: Вміст медіаторів алергічного запалення в сироватці крові у хворих на атопічну бронхіальну астму залежно від поліморфізму 2258G/A гена TLR-2
Інші назви: Содержание медиаторов аллергического воспаления в сыворотке крови у больных атопической бронхиальной астмой в зависимости от полиморфизма 2258G/A гена TLR-2
The content of mediators of allergic inflammation in the blood serum of patients with atopic asthma depending on the polymorphism 2258G/A gene TLR-2
Автори: Ляховська, Наталія Вячеславівна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Боброва, Нелля Олександрівна
Ізмайлова, Ольга Віталіївна
Кайдашев, Ігор Петрович
Ляховская, Наталья Вячеславовна
Шлыкова, Оксана Анатольевна
Боброва, Нелля Александровна
Измайлова, Ольга Витальевна
Кайдашев, Игорь Петрович
Lyakhovskaya, N. V.
Shlykova, O. A.
Bobrova, N. A.
Izmailova, O. V.
Kaidashev, I. P.
Дата публікації: 2013
Видавець: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
Бібліографічний опис: Вміст медіаторів алергічного запалення в сироватці крові у хворих на атопічну бронхіальну астму залежно від поліморфізму 2258G/A гена TLR-2 / Н. В. Ляховська, О. А. Шликова, Н. О. Боброва [та ін.] // Астма та алергія. – 2013. – № 3. – С. 43–46.
Короткий огляд (реферат): Резюме:Атопическая бронхиальная астма является мультифакторным заболеванием, которое характеризуется дисбалансом регуляции Т-хелперов (Th). Генетические изменения — однонуклеотидные поли¬морфизмы — Toll-подобного рецептора 2 широко изучаются, но единой точки зрения относительно их влияния на активность Т-reg клеток при атопической бронхиальной астме у взрослых нет. Цель исследования: выяснить механизмы иммунного ответа у больных атопической бронхиальной астмой в зависимости от поли¬морфизма 2258G/A гена TLR-2. Материалы и методы: обследовано 45 больных атопической бронхи¬альной астмой, кроме общеклинических исследований проведен анализ фенотипов лимфоцитов путем определения уровней экспрессии поверхностных антигенов клеток с использованием моноклональных антител CD4, CD25 и выявление полиморфизма 2258G/A гена TLR-2 методом полимеразной цепной реакции. Результаты: авторы выяснили, что в полтавской популяции боль¬ных атопической бронхиальной астмой частота генотипов TLR2 составила GG — 88,9 %, GA — 11,11 % и АА — не обнаружен, что чаще, чем в контроле (р < 0,04); статистически достоверной разницы по частоте алеллей в указанных группах нет. Характерным признаком компенсированного течения атопической бронхиальной астмы у боль-ных, носителей аллели G в гомозиготном виде, является широкий спектр положительных корреляционных взаимосвязей на фоне повы¬шенного уровня IL-4 (63,7 ± 8,7) пг/л. Гетерозиготный вариант гена TLR-2у пациентов с компенсацией атопической бронхиальной астмы способствует дисбалансу в деятельности иммунной системы, кото¬рый характеризуется активацией продукции IL-10, значительным уменьшение количества корреляционных взаимосвязей иммунозависимых структур и прямыми линейными связями между натуральными Т-регуляторными клетками с Т-хелперами и с лимфоцитам. Выводы: полиморфизм 2258G/A гена TLR-2 играет важную роль в течении атопической бронхиальной астмы.Резюме: Атопічна бронхіальна астма є мультифакторіальним захворюванням, яке характеризується дисбалансом регуляції Т-хелперів (Th). Генетичні зміни - однонуклеотидні полімероморфізми - Толлоподібні рецептори 2 широко вивчаються, але єдиної точки зору щодо їх впливу на активність Т-reg клітин при атопічній бронхіальній астмі у дорослих немає. Мета дослідження: з'ясувати механізми імунної відповіді у хворих на атопічну бронхіальну астму залежно від поліморфізму 2258G / A гена TLR-2. Матеріали і методи: обстежено 45 хворих на атопічну бронхіальну астму, крім загальноклінічних досліджень проведено аналіз фенотипів лімфоцитів шляхом визначення рівнів експресії поверхневих антигенів клітин з використанням моноклональних антитіл CD4, CD25 і виявлення поліморфізму 2258G / A гена TLR-2 методом полімеразної ланцюгової реакції. Результати: автори з'ясували, що в полтавській популяції хворих на атопічну бронхіальну астму частота генотипів TLR2 склала GG - 88,9%, GA - 11,11% і АА - невиявлений, що частіше, ніж в контролі (р <0,04 ); статистично достовірної різниці за частотою алелю в зазначених групах немає. Характерною ознакою компенсованої течії атопічної бронхіальної астми у хворих, носіїв алелі G в гомозиготному вигляді, є широкий спектр позитивних кореляційних взаємозв'язків на тлі підвищеного рівня IL-4 (63,7 ± 8,7) пг/л. Гетерозиготний варіант гена TLR-2 у пацієнтів з компенсацією атопічної бронхіальної астми сприяє дисбалансу в діяльності імунної системи, який характеризується активацією продукції IL-10, значним зменшення кількості кореляційних взаємозв'язків імунозалежних структур і прямими лінійними зв'язками між натуральними Т-регуляторними клітинами з Т-хелперами і з лімфоцитами. Висновки: поліморфізм 2258G / A гена TLR-2 відіграє важливу роль в перебігу атопічної бронхіальної астми;Summary:Atopic asthma is a multifactorial disease that characterized by an imbal¬ance of the regulation of T-helper (Th) and the cytokines IL-4, IL-5 and IL-13, which are crucial for the induction of allergic asthma symptoms. Genetic variations — single nucleotide polymorphisms — of Toll like receptor 2 have been widely studied, but the common point of view with regard to their effect on the activity of T-reg cells in atopic asthma in adults do not. Aim: to clarify the mechanisms of the immune response in patients with atopic asthma, depending on the polymorphism 2258G/A gene TLR-2. Materials and methods: the study involved 45patients with atopic asth¬ma, other than general clinical research they analyzed the phenotype of lymphocytes by determining the levels of expression of cell surface antigens using monoclonal antibodies CD4, CD25 and identification of polymorphism 2258G/A TLR-2 gene using PLR. Results: the frequency of genotypes of TLR-2 was GG — 88,9 %, GA — 11,11 % and the AA — is not found in cohort of patients with atopic asthma that more often than in the control group (p<0,04). A characteristic feature of the compensatedflow atopic asthma patients, carriers G allele in homozy¬gous form is a wide range of positive correlation relationship against high levels of IL-4 (63,7±8,7) pg/l. The heterozygous variant of TLR-2 gene in patients with atopic asthma compensation contributes to an imbalance in the immune system, which is characterized by the activation of IL-10, a signifi¬cant decrease in the number of mutual correlations of immune structures and direct linear relationship between the natural regulatory T-cells, T-helper cells and lymphocytes. Conclusion: polymorphism 2258G/A TLR-2 gene plays an important role in the course of asthma.
Ключові слова: поліморфізм Toll-подібних рецепторів
Т-регуляторні клітини
атопічна бронхіальна астма
полиморфизм Toll-подобных рецепторов
Т-регуляторные клетки.
атопическая бронхиальная астма
polymorphism of Toll-like receptors
T-regulatory cells
atopic asthma
ISSN: УДК [577.21:616.5-002]-053.3/.5
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1935
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Content.pdf287,1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.