UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2028
Назва: Обгрунтування експериментальної ефективності мультипробіотика “Симбітер® ацидофільний” для корекції патологічних змін в органах порожнини рота за умов тривалого гіпоацидітету
Інші назви: Обоснование экспериментальной эффективности мультипробиотика "Симбитер® ацидофильный" для коррекции патологических изменений в органах полости рта в условиях длительного гипоацидитету
The substantiation of the experimental effectiveness of the multiprobiotic "Symbiter® acidophilus" for correction of pathological changes in the organs of the oral cavity under conditions of long hypoacidity
Автори: Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Берегова, Тетяна Володимирівна
Непорада, Каріне Степанівна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Береговая, Татьяна Владимировна
Непорада, Каринэ Степановна
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Berehova, T. V.
Neporada, K. S.
Дата публікації: 2010
Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Обгрунтування експериментальної ефективності мультипробіотика “Симбітер® ацидофільний” для корекції патологічних змін в органах порожнини рота за умов тривалого гіпоацидітету / А. М. Манько, А. А. Сухомлин, Т. В. Берегова, К. С. Непорада // Тези доповідей V Міжнародної наукової конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології». – Київ (6-8.10.2010). – С. 122.
Короткий огляд (реферат): Мультипробіотики нині широко застосовуються як загальнозміцнюючі засоби, стимулюючи механізми імунобіологічної реактивності, як засоби комплексної терапії захворювань, пов’язаних із мікроекологічними порушеннями, в тому числі при гіпоацидних станах. Метою нашого дослідження було обгрунтування експериментальної ефективності мультипробіотика “Симбітер® ацидофільний” (“О.Д. Пролісок”, Україна) (С) для корекції патологічних змін в тканинах порожнини рота щурів в умовах тривалого гіпоацидитету. Експерименти виконані з дотриманням рекомендацій щодо проведення медико-біологічних досліджень згідно з Європейською конвенцією на 41 щурі-самці лінії “Вістар”, вагою 180-250г. Дослідним тваринам протягом 28 діб внутрішньоочеревинно вводили омепразол (“Sigma”, USA) дозою 14 мг/кг маси окремо та в поєднанні із мультипробіотиком С, який вводили перорально дозою 0,14 мл/кг. Контрольним щурам вводили 0,2 мл води для ін’єкцій. В органах порожнини рота ( м’які тканини пародонта, слинні задози) визначали активність NO-синтази, вміст нітрит-аніонів, молекул середньої маси (МСМ) та окисно-модифікованих білків (ОМБ). Аналізуючи NO-ергічну систему дослідних тварин з корекцією в м’яких тканинах пародонта відзначається достовірне зростання вмісту нітритів у 3 рази та активності NO-синтази в 3,3 рази на 28-у добу експерименту порівняно з щурами, яким в цей час вводили лише омепразол. Нами встановлено, що у тканинах слинних залоз активність NO-синтази за умов корекції тривалої гіпоацидності мультипробіотиком С була вище в 1,18 рази (р<0,05), порівняно зі щурами без корекції, а вміст нітритів – у 1,02 рази. Нами встановлено зменшення в 4 рази вмісту ОМБ та в 1, 14 разів вмісту МСМ (р<0,05) в тканинах пародонта щурів, яким вводили С 28 діб, порівняно з тими, яким вводили омепразол 28 діб, а в тканинах слинних залоз вміст ОМБ за умов корекції гіпоацидітету С зменшився в 1,08 рази, а вміст МСМ – зменшився в 1,11 рази порівняно з тваринами без корекції. Експериментальна ефективність пробіотикотерапії за умов гіпоацидності доведена на підставі нормалізації ендотеліальної дисфункції, пригнічення процесів вільно-радикального окислення та розвитку ендотоксемії в органах ротової порожнини; Мультипробиотики сейчас широко применяются как общеукрепляющие средства, стимулируя механизмы иммунобиологической реактивности, как средства комплексной терапии заболеваний, связанных с микроэкологическими нарушениями, в том числе при гипоацидных состояниях. Целью нашего исследования было обоснование экспериментальной эффективности мультипробиотика "Симбитер® ацидофильный" ( "О.Д. Пролисок", Украина) (С) для коррекции патологических изменений в тканях полости рта крыс в условиях длительного гипоацидитета. Эксперименты выполнены с соблюдением рекомендаций по проведению медико-биологических исследований в соответствии с Европейской конвенцией на 41 крысе-самце линии "Вистар", весом 180-250г. Опытным животным в течение 28 суток внутрибрюшинно вводили омепразол ( "Sigma", USA) дозой 14 мг / кг массы отдельно и в сочетании с мультипробиотиком С, вводили перорально в дозе 0,14 мл / кг. Контрольным крысам вводили 0,2 мл воды для инъекций. В органах полости рта (мягкие ткани пародонта, слюнные железы) определяли активность NO-синтазы, содержание нитрит-анионов, молекул средней массы (МСМ) и окислительно-модифицированных белков (ОМБ). Анализируя NO-эргическую систему подопытных животных с коррекцией в мягких тканях пародонта отмечается достоверное повышение содержания нитритов в 3 раза и активности NO-синтазы в 3,3 раза в двадцать восьмой день эксперимента по сравнению с крысами, которым в это время вводили только омепразол. Нами установлено, что в тканях слюнных желез активность NO-синтазы в условиях коррекции длительной гипоацидности мультипробиотиком С была выше в 1,18 раза (р <0,05), по сравнению с крысами без коррекции, а содержание нитритов – в 1,02 раза. Нами установлено уменьшение в 4 раза содержания ОМБ и в 1,14 раз содержания МСМ (р <0,05) в тканях пародонта крыс, которым вводили С 28 суток, по сравнению с теми, которым вводили омепразол 28 суток, а в тканях слюнных желез содержание ОМБ в условиях коррекции гипоацидитета С уменьшился в 1,08 раза, а содержание МСМ – уменьшилось в 1,11 раза по сравнению с животными без коррекции. Экспериментальная эффективность пробиотикотерапии в условиях гипоацидности доказана на основании нормализации эндотелиальной дисфункции, угнетении процессов свободно-радикального окисления и развития эндотоксемии в органах ротовой полости; Multiprobiotics are now widely used as general strengthening agents, stimulating mechanisms of immunobiological reactivity, as means of complex therapy of diseases associated with microecological disorders, including hypocidic conditions. The purpose of our study was to substantiate the experimental effectiveness of the multiprobiotic "Symbiter® acidophilus" (OD Prolisok, Ukraine) (C) for the correction of pathological changes in the tissues of the oral cavity of rats under conditions of prolonged hypoacidity. Experiments were carried out in compliance with the recommendations for conducting medical-biological research in accordance with the European Convention on 41 male rats of the line "Vistar", weighing 180-250 g. The test animals received omeprazole (Sigma, USA) intraperitoneally at a dose of 14 mg / kg, individually and in combination with multiprobiotic C administered orally at a dose of 0.14 ml / kg for 28 days. Control rats were injected with 0.2 ml of water for injection. In the organs of the oral cavity (soft tissues of periodontal disease, salivary zadozy), determined the activity of NO-synthase, the content of nitrite anions, middle mass molecules (MSM) and oxide-modified proteins (OMB). Analyzing the NO-ergic system of experimental animals with correction in soft tissues of periodontal disease, there is a significant increase in the content of nitrites in 3 times and the activity of NO-synthase in 3.3 times in the 28th day of the experiment compared with rats at which time only omeprazole was administered . We found that in the tissues of the salivary glands, the activity of NO-synthase in the conditions of correction of long-term hypoacidity by multiprobiotic C was higher in 1.18 times (p <0.05), compared with non-corrected rats, and the content of nitrites was 1.02 times. We have established a 4-fold decrease in the content of OMB and 1, 14 times the content of MSM (p <0.05) in rat's periodontal tissues, which was administered from 28 days compared to those administered omeprazole 28 days, and in the tissues of the salivary glands BMD in the correction of hypoacidity C decreased 1.08 times, and the content of MSM - decreased by 1.11 times compared with animals without correction. The experimental effectiveness of probiotic therapy under conditions of hypoacidity is proved on the basis of normalization of endothelial dysfunction, inhibition of processes of free radical oxidation and the development of endotoxemia in the organs of the oral cavity.
Ключові слова: Слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
Симбітер ацидофільний
Слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
Симбитер ацидофильный
Salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
Symbiter Acidophilus
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2028
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Conf_Bohach_2010.pdf41,07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.