UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2161
Назва: Бактерицидна та фунгіцидна активність екстракту протефлазид' Щодо музейних штамів мікроорганізмів staphylococcus aureus Атсс 25923, staphylococcus epidermidis атсс 14990, escherichia Coli атсс 25922, streptococcus faecalis атсс 29212, micrococcus Luteus атсс 4698, candida albicans атсс 10231
Інші назви: Бактерицидная и фунгицидная активность экстракта протефлазида относительно музейных штаммов Микроорганизмов staphylococcus aureus атсс 25923, staphylococcus epidermidis атсс 14990, Escherichia coli атсс 25922, streptococcus faecalis атсс 29212, micrococcus luteus атсс 4698, candida Albicans atcc10231
Bactericidal and fungicidal activity of proteflazid extract relative to museum microorganisms as Staphylococcus aureus atcc 25923, staphylococcus epidermidis atcc 14990, escherichia coli atcc 25922, Streptococcus faecalis atcc 29212, micrococcus luteusatcc 4698, candida albicans atss10231
Автори: Фаустова, Марія Олексіївна
Ананьєва, Майя Миколаївна
Басараб, Ярослав Олексійович
Фаустова, Мария Алексеевна
Ананьева, Майя Николаевна
Басараб, Ярослав Алексеевич
Faustova, M. O.
Ananieva, M. M.
Basarab, Ya. O.
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Фаустова М. О. Бактеріцидна та фунгіцидна активність єкстракту протефлазиду щодо музейних штамів мікроорганізмів Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Escherchia coli ATCC25922, Streptococcus faecalis ATCC 29212, Micrococcus luteus ATCC 4698, Candida albicans ATCC 10231 / М. О. Фаустова, М. М. Ананьєва, Я. О. Басараб // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 72–74.
Короткий огляд (реферат): В умовах значного розвитку антибіотикорезистетних мікроорганізмів, анти­ бактеріальних препаратів на сьогоднішній день є досить важливим питанням. В статті предста­ влені результати вивчення впливу екстракту протефлазид на музейні штами мікроорганізмів. В ході дослідження використовували стандартні штами Staphylococcusa и reus АТСС 25923. Staphylococcusepidermidis АТСС 14990, Escherichiacoli АТСС 25922, Streptococcusfaecalis АТСС 29212, MicmcoccusluteusAТСС 4698, Candidaalbicans АТСС10231. Чутливість досліджуваних куль­ тур мікроорганізмів до протефлазиду визначали кількісним методом серійних розведень за станда­ ртною методикою. Метою дослідження було вивчити бактерицидну та фунгіцидну активність ек­ стракту протефлазиду щодо музейних штамів означених мікроорганізмів. Виявилося, що вищеоз- начені штами чутливі до дії екстракту протефлазиду у різній мірі. Так, грампозитивні мікрооргані­ зми є більш чутливими, у порівнянні з грамнегативними. Мінімальна бактерицидна концентрація протефлазиду щодо грампозитивних мікроорганізмів більше, ніж у два рази перевищує останню щодо грамнегативних. Найбільшу дію протифлазид чинив на гриби Candid asp., що підтверджує йо­ го антифунгіцидну дію;В условиях значительного развития антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, поиск новых антибактериальных препаратов на сегодняшний день является весьма важным вопросом. В статье представлены результаты изучения влияния экстракта протефлазид на музейные штаммы ми­ кроорганизмов. В ходе исследования использовали стандартные штаммы Staphylococcus aureus АТСС 25923, Staphylococcus epidermidis АТСС 14990, Escherichiacoli АТСС 25922, Streptococcus faecalis АТСС 29212, Micrococcus luteus АТСС 4698, Candidaalbicans ATCC10231. Чувствительность исследуемых культур микроорганизмов к протефлазиду определяли количественным методом серий­ ных разведений по стандартной методике. Целью исследования было определить и изучить бактери­ цидную и фунгицидную активность экстракта протефлазида по отношению к музейным штаммам вы­ шеуказанных микроорганизмов. Оказалось, что исследуемые штаммы оказались чувствительными к действию экстракта протефлазида в разной степени. Так, грамлоложительные микроорганизмы более чувствительны, по сравнению с грамотрицательными. Минимальная бактерицидная концентрация протефлазида по отношению к грамположительным микроорганизмам более чем в два раза превы­ шает последнюю по отношению к грамотрицательным. Наибольшее воздействие протефлазид ока­ зывал на грибы Candida s p . , что подтверждает его антифунгицидное действие;Considerable spreading of antibioticresistant strains nowadays, the search for new antibacterial drugs is a very urgent issue. The article presents the results of studying the effect produced by the proteflazid extract on museum strains of microorganisms as Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Escherichia coli ATCC 25922, Streptococcus faecalis ATCC 29212, Micrococcus luteusATCC 4698, Candida albicans ATSS10231. The sensitivity of studied cultures of microorganisms to Proteflazid was determined by the standard method of serial dilutions. The aim of the study was to identify and examine the bactericidal and fungicidal activity of the proteflazid extract towards the museum strains of the above microorganisms. It was found that all strains were sensitive to proteflazid’s extract in different degrees. Thus, gram-positive bacteria are more sensitive in comparison with gram-negative ones. The minimal bactericidal activity of proteflazid extract towards gram-positive bacteria is higher than minimal bactericidal activity towards gam-negative bacteria. Protiflazid produced the most marked impact on fungi Candida that confirms its antifungal activity.
Ключові слова: бактерицидна дія
флавоноїди
протефлазид
чутливість мікроорганізмів.
бактерицидное действие
флавоноиды
протефлазид,
чувствительность микроорганизмов
bactericidal activity
flavonoids
proteflazid
microbial sensitivity
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2161
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Bactericidalandfungicidalactivity.pdf7,7 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.