UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2163
Назва: Мультипробіотикотерапія в експериментальній стоматології
Інші назви: Мультипробиотикотерапия в экспериментальной стоматологии
Multiprobiotic therapy in experimental dentistry
Автори: Непорада, Каріне Степанівна
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Непорада, Каринэ Степановна
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Neporada, K. S.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Дата публікації: 2011
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Непорада К. С. Мультипробіотикотерапія в експериментальній стоматології / К. С. Непорада, А. М. Манько, А. А. Сухомлин // Проблеми екології та медицини. – 2011. – Т. 15, № 3-4 (додаток 1). – С. 116–117.
Короткий огляд (реферат): Дисбіоз ротової порожнини – головний етіопатогенетичний фактор запальних захворювань тканин пародонту. Розвиток інфекційно-запальних захворювань слизової оболонки ротової порожнини завжди супроводжується мікроекологічними порушеннями в даному біотопі, які, у свою чергу, тісно взаємопов‘язані з дисбіотичними рзладами в інших біотопах, перш за все у шлунково-кишковому тракті. Порушення складу симбіотичної мікрофлори ротової порожнини створює умови для активації патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів і їх проліферації, що згодом може призвести до серйозних порушень мікроциркуляції, утворення вогнищ некрозу, наростання і поширення процесів запалення. У зв‘язку з викладеним, особливої актуальності набувають питання профілактики та лікування захворювань органів порожнини рота з використанням препаратів на основі симбіотичної мікрофлори, які сприяють підтриманню і відновленню мікробної екологічної системи як ротової порожнини, так і всього організму. Тому в останні роки в комплексному лікуванні хворих із захворюваннями слизової оболонки ротової порожнини, зубів і тканин пародонту, зокрема, стоматиту, періодонтиту, пародонтиту, гінгівіту та ін. розширилося використання пробіотичних препаратів. Метою роботи було обгрунтувати ефективність застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» для корекції патологічних змін в тканинах пародонта і слинних залоз за умов тривалого застосування інгібітора протонної помпи омепразолу. Експерименти виконані на 76 білих щурах-самцях массою 180-250 г. Протягом 28 діб щурам внутрішньоочеревинно вводили інгібітор протонної помпи омепразол («Sigma», США) дозою 14 мг/кг та перорально мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» («О.Д. Пролісок», Україна) дозою 14 мл/кг. В гомогенаті м‘яких тканинах пародонта та піднижньощелепних слинних залозах визначали активність NOS та вміст нітритів – кінцевих продуктів обміну оксиду азоту (Hevel J.M., 1991). Нами встановлено, що 28-денне введення омепразолу достовірно знижувало активність NOS і вміст нітрит-аніону в м‘яких тканинах пародонта порівняно з контролем. За цих умов у тканинах слинних залоз спостерігалось достовірне підвищення активності NOS і вміст нітрит-аніонів порівняно з контролем, що свідчить про активацію NO-системи і розвиток оксидативного стресу за рахунок підвищення утворення пероксинітриту. 28-денне введення мультипробіотка «Симбітер ацидофільний» на фоні омепразол-індукованих змін в органах порожнини рота сприяє нормалізації NO-ергічної системи; Дисбиоз ротовой полости - главный этиопатогенетический фактор воспалительных заболеваний тканей пародонта. Развитие инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости всегда сопровождается микроэкологическими нарушениями в данном биотопе, которые, в свою очередь, тесно взаимосвязаны с дисбиотическими растройствами в других биотопах, прежде всего в желудочно-кишечном тракте. Нарушение состава симбиотической микрофлоры ротовой полости создает условия для активации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и их пролиферации, что впоследствии может привести к серьезным нарушениям микроциркуляции, образованию очагов некроза, нарастания и распространения процессов воспаления. В связи с изложенным, особую актуальность приобретают вопросы профилактики и лечения заболеваний органов полости рта с использованием препаратов на основе симбиотической микрофлоры, которые способствуют поддержанию и восстановлению микробной экологической системы как ротовой полости, так и всего организма. Поэтому в последние годы в комплексном лечении больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, зубов и тканей пародонта, в частности, стоматита, периодонтита, пародонтита, гингивита и др. расширилось использование пробиотических препаратов. Целью работы было обосновать эффективность применения мультипробиотика «Симбитер ацидофильный» для коррекции патологических изменений в тканях пародонта и слюнных желез в условиях длительного применения ингибитора протонной помпы омепразола. Эксперименты выполнены на 76 белых крысах-самцах массой 180-250 г. В течение 28 дней крысам внутрибрюшинно вводили ингибитор протонной помпы омепразол ("Sigma", США) дозой 14 мг/кг и перорально мультипробиотик «Симбитер ацидофильный» («О.Д. Пролисок », Украина) дозой 14 мл/кг. В гомогенате мягких тканях пародонта и поднижнечелюстных слюнных железах определяли активность NOS и содержание нитритов - конечных продуктов обмена оксида азота (Hevel J.M., 1991). Нами установлено, что 28-дневное введение омепразола достоверно снижало активность NOS и содержание нитрит-аниона в мягких тканях пародонта по сравнению с контролем. В этих условиях в тканях слюнных желез наблюдалось достоверное повышение активности NOS и содержание нитрит-анионов по сравнению с контролем, что свидетельствует об активации NO-системы и развитие оксидативного стресса за счет повышения образования пероксинитрита. 28-дневное введение мультипробиотка «Симбитер ацидофильный» на фоне омепразол-индуцированных изменений в органах полости рта способствует нормализации NO-эргической системы; Oral dysbiosis is the main etiopathogenetic factor of inflammatory diseases of periodontal tissues. Development of infectious and inflammatory diseases of the mucous membrane of the oral cavity is always accompanied by microecological disorders in this biotope, which, in turn, are closely interrelated with dysbiotic rhizomes in other biotopes, especially in the gastrointestinal tract. Violation of the composition of the symbiotic microflora of the oral cavity creates conditions for the activation of pathogenic and opportunistic microorganisms and their proliferation, which may subsequently lead to serious microcirculation disorders, necrosis centers formation, growth and spread of inflammation processes. In connection with the above-stated, the issues of prevention and treatment of diseases of the oral cavity with the use of drugs based on the symbiotic microflora, which contribute to the maintenance and restoration of the microbial ecological system, both oral cavity and the whole organism, become issues of particular importance. Therefore, in recent years, in the complex treatment of patients with diseases of the oral mucosa, teeth and periodontal tissues, in particular, stomatitis, periodontitis, periodontitis, gingivitis, etc. the use of probiotic drugs has expanded. The purpose of the work was to substantiate the effectiveness of the multiprobiotic "Symbiter acidophilus" for the correction of pathological changes in the tissues of parodontium and salivary glands under prolonged use of the proton pump inhibitor omeprazole. Experiments were performed on 76 white male rats weighing 180-250 g. For 28 days, rats received intraperitoneally a proton pump inhibitor omeprazole (Sigma, USA) at a dose of 14 mg / kg and an orally multiprobiotic "Symbiter acidophilus" ("OD Prolisok ", Ukraine) at a dose of 14 ml / kg. In the homogenate of soft tissues of periodontal disease and submandibular salivary glands, the activity of NOS and the content of nitrites - the final products of exchange of nitric oxide - were determined (Hevel J.M., 1991). We found that the 28-day administration of omeprazole significantly reduced the activity of NOS and the content of nitrite anion in soft tissue periodontal compared to control. Under these conditions, in the tissues of the salivary glands, there was a significant increase in the NOS activity and the content of nitrite anions compared to control, which indicates the activation of the NO-system and the development of oxidative stress by increasing peroxynitrite formation. 28-day multiprobe "Symbiter acidophilus" on the background of omeprazole-induced changes in the organs of the oral cavity contributes to the normalization of the NO-ergic system.
Ключові слова: слинні залози
пародонт
гіпергастринемія
симбітер ацидофільний
слюнные железы
пародонт
гипергастринемия
симбитер ацидофильный
salivary glands
periodontium
hypergastrinemia
symbiter Acidophilus
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2163
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Neporada_90rokivAcademii_2011.pdf2,04 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.