UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2270
Назва: Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендоосальних імплантатів
Інші назви: Клинико-патогенетическое обоснование лечения вторичной частичной и полной адентии с применением дентальных субпериостальных и эндоосальных имплантатов
Clinical pathogenetic substatiation of the treatment of second complete and partial adentia with the use of endoosseous and subperiosteal implants
Автори: Король, Дмитро Михайлович
Король, Дмитрий Михайлович
Korol, D. M.
Дата публікації: 2009
Видавець: Інформаційно-видавниче агенство "Астрея"
Бібліографічний опис: Король Д. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендоосальних імплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Д. М. Король. – Полтава, 2009. – 38 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія“ МОЗ України, Полтава, 2009. Автором розроблено математично обґрунтовану конструкцію субперіостального імплантата з урахуванням анатомічних особливостей конкретного пацієнта. Вивчено стан м’яких тканин, що оточують внутрішньокісткові та підокісні імплантати на різних етапах лікування за допомогою комплексу гігієнічних та гінгівальних індексів. Обґрунтовано та впроваджено модифікацію проби Шиллера-Писарєва, що відповідає особливостям обстеження субперіостальних імплантатів. Вдосконалено методи аналізу рентгенографічної інформації на до- та післяімплантаційному етапі лікування. Вдосконалені заходи щодо поліпшення протезування на субперіостальних імплантатах з використанням незнімних конструкцій покривного типу. Розроблено алгоритм лікування пацієнтів та визначена його ефективність. Проаналізовано віддаленні результати лікування пацієнтів з диференційованим застосуванням ендоосальної та субперіостальної імплантацій. В якості об’єктивного підтвердження динамічних змін на етапах реабілітації, автором представлені результати реографічних та електроміографічних показників у пацієнтів дослідних груп у різний термін спостережень.; Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская стоматологическая академия“ МЗ Украины, Полтава, 2009. Целью представленной работы являлось создание оптимального комплекса мероприятий, улучшающих результаты ортопедического лечения с дифференцированным применением субпериостальной и эндоосальной имплантаций. Разработана математически обоснованная конструкция субпериостального имплантата с учетом анатомических особенностей конкретного пациента. На основании результатов математического трехмерного моделирования обоснованна и клинически доказана эффективность субпериостальной конструкции имплантата с такими геометрическими параметрами: ширина перекидной балки - не менее 2,5 мм, толщина - не менее 1 мм; длина седла частичного имплантата с одной опорой – не больше 10 мм, а для двохопорного имплантата - не менее 16 мм; расстояние между опорами субпериостального имплантата с перекидной балкой шириной 3 мм - не больше 20 мм в участке моляров и 24 мм в зоне резцов и клыков, а в случае использования имплантата с перекидной балкой шириной 2,5 мм - 18 мм и 20 мм соответственно. При использовании тотального имплантата с перекидными балками шириной 2,5 мм количество опор должно равняться шести, а в случае применения тотального имплантата с шириной перекидной балки 3 мм - пяти опорам. Изучено состояние мягких тканей, окружающих внутрикостные и поднадкостничные имплантаты на различных этапах лечения с помощью комплекса гигиенических и гингивальных индексов. Обоснована и внедрена модификация пробы Шиллера-Писарева, отвечающая особенностям обследования субпериостальных конструкций. Усовершенствованы методы анализа рентгенологической информации на до- и послеоперационном этапах лечения. Автором предложена и апробирована методика гистограммной морфометрии, позволяющая увеличить информативность стандартной цифровой ортопантомографии. Особое внимание авторы сосредоточили на гистографическом определении индекса архитектоники, обеспечивающем возможность дифференцированного выбора имплантационных методик. Клиническая часть диссертационной работы включала мероприятия по усовершенствованию протезирования на субпериостальных имплантатах, в том числе с использованием несъемных конструкций покрывного типа, а также разработку алгоритма лечения пациентов с использованием субпериостальной и эндоосальной имплантаций. При проведении субпериостальной имплантации применялась одноэтапная методика с использованием стереолитографических моделей. Автором предложена схема адекватного терапевтического лечения в виде комбинации препаратов “Фосамакс”, “Кальцемин” и физиотерапевтического действия гелий-неонового лазерного и электромагнитного облучения зоны имплантации. Результаты повторной регистрации гингивальных индексов и изучения гистограммных образцов ортопантомограмм подтвердили профилактический, регенеративный и остеотропный эффект используемой схемы лечения. Результаты исследований подтвердили преимущества одноэтапного протокола субпериостальной имплантации с использованием методики 3-D моделирования и получением стереолитографической модели челюсти. Отдаленные результаты лечения с дифференцированным применением эндоосальной и субпериостальной имплантаций показали эффективность применения остеотропной терапии и физиотерапевтического действия гелий-неонового лазерного и электромагнитного облучения зоны имплантации. Проанализированы показания и противопоказания к их применению. В качестве объективного подтверждения динамических изменений в периимплантатной зоне, авторами использована интерпретация данных реографического и электромиографического исследований в различные сроки наблюдений у пациентов исследуемых групп.; Thesis for a Doctor’s Degree in Medical Sciences. Specialty 14.01.22 – Stomatology. – Higher state educational establishment of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy”, Ministry of Health Protection of Ukraine, Poltava, 2009. Mathematically grounded subperiosteal implant construction taking into consideration the patient anatomic peculiarities has been developed by the author. The state of soft tissues surrounding endoosseous and subperiosteal implants at the different treatment stages has been studied with the help of hygienic and gingival indices complex. The modification of Shiller-Pisarev test reflecting subperiosteal implant examination peculiarities has been grounded and implemented by the author. The methods of the analysis of radiographical information at the pre- and post-implantation stages of treatment have been improved. The methods of prosthesis with the use of subperiosteal implants and fixed overdentures have been elaborated by the author. The given work is also dedicated to the development of patients’ treatment algorithm involving endoosseous and subperiosteal implantation. The efficacy and the distant results of patients’ treatment using differentially endoosseous and subperiosteal implantation have been determined and analysed. To confirm the objectivity of dymanic changes at the different rehabilitation stages the rheographic and electromyographic indices of the patients of experimental groups at the different period of observation are represented by the author.
Ключові слова: лікування адентії
ендоосальна імплантація
субперіостальна імплантація
протезування на імплантатах
лечение адентии
эндоосальная имплантация
субпериостальная имплантация
протезирование на имплантатах
adentia treatment
endoosseous implantation
subperiosteal implantation
implant-supported prosthesis
ISSN: УДК 616.314.2-76-089.843
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2270
Розташовується у зібраннях:Авторефетати та дисертації
Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Clinical_pathogenetic_substatiation_of_the_treatment.pdf732,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.